“Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương.” IICô-rinh-tô 6:4

Chúng ta thường nghĩ rằng thế giới này có ấn tượng với sự thành công của chúng ta và cách chúng ta tận hưởng sự sung túc mình như thế nào. Nhưng họ thật có ấn tượng nhiều hơn về việc những người tin Chúa như chúng ta đương đầu với nghịch cảnh như thế nào.

Khi bạn đang trải qua nỗi đau đớn, những người không tin kính quanh bạn đang nhìn xem bạn. Họ đang tự hỏi là một người tin Chúa có nghĩa như thế nào khi bạn cũng đang chịu cùng một sự đau đớn như họ. Có điều gì khác biệt hay không?

Sự thật ở đây là, chúng ta cũng phải chịu đau đớn như những người khác. Chỉ khác là chúng ta có một nguồn an ủi không giống họ.

Sự thành công của bạn không làm cho bạn đáng tin. Sự đau khổ của bạn đem lại cho bạn sự tín nhiệm. Bạn càng thành thật và cho thấy điểm yếu mình về những đau khổ mình đang có, thì bạn càng gây ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trong đời sống những người khác.

Sứ đồ Phao-lô là một người đầy kinh nghiệm trong việc dùng những đau đớn mình có để làm khuôn mẫu cho thông điệp mình. Ông nói trong IICô-rinh-tô 6:4 rằng, “Nhưng trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời: rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương.”

Thông điệp cuộc sống sâu sắc nhất của bạn sẽ đến từ nỗi đau sâu đậm nhất mà bạn có. Thế giới này không cần nhìn thấy những Cơ đốc nhân hoàn hảo hay có được tất cả mọi thứ. Họ cần một cái gì đó chân thật và trung thực. Họ cần nhìn thấy những người tin Chúa đang kiên nhẫn trong đau đớn, đang bước đi cách trung tín trong lúc đang đau khổ.

Mỗi lãnh vực của cuộc sống mà bạn đang phải trải qua những đau đớn là một lời chứng. Chúa có giúp bạn thoát khỏi được nợ nần chồng chất không? Điều đó thật đau đớn — nhưng đó cũng là một lời chứng. Chúa có giúp bạn kiên nhẫn chịu đựng những cơn đau kinh niên không? Đó là một lời chứng. Bất cứ lãnh vực nào bạn đã trải qua đau đớn và kinh nghiệm được sự giúp đỡ của Chúa đều là một lời làm chứng.

Tôi xin bạn đừng lãng phí những đau đớn mình có; xin đừng lãng phí những tổn thương mình đang mang. Những người chung quanh bạn đang trải qua cùng điều mà bạn đã trải qua và họ cần được giúp đỡ. Họ cần bạn an ủi họ.

Bằng chứng vĩ đại nhất về tình yêu của Đức Chúa Trời trong suốt lịch sử không phải là cuộc đời hoàn hảo của Chúa Jêsus, những bài giảng, những phép lạ hay những câu chuyện của Ngài. Đó là sự đau khổ của Chúa.

Đức Chúa Trời có thể sử dụng sự trung tín của bạn trong đau khổ để đem đến tác dụng lớn lao trong cuộc sống một người nào đó. Thật ra, sự trung tín của bạn khi đang đau khổ có thể là lời chứng mạnh mẽ nhất của bạn!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Ba trải nghiệm đau đớn nhất trong đời sống bạn là gì?

2.    Ba bài học ý nghĩa nhất mà bạn học được từ những kinh nghiệm đau đớn của mình là gì?

3.    Theo bạn nghĩ đâu là sự khác biệt đáng kể nhất giữa cách những người tin Chúa và người không tin chịu đau khổ?

 


TURN YOUR PAIN INTO A TESTIMONY

BY RICK WARREN —

“In everything we do we show that we are God’s servants by patiently enduring troubles, hardships, and difficulties.”  2 Corinthians 6:4 (GNT)

We often think that the world is impressed with our success and how we enjoy our prosperity. But they’re actually more impressed by how we as Christians handle adversity.

When you’re going through pain, non-believers around you are watching you. They’re wondering what it means to be a Christian when you’re in the same kind of pain they are. Does it look any different?

The truth is, we have the same pain as everybody else. We just have a different source of comfort.

Your successes don’t give you credibility. Your suffering gives you credibility. The more honest and vulnerable you are about the suffering in your life, the more powerful your impact will be in people’s lives.

The apostle Paul was a pro at using his pain to model his message. He says in 2 Corinthians 6:4, “In everything we do we show that we are God’s servants by patiently enduring troubles, hardships, and difficulties” (GNT).

Your deepest life message will come out of your deepest pain. The world doesn’t need to see Christians who are perfect or have it all together. They need something real and authentic. They need to see Christians who are patient in pain, who walk faithfully in suffering.

Every area of your life where you’ve experienced pain is a testimony. Has God helped you work your way out of deep debt? That was painful—but it’s also a testimony. Has God helped you patiently endure chronic pain? That’s a testimony. Anywhere you’ve had pain and experienced God’s help is a testimony.

I beg you not to waste your pain; don’t waste your hurt. People all around you are going through the very thing you’ve already gone through, and they need your help. They need you to comfort them.

The greatest witness of God’s love in all of history was not Jesus’ perfect life, his sermons, his miracles, or his stories. It was his suffering.

God can use your faithfulness in suffering to great effect in someone’s life. In fact, your faithfulness in suffering could be your greatest witness!

Talk It Over

  • What have been the three most painful experiences of your life?
  • What are the three most meaningful lessons you have learned from your painful experiences?
  • What do you think is the most significant difference between how believers and non-believers suffer?