“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.” (ICô-rinh-tô 13:7 BHĐ)

Tình yêu bền vững có tính kiên trì, quyết tâm, sốt sắng và kiên định. Tình yêu bền vững chịu đựng được những điều tồi tệ nhất và cương quyết không từ bỏ một mối quan hệ.

Thật ra, mục đích của một mối quan hệ không chỉ là khiến bạn hạnh phúc mà còn khiến bạn nên thánh và dạy bạn biết nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ về bản thân. Bạn sẽ học được những điều nhất định khi kiên trì vượt qua những giai đoạn khó khăn mà bạn không bao giờ học được theo bất kỳ cách nào khác.

Khi tôi và vợ tôi kết hôn, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.  Ngay trong đêm tân hôn chúng tôi đã bắt đầu tranh cãi và từ đó mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.  Chúng tôi yêu nhau, nhưng không hợp nhau.

Tuy vậy, chúng tôi đã nguyện ước, và quyết định rằng ly hôn không phải là một lựa chọn.  Chúng tôi nói với nhau, “chúng ta sẽ cải thiện hôn nhân của mình cho dù việc ấy có giết chết chúng ta đi nữa,” và nó gần như đã thành công! Chúng tôi đi tư vấn, mặc dù không có tiền.

Chúng tôi đã hy sinh để có thể tôn trọng cam kết với nhau. Chúng tôi đã lớn lên. Trong suốt hai năm đầu của cuộc hôn nhân, chúng tôi đã tranh chiến rất nhiều, nhưng đến hôm nay mối quan hệ của chúng tôi đã tốt lên.

Có thể bạn cần nghe điều này ngay hôm nay: Đừng bỏ cuộc.  Hãy tiếp tục.  Hãy kiên trì.  Hãy cứng rắn! Đừng để mất món quà tình yêu bền vững của Đức Chúa Trời vì bạn phải phấn đấu vì nó. Tình yêu ấy luôn xứng đáng để bạn chiến đấu vì nó.

Học cách yêu thương là bài học lớn nhất trong đời. Đó là lý do tại sao Chúa đặt để bạn trên hành tinh này. Nhưng việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng – và thực sự có một số người rất khó thương.

Thật, không có "bí quyết" nào để có một tình yêu bền vững. Tuy nhiên, điều cốt yếu là phải để tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua bạn.

Phi-líp 2:5 chép, “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có,” (BHĐ). Tình yêu của con người sẽ lụi tàn.  Đó là lý do bạn cần có tình yêu của Chúa Jêsus trong lòng để có thể trao ban tình yêu bền vững cho người khác. 

Trước hết bạn cần phải mở lòng với Ngài; thì Ngài mới có thể yêu người khác thông qua bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ÁP DỤNG

1.    Bạn đã phải kiên trì như thế nào để duy trì tình yêu bền vững trong một mối quan hệ?  Kết quả mối quan hệ của bạn đã phát triển ra sao?

2.    Bạn làm gì để học biết nhiều hơn về tình yêu của Chúa giúp bạn yêu người khác tốt hơn?

3.    Làm sao bạn biết rằng lúc nào bạn đang nghĩ đến người khác nhiều hơn nghĩ đến chính mình?

Bạn sẽ sống đời đời ở đâu?

Tội lỗi khiến bạn xa cách Chúa. Và chỉ có ân điển của Chúa mới giúp bạn có lại mối quan hệ đúng với Ngài.

Kinh Thánh dạy rằng, “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà điều đó không phải đến từ anh em, mà là một món quà của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn sẵn sàng làm hòa với Đấng Tạo Hóa của mình, thì hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, con không còn muốn để tội lỗi làm con xa cách Chúa. Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa thì mọi điều sai trái con từng phạm sẽ được tha thứ, con sẽ học được mục đích của đời sống và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi của mình và con tin Ngài là Cứu Chúa con. Chúa đã hứa rằng nếu con xưng tội và tin cậy Chúa thì con sẽ được cứu. Con tin lời Chúa dạy rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, qua đức tin, chứ không phải bởi bất cứ những gì con làm. Con xin đón nhận Chúa vào đời sống con, là Chúa của con. Hôm nay, con xin giao tất cả đời sống của mình cho Chúa cai quản.

Con muốn sống theo cách Chúa đã dựng nên con để sống và dùng phần còn lại của đời sống mình để hầu việc Chúa thay vì phục vụ bản thân. Con xin phó thác đời sống mình cho Chúa và xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin chúc mừng bạn! Mọi tội lỗi của bạn đã được tha và bạn đã có được sự cứu rỗi của Chúa! Xin hân hoan chào đón bạn vào trong đại gia đình của Chúa. Xin bạn liên lạc, nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 


THE KEY TO LASTING LOVE

By Rick Warren — 

“Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance.” 1 Corinthians 13:7 (NLT)

Lasting love is persistent. It is determined. It is diligent. It is resolute. It endures the worst and doesn’t give up on a relationship. It’s stubborn!

The purpose of a relationship is not just to make you happy but also to make you holy. Relationships—whether with a spouse or child or even a close friend—teach you to think of others more than you think of yourself. As you persevere with them through difficult times, you will learn certain things that you would never learn any other way.

When my wife and I got married, we discovered that we were complete opposites. We started arguing on our wedding night, and from there, it just got worse. We loved each other, but we did not get along.

But we had made a vow, and we decided divorce was not an option. We said, “We’re going to make this thing work if it kills us”—and it nearly did! We got counseling, even though we were broke. We sacrificed so that we could honor our commitment to each other. We grew up. We struggled for the first two years of our marriage, but we became better through it.

Maybe you need to hear this today: Don’t give up. Keep on. Persevere. Be stubborn. Don’t let go of God’s gift of lasting love because you have to work for it. It will always be worth the fight.

Learning to love is the single greatest lesson in life. It is why God put you on this planet. But it’s not always easy—and it’s just plain hard to love some people.

There really isn’t a “secret” to lasting love. The key, however, is to let God’s love flow through you.

Philippians 2:5 says, “You must have the same attitude that Christ Jesus had” (NLT). Human love wears out. But having Jesus’ love in you lets you offer lasting love to others.

Open your life to him—and then let him love others through you.

Talk It Over

  • How have you had to be persistent to maintain lasting love in a relationship? How did your relationship grow as a result?
  • What can you do to learn more about God’s love so that you can love others better?
  • How can you know when you are thinking of others more than you think of yourself?

Where will you spend eternity?

Your sins separate you from God. And it is only God’s grace that allows you back into a right relationship with him.

The Bible says, “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to make peace with your Creator, then pray this prayer:

“Dear Jesus, I don’t want my sin to separate me from you any longer. You have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I believe you are my Savior. You have promised that if I confess my sin and trust you, I will be saved. I believe you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I receive you into my life as my Lord. Today, I’m turning over every part of my life to your management.

“I want to live the way you created me to live and use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”