“Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” 2Cô-rinh-tô 4:18

Nếu bạn chỉ tập trung vào việc trước mắt, ngắn hạn - nghĩa là bạn chỉ nghĩ về những khó khăn hoặc đau đớn hiện có - thì việc muốn bỏ cuộc là điều rất tự nhiên.

Nhưng nếu bạn nhìn mọi thứ từ một cái nhìn của cõi đời đời, thì bạn sẽ có thể tiếp tục, cho dù bất cứ điều gì có xảy ra chăng nữa.

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng. Dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn hiện nay là nhẹ và tạm nhưng chúng sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời không gì sánh được.  Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được.” (2Cô-rinh-tô 4:16-18).

Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta bốn lý do để vững tinh thần và không bao giờ bỏ cuộc:

Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì “người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn”. Chúng ta không nghĩ đến việc mình sẽ không ăn uống gì trong suốt tuần, nhưng một số người thậm chí không mở Kinh Thánh ra đọc cả tuần lễ. Điều đó đang tước đi nguồn dinh dưỡng thiết yếu nhất cho tâm hồn chúng ta! Nếu bạn muốn đổi mới tâm thần mình mỗi ngày thì hãy đọc Lời Chúa.

Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì “sự hoạn nạn hiện nay là nhẹ và tạm”. Hoạn nạn không còn mãi; chúng đến rồi đi. Ngay cả khi chúng ta gặp phải những khó khăn kéo dài suốt cả cuộc đời, chúng cũng sẽ rất nhỏ nhoi so với hàng nghìn tỷ năm chúng ta sống trên thiên đàng. Chúng ta biết rằng những hoạn nạn trên đất chỉ là tạm và Chúa có những chương trình lâu dài cho chúng ta.

Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc vì biết rằng những khó khăn, hoạn nạn sẽ “sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời không gì sánh được!” Chúa đang sử dụng mọi điều trong đời sống chúng ta — kể cả những điều khó khăn nhất — để gây dựng tính cách của chúng ta cho cõi đời đời. Rô-ma 8:28 chép rằng, “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.”

Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc vì chúng ta “chăm sự không thấy được”. Khi tập trung vào những điều còn tồn tại mãi, chúng ta có thể hoàn tất cuộc đua vì chúng ta nghĩ đến chuyện lâu dài. Sự chú ý của chúng ta tập trung vào cõi đời đời.

Vậy nên bạn đang tập trung vào điều gì hôm nay? Thay vì nhìn vào những khó khăn, hoạn nạn của mình, hãy bắt đầu nhìn lần nữa vào Chúa Jêsus. Và đừng bỏ cuộc!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Hãy diễn tả cảm giác của bạn khi so sánh những khó khăn hiện nay với hàng nghìn tỷ năm bạn sẽ trải qua trong cõi đời đời.

2.    Những kỷ luật thuộc linh nào khác, ngoài việc nghiên cứu Kinh Thánh, có thể giúp bạn tập trung vào cõi đời đời?

3.    Đọc Hê-bơ-rơ 12:2. Sự vui mừng nào đặt trước mặt Chúa Jêsus đã giúp ngài kiên trì chịu đựng?

 

 


FOUR REASONS NOT TO GIVE UP

BY RICK WARREN —

“We don’t look at the troubles we can see now; rather, we fix our gaze on things that cannot be seen.” 2 Corinthians 4:18 (NLT)

If your focus is shortsighted—where you’re only thinking about your current difficulties or pain—then it’s only natural to want to give up.

But if you look at things from an eternal perspective, then you’ll be able to keep going, no matter what happens.

“That is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. For our present troubles are small and won’t last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever! So we don’t look at the troubles we can see now; rather, we fix our gaze on things that cannot be seen” (2 Corinthians 4:16-18 NLT).

This passage gives us four reasons to stay strong emotionally and never give up:

We never give up because “our spirits are being renewed every day.” We wouldn’t dream of going a whole week without food, but some people don’t even open their Bibles for an entire week. That’s depriving our soul of the most essential nourishment it needs! If you want to renew your spirit every day, then get into God’s Word.

We never give up, because “our present troubles are small and won’t last very long.” Problems don’t come to stay; they come to pass. Even if we have problems that last our entire lives, they would be miniscule compared to the trillions of years we’re going to have in heaven. We know that problems on earth are temporary and that God has long-range plans for us.

We never give up because we know our problems will “produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever!” God is using everything in our lives—even the hard stuff—to build our character for eternity. Romans 8:28 says, “We know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose” (NIV).

We never give up because we “fix our gaze on things that cannot be seen.” When we’re focused on things that last forever, we’re able to finish the race because we have long-term thinking. Our attention is fixed on eternity.

So, what are you focused on today? Instead of looking at your problems, start looking at Jesus again. And don’t give up!

Talk It Over

  • Describe how you feel when you compare your current troubles to the trillions of years you’re going to spend in eternity.
  • What are other spiritual disciplines, besides studying the Bible, that can help you stay focused on eternity?
  • Read Hebrews 12:2. What is the joy set before Jesus that helped him endure?