“Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển.” Rô-ma 11:6

Hầu hết mọi người đều cho rằng họ biết được làm thế nào để được lên thiên đàng. Hãy ngẫu nhiên hỏi một vài người, và bạn sẽ nghe được những câu trả lời như “Chỉ cần làm việc thật chăm chỉ”, “Làm nhiều điều tốt nhiều hơn điều xấu” hoặc “Hãy đối xử tốt với mọi người”.

Đó có thể là điều mà hầu hết mọi người đều cho là thế, nhưng nó lại không đúng.

Đây là sự thật: Bạn không có cơ hội nào để lên thiên đàng nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Bạn chưa bao giờ hoàn hảo cả — và điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ xứng đáng để được vào một nơi hoàn hảo.

Thế giới này bảo với bạn rằng cần phải nỗ lực làm việc để được vào thiên đàng — nhưng Kinh Thánh cho biết bạn được lên thiên đàng theo một cách hoàn toàn trái ngược lại: “Nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa; nếu không, ân điển không còn là ân điển” (Rô-ma 11:6).

Đây là sự khác biệt chủ yếu giữa Cơ đốc giáo và các tôn giáo khác trên đất. Bạn có thể tóm tắt mọi tôn giáo khác bằng từ “làm”. Mỗi tôn giáo có một danh sách khác nhau về những điều phải làm, và bạn phải tuân theo danh sách đó để được vào thiên đàng. Bạn phải làm việc để có thể đến với Chúa.

Kinh Thánh đưa ra một cách tiến hành ngược lại. Kinh Thánh dạy rằng bạn được vào thiên đàng bằng cách nhận lấy những gì đã được làm xong cho bạn — rằng Chúa Jêsus đã chết thế cho bạn trên thập tự giá cách đây 2 ngàn năm.

Tất cả mọi điều cần làm để bạn vào được thiên đàng đều đã được thực hiện xong. Chúa Jêsus đã làm xong tất cả. Đó là một món quà tặng cho đi cách nhưng không.

Phần của bạn trong sự cứu rỗi là xưng nhận tội lỗi của mình và đón nhận Chúa Jêsus là Chúa và Cứu Chúa, nhận biết những gì Ngài đã làm cho bạn. Bạn đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời.  Đó là món quà mà Chúa dành cho bạn!

Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ được tặng một chiếc xe Rolls Royce. Bạn có thể được tặng một triệu đô la. Nhưng không có món quà nào lớn hơn là ân điển của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận món quà ân điển của Chúa, thì hãy cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, mọi điều sai trái con từng làm sẽ được tha thứ và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào nhà đời đời của Chúa trên thiên đàng.

“Con xin xưng nhận rằng mình đã phạm tội cùng Chúa, và con tin rằng Chúa là Cứu Chúa của con. Xin Chúa tha thứ cho con! Con tin điều Chúa đã nói rằng sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin, chứ không phải nơi bất cứ điều gì con đã làm. Con muốn Ngài là Chúa của đời sống con, và con xin dâng quyền kiểm soát và ý chí của con lên cho Ngài. Hôm nay con xin giao phó tất cả các phần của đời sống con lên cho Chúa. Con sẽ làm theo những gì Chúa sai bảo và đi đến bất cứ nơi nào Chúa sai con đi.

“Con muốn dùng đời sống còn lại của mình để phục vụ Chúa thay vì cho bản thân mình. Con xin hết lòng theo Chúa, biết Chúa càng hơn,  và tin cậy nơi lời Chúa đã hứa cho đến ngày gặp mặt Chúa trên thiên đàng. Con cầu nguyện trong danh Chúa. Amen.”

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi đọc rằng mình không thể vào thiên đàng do nỗ lực của bản thân mình, đối với bạn đó là tin tốt hay tin xấu? Tại sao?

2.    Điều gì khiến cho tôn giáo, mà bạn phải làm việc mới được chấp nhận, lại thu hút hơn đối với một số người? Tại sao đôi khi rất khó để chấp nhận ân điển?

3.    Ai là người trong đời sống bạn cần được nghe biết về món quà tốt nhất mà họ từng được tặng? Bạn sẽ làm gì để đảm bảo cho việc họ sẽ nghe nói về nó?

 

 


YOU CAN’T GET TO HEAVEN ON YOUR OWN

BY RICK WARREN —  

“If it is by grace, it is no longer on the basis of works; otherwise grace would no longer be grace.”  Romans 11:6 (ESV)

Most people think they know how to get to heaven. Ask a few random people, and you’ll likely hear answers like, “Just work really hard,” “Do more good than bad,” or, “Be nice to people.”

That may be what most people think, but it’s not right.

Here’s the truth: You don’t have a chance of getting into heaven by your own effort. You’ve never been perfect—and that means you’ll never be good enough to get into a perfect place.

The world says you have to work hard for heaven—but the Bible says you get into heaven through the exact opposite approach: “If it is by grace, it is no longer on the basis of works; otherwise grace would no longer be grace” (Romans 11:6 ESV).

This is the fundamental difference between Christianity and every other religion on Earth. You can summarize every other religion with the word “do.” Each religion has a different list of what to do, and you must obey that list to get to heaven. You have to earn your way to God.

The Bible gives an opposite plan. The Bible says you get into heaven by accepting what has already been done for you—that Jesus died on the cross 2,000 years ago for you.

Everything that needs to be done for you to get to heaven has already been done. Jesus did everything. It’s a free gift.

Your part in salvation is to confess your sins and accept Jesus as your Lord and Savior, acknowledging what he’s done for you. You receive God’s grace. It is God’s gift to you!

You may be given a Rolls Royce someday. You may be given a million dollars. But there’s no greater gift than God’s grace.

If you’re ready to accept the gift of God’s grace, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess that I have sinned against you, and I believe you are my Savior. Please forgive me! I trust you when you say salvation comes by grace, through faith, and not by anything I do. I want you to be Lord of my life, and I surrender my control and my will to you. Today I’m turning over every part of my life to you. I will do what you tell me to do and go where you tell me to go.

“I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I commit to walking with you, learning more about you, and trusting in your promises until I see you in heaven one day. I pray this in your name. Amen.”

If you just prayed to accept Jesus, please email me at Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. and let me know about it. I’d like to send you some free materials to help you start your journey with Jesus.

Talk It Over

  • When you read that you don’t have a chance of getting into heaven by your own effort, is that good news or bad news to you? Why?
  • What makes religion, where you have to do things to be accepted, more appealing to some people? Why is it sometimes hard to accept grace?
  • Who in your life needs to hear about the greatest gift they’ve ever been given? What will you do to make sure they hear about it?