0491“Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (Thi 103:13 TTHĐ).

Chúa là một người Cha quan tâm, yêu thương và đầy lòng thương xót. Ngài yêu thương bạn nhiều hơn là bạn nghĩ.

Chúa là tình yêu và Ngài đã tạo dựng nên bạn để yêu bạn. Chúa yêu thương bạn trong mọi việc Ngài làm; lòng thương xót là một trong những phẩm chất nổi bật nhất của Ngài.

Kinh Thánh cho biết trong Thi 103:13, “Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy” (TTHĐ). Chúa quan tâm đến mọi điều trong cuộc sống của bạn — với đầy lòng thương xót.

Phần lớn những môn đệ của Chúa Jêsus là những người đánh cá chuyên nghiệp. Một ngày kia, trong lúc đang đánh cá, Chúa Jêsus mệt mỏi và ngủ trong thuyền. Khi một cơn bão đến, đúng ra là nó không thể khiến cho các môn đệ bận tâm. Là những người đánh cá, họ đã quen thuộc với những cơn bão. Nhưng đây chắc hẳn phải là một cơn bão lớn, bởi vì họ rất sợ hãi. Con thuyền lắc lư, chòng chành và nước đang tạt vào trong thuyền. Họ trở nên hoảng loạn và đánh thức Chúa Jêsus dậy để hỏi Ngài một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống, “Chúa ơi, Ngài không quan tâm sao?”

Bạn và tôi lúc nào cũng luôn hỏi Chúa cùng một câu hỏi qua một ngàn cách khác nhau: “Chúa ơi, Chúa có thấy kết quả khám nghiệm của bác sĩ không? Ngài không quan tâm sao? Chúa có thấy hôn nhân của con đang bất ổn như thế nào không? Ngài không quan tâm sao? Chúa có thấy con cái của con đang gặp khó khăn trong việc học hành như thế nào không? Ngài không quan tâm sao? Chúa có biết con đang sợ hãi đến thế nào không? Ngài không quan tâm sao?”

Câu trả lời là thế này: Vâng, Chúa quan tâm. Thật ra, Chúa quan tâm nhiều hơn là bạn có thể biết được. Chúa muốn giúp đỡ bạn nhiều hơn mức độ bạn muốn được giúp đỡ. Chúa biết điều gì sẽ giúp được bạn nhiều hơn là bạn nghĩ điều gì sẽ giúp được mình. Chúa biết và Ngài quan tâm.

Kinh Thánh dạy rằng, “Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em” (IPhi-e-rơ 5:7 KTHĐ).

Nếu bạn biết và cảm nhận được Cha thiên thượng của bạn luôn quan tâm và thương xót bạn đến như thế nào, bạn không thể nào không đáp trả lại tình yêu đó của Ngài.

Hôm nay hãy thực hiện bước đầu tiên hướng đến sự bình an bên trong tâm hồn,  “trao mọi lo âu” của bạn cho Cha thiên thượng đầy lòng thương xót của bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Những điều gì trong cuộc sống đang khiến bạn gặp khó khăn ngay lúc này?

2.    Bạn có tin rằng Chúa quan tâm đến những bận tâm, lo ngại của bạn không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    “Trao mọi lo âu” của bạn lên Chúa có nghĩa là gì?

 

 

 

 


GOD IS AWARE, AND HE CARES

By Rick Warren — 

“As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him" (Psalm 103:13 NIV).

God is a caring, loving, compassionate Father. He loves you more than you could ever comprehend.

God is love, and he made you to love you. He is loving toward you in everything that he does; his compassion is one of his most outstanding qualities.

The Bible says in Psalm 103:13, “As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him” (NIV). He cares about everything in your life—compassionately.

Most of Jesus’s disciples were professional fishermen. One day while fishing, Jesus got tired and went to sleep inside the boat. When a storm came, it shouldn’t have bothered the disciples. As fishermen, they were used to storms. But this must have been a big one, because they got scared. The ship was rocking and rolling; water was coming into the boat. They were frantic and woke up Jesus to ask him one of the most important questions in life: “Lord, don’t you care?”

You and I ask God that question all the time and in a thousand ways: “God, did you see that doctor’s report? Don’t you care? Do you see what a mess my marriage is in? Don’t you care? Do you see how my kids are struggling in school? Don’t you care? You know how fear grips my mind. Don’t you care?”

The answer is this: Yes, God cares. In fact, he cares more than you know. He wants to help more than you want help. He knows what will help you more than you know what will help you. He is aware, and he cares.

The Bible says, “Cast all your anxiety on him because he cares for you” (1 Peter 5:7 NIV).

If you knew and felt how much your heavenly Father constantly and compassionately cares, you couldn’t help but love him back.

Take the first step toward inner peace today, and “cast all your anxiety” on your compassionate heavenly Father.

Talk It Over

  • What things in your life are troubling you right now?
  • Do you believe that God cares about your concerns? Why or why not?
  • What does it mean to “cast all your anxiety on” God?