0309“Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ... Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha” (Giăng 10:28-29 TTHĐ)

Khi tôi còn nhỏ, một trong những điều có ấn tượng nhất về cha tôi là đôi bàn tay của ông. Trong mắt của một cậu bé con như tôi thì đôi bàn tay của ông là lớn vô cùng! Khi ông làm những công việc của ngành mộc, chiếc búa trông thật nhỏ bé trong bàn tay của ông.

Thật, Cha Thiên Thượng của chúng ta có đôi bàn tay rất lớn. Cả thế giới đều nằm trong bàn tay của Chúa!

Bàn tay của Chúa lớn như thế nào?

Tay của Chúa lớn vô cùng để ban phước cho bạn. Chúa Jêsus đặt tay Ngài trên mọi người và ban phước cho họ. Ngài cũng làm như vậy cho bạn. Ê-sai 62:3 nói, “Chúa đưa cao ngươi lên trong tay Ngài cho mọi người xem thấy; ngươi là vương miện rực rỡ của Vua các vua.” (KTHĐ).

Tay Chúa mang những vết thẹo để Ngài không bao giờ quên mất bạn. Trên thiên đàng, chỉ có vết thẹo duy nhất là vết thẹo trên người Chúa Jêsus. Bạn nghĩ rằng Chúa có thể quên được bạn sao? Bàn tay mang dấu đinh của Ngài là một sự nhắc nhở không ngừng về bạn đối với Chúa. Kinh Thánh nói, “Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con. Nầy, Ta đã chạm con trong lòng bàn tay Ta” (Ê-sai 49:15-16 TTHĐ).

Tay của Chúa thật mạnh mẽ bảo vệ cho bạn luôn được an toàn. Giăng 10:28-29 nói, “Ta ban cho chúng sự sống đời đời, chúng chẳng hư mất bao giờ... Cha Ta, Đấng vĩ đại hơn tất cả, đã cho Ta những chiên ấy, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Cha” (TTHĐ).

Một khi bạn đã đặt đời sống của mình trong tay Chúa, không ai có thể cướp bạn khỏi bàn tay Ngài. Bạn có thể tự hỏi rằng, “Tôi có thể nào rơi ra ngoài được không?” Theo bạn nghĩ đôi tay của Chúa lớn đến thế nào? Bạn sẽ không bao giờ ra khỏi lòng bàn tay của Ngài được. Mọi phương diện trong đời sống của bạn đều nằm trong tay Chúa.

Chúa đang chờ bạn. Ngài đang nói rằng, “Hãy tin cậy Ta. Con có thể tin cậy nơi Ta. Ta vẫn luôn hành động dù con không thấy được. Và Ta có thể giải quyết bất cứ điều gì con trao cho Ta.”

Bạn không muốn cuộc sống của mình được nằm trong tay Chúa hay sao? Bạn có thể tin cậy Chúa hôm nay và mãi mãi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn đã thấy Chúa chu cấp và chăm sóc cho bạn trong quá khứ như thế nào?

2.    Có những nan đề lớn lao nào mà bạn còn chần chừ chưa chịu phó thác cho Chúa?

3.    Bạn được mãi mãi an toàn trong tay Chúa. Biết được điều này thay đổi cách sống của bạn như thế nào?


 

 

You’re Secure In God’s Hands

By Rick Warren —

“I give them eternal life, and they shall never perish . . . My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand” (John 10:28-29 NIV).

When I was growing up, one of the things that impressed me about my dad was his hands. From my perspective as a child, his hands were huge! When he would do carpentry, the hammer just looked so small in his hands.

Our heavenly Father has really big hands. He’s got the whole world in his hands!

How big are God’s hands?

God’s hands are big enough to bless you. Jesus would lay his hands on people and bless them. He does the same for you. Isaiah 62:3 says, “The Lord will hold you in his hand for all to see—a splendid crown in the hand of God” (NLT).

God’s hands are scarred to never forget you. In heaven, the only scars will be on Jesus. Do you think God can forget you? He has a constant reminder of you in his nail-scarred hands. The Bible says, “Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion for the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you! See, I have engraved you on the palms of my hands” (Isaiah 49:15-16 NIV).

God’s hands are strong enough to keep you eternally secure. John 10:28-29 says, “I give them eternal life, and they shall never perish . . . My Father, who has given them to me, is greater than all; no one can snatch them out of my Father’s hand” (NIV).

Once you put your life in God’s hands, nobody can snatch you out of them. You may wonder, “Can’t you just jump out?” How big do you think God’s hands are? You’re never going to get to the edge of his hands. Every aspect of your life is in his hands.

Your Father is waiting for you to jump today. He’s saying, “Trust me. I can be trusted. I’m working behind the scenes. And I can handle anything you give me.”

Don’t you want your life to be in God’s hands? You can trust him today and forever.

Talk It Over

  • How have you seen God provide for you and take care of you in the past?
  • What big problem or circumstance in your life have you been reluctant to entrust to God?
  • You’re eternally secure in God’s hands. How does that change how you live your life?