0002“Vì mục đích quyết tâm của tôi là… trở nên biết Chúa Cứu Thế một cách sâu sắc và mật thiết hơn; cảm nhận và hiểu được quyền năng kỳ diệu của Chúa cách rõ ràng hơn” (Phi-líp 3:10 AMPC).

Hạnh phúc được tìm thấy trong việc nhận biết Chúa mỗi ngày nhiều hơn từng chút một.

Trong Phi-líp 3:10 Phao-lô nói rằng, “Vì mục đích quyết tâm của tôi là… trở nên biết Chúa Cứu Thế một cách sâu sắc và mật thiết hơn; cảm nhận và hiểu được quyền năng kỳ diệu của Chúa cách rõ ràng hơn” (AMPC).

Phao-lô đã trở nên “quen biết một cách sâu sắc và mật thiết” với Chúa bởi vì ông có một mối quan hệ với Chúa và dành thì giờ ra để biết được Ngài. Ông hiểu được sự khác nhau giữa việc biết về một người nào đó và thật sự biết người đó – và Phao-lô muốn thật sự biết Chúa.

Bạn không trở nên “quen biết một cách sâu sắc và mật thiết” với Chúa bằng cách tình cờ. Bạn không chỉ thức dậy và tình cờ có một mối quan hệ với Chúa Jêsus. Như Phao-lô đã nói, đó là một “mục đích quyết tâm.” Đó là điều mà bạn phải làm gì đó về nó. Bạn phải đầu tư thì giờ của bạn vào nó.

Một cái bẫy có thể ngăn trở bạn tìm biết Chúa rõ hơn là sự bận rộn. Cũng như sự bận rộn có thể phá hủy các mối quan hệ của bạn, nó có thể phá hủy mối quan hệ của bạn với Chúa.

Thi 46:10 nói rằng, “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” (TTHĐ).

Để lớn lên trong mối quan hệ của bạn với Chúa, bạn cần phải dành thì giờ ra cho Ngài và “yên lặng.” Chỉ một vài phút để tập trung mỗi ngày có thể tạo nên cả một sự khác biệt lớn. Tôi không nói đến giờ này sang giờ khác nhưng 10 hoặc 15 phút mỗi buổi sáng. Chỉ khi đó, cũng giống như Phao-lô, bạn sẽ bắt đầu “hiểu được những điều kỳ diệu” của Chúa một cách rõ ràng hơn.

Hãy biến câu này thành lời cầu nguyện hằng ngày: “Lạy Chúa, nếu con không làm được điều gì khác hôm nay, con muốn tìm biết Chúa rõ hơn một chút và yêu mến Chúa nhiều hơn một chút.” Khi bạn cầu nguyện và sống theo lời cầu nguyện này, bạn sẽ bắt đầu kinh nghiệm được sự hạnh phúc lớn hơn trong đời sống mình.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Một số việc nào mà bạn làm ít nhất 15 phút mỗi ngày? Bạn làm những điều đó vì chúng cần thiết hay chỉ vì thói quen?

2.    Làm thế nào bạn có thể điều chỉnh thời khóa biểu của mình để có thể dành nhiều thì giờ hơn với Chúa?

3.    Những sự phân tâm nào có thể khiến cho bạn quá bận rộn không có thì giờ với Chúa?

 

 

 


YOU’LL FIND HAPPINESS AS YOU GET TO KNOW GOD

By Rick Warren —

“For my determined purpose is that I may . . . progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His Person more strongly and more clearly” (Philippians 3:10 AMPC).

Happiness is found in getting to know God a little bit better every day.

In Philippians 3:10, Paul said, “For my determined purpose is that I may . . . progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His Person more strongly and more clearly” (AMPC).

Paul became “deeply and intimately acquainted” with God because he had a relationship with him and took the time to get to know him. He understood the difference between knowing about someone and actually knowing someone—and Paul wanted to really know Christ.

You don’t become “deeply and intimately acquainted” with God by accident. You don’t just wake up and accidentally fall into a relationship with Jesus. As Paul says, it’s a “determined purpose.” It’s something you have to do something about. You have to invest your time in it.

One trap that can keep you from getting to know God better is busyness. Just like busyness can destroy your relationships, it can destroy your relationship with God.

Psalm 46:10 says, “Be still, and know that I am God” (NIV).

To grow in your relationship with God, you need to make time for him and “be still.” Just a few minutes of focused time every day can make all the difference in the world. I’m not talking hours and hours but 10 or 15 minutes each morning. Only then will you, like Paul, begin “understanding the wonders” of God with greater clarity.

Make this your daily prayer: “Lord, if I don’t do anything else today, I want to get to know you a little bit better and I want to love you a little bit more.” As you pray and live this out, you’ll begin to experience greater happiness in your life.

Talk It Over

- What are some things you do every day for at least 15 minutes? Do you do them because they’re essential or just because they’ve become habitual?

- How can you adjust your schedule so that you can spend more time with God?

- What distractions can keep you too busy to spend time with God?