0722“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (Phi 4:19 TTHĐ).

Bạn có thể là một người hùng trong một ngày và không là gì cả trong ngày sau đó, là một triệu phú trong một ngày và bị phá sản vào ngày hôm sau. Cho dù bạn làm nhiều đến thế nào, cho dù bạn để dành được bao nhiêu thì tài chánh là điều không chắc chắn được.

Vì vậy, bạn lo lắng. Nhưng Kinh Thánh nói gì về việc lo lắng trong vấn đề tiền bạc?

1. Lo lắng là không hợp lý: Ma 6:25 nói, “Đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì; đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao, thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?” (TTHĐ). Bạn sẽ có những sợ hãi trong đời sống, nhưng bạn không cần phải lo sợ về việc thiếu thốn tài chánh. Ngay cả phá sản cũng không phải đánh bại được bạn. Cuộc sống không chỉ là việc tích trữ của cải. Hãy quan tâm về điều thực sự quan trọng.

2. Lo lắng là không tự nhiên: Chúa Jêsus nhắc nhở mọi người rằng loài thọ tạo của Chúa không cần phải lo lắng: “Hãy xem loài chim trời: không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao?”  (Ma 6:26 TTHĐ).

3. Lo lắng là không cần thiết: Sợ hãi về tài chánh đến từ việc hiểu sai về Chúa và những gì Chúa hứa sẽ làm cho bạn. Chúa đảm trách việc chu cấp những nhu cầu của bạn. Chúa Jêsus nói rằng, “Sao các con lo âu về quần áo? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, chúng chẳng làm việc nặng nhọc, cũng chẳng xe tơ kéo chỉ…Cỏ hoa ngoài đồng là loài sớm nở tối tàn mà Đức Chúa Trời còn cho mặc đẹp như thế, lẽ nào Ngài không cung cấp y phục cho các con đầy đủ hơn sao?” (Ma 6:28-30 KTHĐ). Chúa là Cha của bạn; bạn là con cái của Chúa; Ngài sẽ chăm sóc cho các nhu cầu của bạn.

Khi bạn lo lắng là bạn bạn cố gắng đóng vai trò của Chúa. Bạn đang đảm nhận trách nhiệm cho việc mà Chúa đã nói rằng Ngài sẽ lo về việc đó. Phao-lô nói trong Phi-líp 4:19 rằng, “Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jêsus” (TTHĐ).

Chúa biết những gì đang xảy ra trong đời sống bạn – và trong bóp tiền của bạn. Ngài biết mọi nhu cầu của bạn ngay cả trước khi bạn cầu xin. Và bạn có thể tin cậy Chúa rằng Ngài sẽ chăm sóc bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & THỰC HÀNH

1.    Đôi khi tiền bạc có thể được thấy như là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng thật sự những điều gì trong cuộc sống của bạn quan trọng hơn là tài chánh?

2.    Làm thế nào để bạn cân bằng giữa việc tin cậy nơi Chúa với việc là một người quản lý tốt tài chánh của mình?

3.    Những lời hứa nào trong Kinh Thánh khích lệ bạn khi bạn bắt đầu lo lắng về tiền bạc?

 

 

 

 


DON’T WORRY, TRUST GOD!

By Rick Warren —

“And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus” (Philippians 4:19 NLT).

You can be a hero one day and a zero the next day, a millionaire one day and bankrupt the next. No matter how much you make, no matter how much you save, finances are uncertain.

So you worry. But what does the Bible say about worrying over money?

1. It’s unreasonable. Matthew 6:25 says, “Do not to worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? (NIV). You’re going to have fears in life, but you don’t need to fear a lack of finances. Even bankruptcy does not have to defeat you. Life is more than just the accumulation of things. Be concerned about what’s truly important.

2. It’s unnatural. Jesus reminded people that there’s no need for God’s creation to worry: “Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they?” (Matthew 6:26 NIV)

3. It’s unnecessary (Matthew 6:30). Financial fears come from a misunderstanding about God and what he’s promised to do for you. He’s assumed responsibility for your needs. Jesus said, “See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin . . . If that is how God clothes the grass of the field . . . will he not much more clothe you?” (Matthew 6:28-30 NIV). God is your Father; you are his child; he’s going to care for your needs.

When you worry, you’re trying to play God. You’re assuming responsibility for something that God has said he will take care of. Paul says in Philippians 4:19, “And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus” (NLT).

God knows what’s going on in your life—and in your wallet. He knows all your needs even before you ask. And you can trust him to take care of you.

Talk It Over

- Sometimes money can feel like the most important thing in life. But what things in your life are actually more important than your finances?

- How do you balance trusting in God and being a good steward of your finances?

- What promises from Scripture encourage you when you start to worry about money?