“Đức Chúa Trời ban phước cho người có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót.” Ma-thi-ơ 5:7

Bạn có bao giờ để ý rằng nếu bạn chỉ trích người khác thì họ cũng chỉ trích lại bạn không? Nếu bạn tử tế với người khác thì họ sẽ tử tế lại với bạn không? Hoặc nếu bạn rộng rãi với người khác, thì họ cũng rộng rãi lại với bạn không? Bất cứ điều gì bạn cho đi trong cuộc sống, bạn đều sẽ nhận nó lại.

Điều này cũng đúng với lòng thương xót của Chúa.

Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 5:7 rằng, “Đức Chúa Trời ban phước cho người hay thương xót, vì họ sẽ được thương xót”.

Nhưng tại sao Đức Chúa Trời muốn bạn bày tỏ lòng thương xót ra cho người khác? Tại sao việc có lòng thương xót lại quan trọng đến thế?

Vì Chúa đã tỏ lòng thương xót của Ngài ra cho bạn.

Ê-phê-sô 2:4-5 nói rằng, “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, đến đỗi đang khi chúng ta chết vì các sự vi phạm của mình, thì Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống với Đấng Christ.  Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.” Chúa muốn bạn chuyển lòng thương xót mà bạn đã nhận được từ Ngài đến cho người khác.

Vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho bạn phải có lòng thương xót.

Bạn muốn có được một bản tóm tắt về cuộc sống là về những gì không? Đây là bản tóm tắt: “Chúa đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện.  Đức Giê-hô-va đòi ngươi làm sự công bình, ưa sự thương xót và bước đi cách khiêm nhường với  Đức Chúa Trời ngươi” (Mi-chê 6:8).

Vì bạn sẽ cần đến lòng thương xót nhiều hơn trong tương lai.

Bạn sẽ còn phạm rất nhiều sai lầm từ nay cho đến lúc lên thiên đàng, và bạn sẽ cần đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng bạn không thể nào nhận được những điều mà bạn không muốn cho đi. Gia-cơ 2:13 nói rằng, “Anh em phải thương xót người khác, nếu không Đức Chúa Trời sẽ xét xử anh em cách không thương xót. Nhưng người hay thương xót người khác sẽ không hãi sợ khi bị phán xét.“

Bởi vì việc thể hiện lòng thương xót đem đến hoặc tạo ra hạnh phúc.

Ma-thi-ơ 5:7 nói rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những ai đầy lòng thương xót. Chữ “phước” cũng có nghĩa là “hạnh phúc”, vì vậy bạn càng học hỏi và thể hiện phẩm chất này, bạn sẽ càng hạnh phúc và càng được phước hạnh hơn.

Vì rất nhiều người trên thế giới chỉ đang sống cho riêng họ, việc thể hiện lòng thương xót và khoan dung ra cho người khác sẽ luôn được nổi bật. Hãy được biết đến vì lòng thương xót của mình là khuôn mẫu cho người khác về việc Chúa đã đối xử nhân lành với bạn như thế nào, và bạn sẽ tạo nên sự khác biệt lâu dài, mãi mãi!

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Theo bạn nghĩ “ưa thích sự thương xót” có nghĩa gì?

2.    Bạn đã từng thấy được Đức Chúa Trời ban phước cho mình như thế nào khi bạn tỏ lòng thương xót ra cho người khác — ngay cả khi đó là một quyết định rất khó khăn?

3.    Hãy nghĩ về một cách bạn đã có thể làm để bày tỏ lòng thương xót ra cho người nào đó trong tuần trước nhưng bạn đã không làm. Theo bạn nghĩ việc bày tỏ ra có thể đã thay đổi được kết quả của tình huống đó như thế nào?

 

 


FOUR REASONS GOD WANTS YOU TO SHOW MERCY

BY RICK WARREN —

“God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy.” Matthew 5:7 (NLT)

Have you ever noticed that if you’re critical with others, they’re critical with you? If you’re kind to others, they’re kind to you? Or if you’re generous with others, then they’re generous with you? Whatever you give in life, you’re going to get in return.

The same is true with God’s mercy.

Jesus says in Matthew 5:7, “God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy” (NLT).

But why does God want you to show mercy to others? Why is being merciful so important?

Because God has shown you mercy.

Ephesians 2:4-5 says, “God’s mercy is so abundant, and his love for us is so great, that while we were spiritually dead in our disobedience he brought us to life with Christ. It is by God’s grace that you have been saved” (GNT). God wants you to pass on the mercy that you’ve received from him.

Because God commands you to be merciful.

Do you want a summary of what life’s all about? Here it is: “The Lord has told you what is good. This is what the Lord requires from you: to do what is right, to love mercy, and to live humbly with your God” (Micah 6:8 GW).

Because you’re going to need more mercy in the future.

You’re going to make a lot of mistakes between now and when you get to heaven, and you’re going to need God’s mercy. But you cannot receive what you are unwilling to give. James 2:13 says, “You must show mercy to others, or God will not show mercy to you when he judges you. But the person who shows mercy can stand without fear at the judgment” (NCV).

Because showing mercy brings or causes happiness.

Matthew 5:7 says that God blesses those who are merciful. The word “blessed” also means “happy,” so the more you learn and demonstrate this quality, the happier and more blessed you’re going to be.

Because so many people in the world are living for themselves, showing mercy and grace to others will always stand out. Be known for your mercy as you model for others how good God has been to you, and you will make an eternal difference!

Talk It Over

  • What do you think it means to “love mercy”?
  • How have you seen God bless you when you’ve shown mercy to someone—even when it was a difficult decision?
  • Think of a way you could have shown mercy to someone in the last week but didn’t. How do you think it might have changed the outcome of that situation?