“Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.” Phi-líp 2:13

Bất kể bạn sẽ phải đương đầu với điều gì trong tuần tới, tháng tới hay năm tới, bạn sẽ không phải đối diện một mình. Thiên Chúa ở cùng bạn, Ngài ở trong bạn và Ngài đứng về phía bạn.

Phi-líp 2:13 nói rằng, “Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài”.

“Chúa đang hành động trong bạn.” Chữ “hành động” trong tiếng Hy Lạp là energos, từ đó chúng ta có từ “năng lượng”. Chúa là động lực cho sức lực của đời sống bạn. Bạn không chỉ dựa vào sức mạnh của ý chí. Bạn không chỉ dựa vào sức riêng của mình. Chúa phán rằng Ngài sẽ ban cho bạn sức lực bạn cần, bất kể bạn đang phải đối đầu với điều gì.

Ngài không chỉ ở trong bạn mà Ngài còn ở cùng bạn. Kinh Thánh nói rằng, “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi . . . . Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.” (Giăng 14:18, 20). Thật là một lời hứa tốt đẹp biết bao! Kinh Thánh nói rằng Đấng Christ ở trong bạn; Kinh Thánh nói rằng bạn được ẩn giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời; và Kinh Thánh nói rằng bạn được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh. Điều đó nếu ma quỷ đến tấn công bạn, nó phải vượt qua được Ba Ngôi Thiên Chúa! Đó là sự bảo vệ vô cùng vững chắc. Đó là điều tuyệt vời giúp giảm đi sự sợ hãi.

Chúa không chỉ ở cùng bạn và ở trong bạn mà Chúa còn đứng về phía bạn nữa. Rô-ma 8:31 chép rằng, “Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?”

Khi người chăn dẫn dắt đàn cừu, lúc nào cũng có những con chó canh ở phía sau, kềm kẹp đàn cừu để giữ chúng đi đúng hướng.

Kinh Thánh nói rằng những con chó canh trong đời sống bạn là sự tốt lành và sự thương xót. Chúa cho bạn những điều bạn không đáng để nhận - đó là sự tốt lành của Ngài. Và Ngài không cho bạn những thứ bạn đáng phải nhận - đó là lòng thương xót của Chúa.

Bạn có bao giờ cảm nhận được nụ cười của Chúa trong cuộc đời của mình không? Nếu không, có thể bạn chưa thực sự biết Chúa. Một số người cho rằng Chúa giống như những bậc cha mẹ lúc nào cũng giận dữ luôn tức giận với con cái mình. Không đâu. Chúa đứng về phía bạn!

Nếu muốn được hạnh phúc, bạn cần phải thức dậy mỗi buổi sáng và thưa rằng, “Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã ở cùng con hôm nay, ở trong con hôm nay và đứng về phía con hôm nay”.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn, Chúa muốn bạn nhận được quyền năng Ngài dành sẵn cho bạn như thế nào?

2.    Khi nào bạn nghi ngờ nhất về sự hiện diện của Chúa? Hãy xin Chúa cho bạn đức tin để thấy được Ngài đang hành động trong đời sống bạn.

3.    Cái nhìn của bạn về một hoàn cảnh khó khăn sẽ thay đổi như thế nào khi bạn biết rằng Chúa đang đứng về phía bạn?

 


UNDERSTAND GOD IS ON YOUR SIDE

BY RICK WARREN —

“For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him.”

Philippians 2:13 (NLT)

No matter what you’re going to face in the next week, month, or year, you’re not going to face it alone. God is with you, he is in you, and he is for you.

Philippians 2:13 says, “For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him” (NLT).

“God is working in you.” The word “working” in Greek is the word energos, from which we get the word “energy.” God is the energy driver in your life. You’re not just going on willpower. You’re not just going on your own power. God says he gives you the power you need, no matter what you’re facing.

Not only is he in you, he is with you. The Bible says, “I will not leave you as orphans; I will come to you . . . On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you” (John 14:18, 20 NIV). That’s quite a promise! The Bible says Christ is in you; the Bible says you’re hidden with Christ in God; and the Bible says you’re sealed with the Holy Spirit. That means for the devil to get to you, he’s got to get through the Trinity! That’s pretty good protection. That is a great fear reliever.

Not only is God with you and in you, God is also for you. Romans 8:31 says, “If God is for us, no one can defeat us” (NCV).

When a shepherd leads the sheep, there are always guard dogs at the back, nipping at the sheep to keep them moving in the right direction.

The Bible says the guard dogs in your life are goodness and mercy. God gives you the things you don’t deserve—that is his goodness. And he doesn’t give you the things you do deserve—that’s his mercy.

Do you ever feel the smile of God in your life? If you don’t, you might not really know God. Some people think God is like the angry parent who’s mad at them all the time. No. God is for you!

If you want to be happy, you need to get up every morning and say, “God, thank you for being with me today, for being in me today, and for being for me today.”

Talk It Over

  • How do you think God wants you to access his power that is available to you?
  • When do you doubt God’s presence the most? Ask God for faith to see him at work in your life.
  • How will your perspective of a difficult situation change now that you know God is on your side?