“Nếu ai có điều than phiền người khác, hãy khoan dung tha thứ, cũng như Chúa đã tha thứ anh em, hãy tha thứ nhau.”  Cô-lô-se 3:13

Bạn đã từng nghe nói – và có thể chính bạn đã từng trải nghiệm – rằng những người đối lập nhau thường dễ thu hút nhau. Khi bạn còn độc thân và thấy người nào đó không giống mình, điều đó thật hứng thú, lôi cuốn. Bạn thấy những đặc điểm và tính cách của họ không giống mình là điều thật thú vị và hấp dẫn. Sau đó, bạn có một mối quan hệ hoặc kết hôn, và một năm sau, tất cả những đặc điểm thú vị đó đột nhiên làm bạn khó chịu. Điều đã từng thu hút bạn giờ lại khiến bạn muốn đả kích chúng! Những kỳ vọng không thực tế trong mối quan hệ đã làm cho cho chúng ta oán giận.

Thường thường không phải những điều lớn lao trong cuộc sống khiến cho chúng ta bực tức. Rất nhiều những thứ nhỏ nhặt có thể bắt đầu tích lũy. Những khó chịu biến thành oán giận, và thật dễ để quên mất lý do tại sao lúc đầu bạn lại yêu người đó.

Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Bạn sẽ làm tổn thương người khác, và người khác sẽ làm tổn thương bạn, cho dù cố ý hay không.

Điều chắc chắn là bạn sẽ bị tổn thương trong đời sống. Câu hỏi đặt ra là bạn sẽ làm gì với sự tổn thương đó? Bạn sẽ để nó làm cho bạn trở nên tốt hơn hay bạn sẽ để nó gây cay đắng cho bạn?

Sự oán giận sẽ không chỉ khiến bạn cay đắng. Nó cũng sẽ phá hủy đi các mối quan hệ của bạn. Người chúng ta yêu thương nhất lại là những người mà chúng ta thường oán giận nhất.

Liều thuốc giải cho sự oán giận là tha thứ. Sự oán giận phá vỡ các mối quan hệ, nhưng sự tha thứ sẽ gây dựng chúng. Nếu bạn muốn có những mối quan hệ đầy ý nghĩa suốt đời mình, thì bạn sẽ cần đến rất nhiều tha thứ. Cô-lô-se 3:13 nói rằng, “Nếu ai có điều than phiền người khác, hãy khoan dung tha thứ, cũng như Chúa đã tha thứ anh em, hãy tha thứ nhau.”

Đừng để sự oán giận tích lũy trong đời sống bạn vì bạn đang ôm giữ những căm tức. Bạn chỉ gây tổn thương cho chính mình! Bạn phải bỏ qua và tha thứ để có thể bắt đầu sống một đời sống với mục đích.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Làm thế nào bạn biết được khi mình đang để những tổn thương của mình biến thành oán giận? Vào thời điểm nào bạn nên tha thứ cho người kia?

2.    Tại sao sự oán giận lại gây tổn thương cho bạn nhiều hơn cho người khác?

3.    Một cách nào để bạn có thể nhắc nhở mình rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn nhiều biết bao để bạn được dễ dàng hơn trong việc tha thứ người khác?

Bạn sẽ theo Chúa Jêsus hôm nay chứ?

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ của Ngài qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Kinh Thánh chép rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có sẵn sàng tin cậy Chúa để Ngài thực hiện lời hứa của mình về sự sống đời đời không? Nếu vậy, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản sau, "Lạy Đức Chúa Trời, con tin Chúa Jêsus Christ là Con của Ngài. Con xin xưng nhận mình đã phạm tội và xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa từ nay trở đi. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen."

 

 


YOU HAVE TO LET IT GO

BY RICK WARREN —

“Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others.” Colossians 3:13 (NLT)

You’ve heard it before—and maybe experienced yourself—that opposites attract. When you’re single and see somebody that’s not like you, it’s fascinating. You find their characteristics and personality traits that are not like yours exciting and attractive. Then you get in a relationship or you get married, and a year later, all those exciting traits suddenly turn annoying. What once attracted you now makes you want to attack them! Unrealistic expectations in relationships set us up for resentment.

Often it’s not the big things in life that make us resentful. A lot of little things can start to pile up. The irritations turn into resentment, and it’s easy to forget why you loved that person in the first place.

We are all imperfect. You’re going to hurt people, and people are going to hurt you, whether or not it’s intentional. 

It’s a fact that you’re going to be hurt in life. The question is, what are you doing to do with that hurt? Are you going to let it make you better, or are you going to let it make you bitter?

Resentment won’t just make you bitter. It will also destroy your relationships. The people we love the most are the ones we often end up resenting the most.

The antidote to resentment is forgiveness. Resentment tears down relationships, but forgiveness builds them up. If you’re going to have meaningful relationships that last a lifetime, then you’re going to need massive doses of forgiveness. Colossians 3:13 says, “Make allowance for each other’s faults, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others” (NLT). 

Don’t let resentment build up in your life because you’re holding on to a grudge. You’re only hurting yourself! You’ve got to let it go and forgive so that you can start living a life of purpose.

Talk It Over

  • How do you know when you’ve let your hurt turn into resentment? At what point should you forgive the other person?
  • Why does resentment hurt you more than the other person?
  • What is one way you can remind yourself of how much God has forgiven you so that you more easily forgive others?

Will you follow Jesus today?

God proved his goodness through his Son, Jesus Christ. The Bible says, “For God loved the world in this way: He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life” (John 3:16 CSB).

Are you ready to trust God to fulfill his promise of eternal life? If so, start by praying this simple prayer: “Dear God, I believe Jesus Christ is your Son. I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen.”