“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải do việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình.” Ê-phê-sô 2:8-9

Bạn không thể kiếm được ân điển của Chúa. Bạn không thể làm việc để có được nó. Bạn không đáng để nhận nó.

Kinh Thánh dạy rằng, “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, hầu cho không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Bạn chỉ có thể nhận được ân điển nhờ đức tin.

Kinh Thánh chứa đầy những câu chuyện minh họa về ân điển của Đức Chúa Trời. Có lẽ câu chuyện quen thuộc nhất là câu chuyện đứa con trai hoang đàng trong Lu-ca 15. Có lẽ bạn nhớ được rằng, người cha trong câu chuyện này có hai đứa con trai.

Một ngày nọ, người em nói với cha rằng “Thưa cha, xin chia cho con phần của mà con sẽ được ngay bây giờ để con có thể rời đi.” Vậy, người cha liền chia phân nửa của cải cho con, và người em lấy hết bỏ đi phương xa. Ở đó anh ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình.

Buộc phải tìm việc, anh phải đi chăn heo và vì đói quá, anh nghĩ đến việc ăn thức ăn của heo. Cùng đường rồi, anh mới tỉnh ngộ ra rằng, “Tôi đang làm gì ở đây? Tôi biết tôi đã sai lầm rồi. Tất cả là do lỗi của tôi, nhưng những người làm việc trong nhà cha tôi còn sống tốt hơn thế này nhiều”.

Vì vậy, anh quyết định trở về và thưa cùng cha mình rằng, “Con biết con đã sai lầm. Con xin thú nhận. Con đã tiêu phí hết cả gia tài thừa kế của mình. Con không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng xin cha chỉ cần đãi con như đứa đầy tớ, và con sẽ làm việc cho cha suốt đời, bởi vì ngay cả những đầy tớ của cha cũng sống tốt hơn con hiện nay.”

Dầu vậy, Kinh Thánh kể rằng người cha vừa yêu thương vừa dung thứ con trai mình. Khi thấy con từ đằng xa, ông đã chạy ra ôm chặt lấy con. Sau đó, người cha mở tiệc ăn mừng cho đứa con trai hoang đàng của mình.

Khi bạn đón nhận ân điển của Chúa, đó là cách Chúa tiếp đón bạn. Quá khứ của bạn được tha, bạn có mục đích cho đời sống và bạn có một ngôi nhà đời đời trên thiên đàng.

Đó là tin tốt lành. Và đó là một lý do để ăn mừng!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Suốt cuộc sống mình, bạn đã cố để có được ân điển của Chúa trong những cách như thế nào?

2.    Nếu bạn là người theo Chúa Jêsus, bạn đã ăn mừng như thế nào khi đưa ra quyết định đó?

3.    Đôi khi phản ứng của chúng ta đối với câu chuyện về đứa con hoang đàng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ mình.  Phản ứng của bạn đã bị mối quan hệ giữa bạn với cha mẹ ảnh hưởng đến như thế nào?

 

 


GOD’S GRACE GIVES YOU A REASON TO CELEBRATE

BY RICK WARREN —

“For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast.”  Ephesians 2:8-9 (NIV)

You can’t earn God’s grace. You can’t work for it. You don’t deserve it.

The Bible teaches, “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

You can only receive grace by faith.

The Bible is full of stories illustrating God’s grace. Maybe the most familiar one is about the prodigal son in Luke 15. As you might remember, the father in this story has two sons.

One day the younger son said, “Dad, I’m leaving. I want my half of the family inheritance right now so I can get out of here.” So his father gave him half of the family inheritance, and the son moved to a foreign country. He then wasted his life on wild living. And, after a while, he realized he had wastefully spent everything he had.

Forced to get a job, he ended up in a pig trough feeding pigs, and he was so hungry, he thought about eating the pigs’ food. Flat on his back, he thought, “What am I doing here? I know I blew it. It’s all my fault, but the people who work for my dad as servants live better than this.”

So he decided to head home and tell his father, “I know I messed up. I admit it. I wasted all of my inheritance. I don’t deserve to be called your son. But just hire me as a servant, and I’ll work for you the rest of my life, because even your servants live better than I’ve been living.”

Yet the Bible says the father was both loving and gracious toward his son. When he saw the son in the distance coming home, he ran to meet him with a giant hug. Then the father threw a party for his wayward son.

When you accept God’s grace, that’s how God responds to you. Your past is forgiven, you have a purpose for living, and you have an eternal home in heaven.

That’s good news. And that’s a reason to celebrate!

Talk It Over

  • What are some ways you’ve tried to earn God’s grace throughout your life?
  • If you’re a follower of Jesus, how did you celebrate when you made that decision?
  • Sometimes our reaction to the story of the prodigal son is impacted by our own relationship with our parents. How do you think your reaction has been influenced by how you relate with your parents?