0314“Tôi sai sứ giả đến nói với chúng: “Tôi bận làm công trình lớn, không thể xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông?” Chúng sai người nói với tôi bốn lần như vậy và lần nào tôi cũng đều trả lời với chúng y như nhau” (Nê-hê-mi 6:3-4 TTHĐ).

Chúa đã tạo dựng nên bạn cách rất đặc biệt cho một nhiệm vụ quan trọng trên đất mà chỉ có mình bạn mới có thể thực hiện được.

Nhưng đời sống bạn sẽ phải đối mặt với những người hay phản đối, kích bác. Họ sẽ nói với bạn: “Bạn không phải là người thích hợp. Bạn đang có những ý tưởng sai trật. Bạn đang làm điều đó không đúng cách.”

Hãy lấy câu chuyện của Nê-hê-mi trong Cựu Ước để làm thí dụ. Nê-hê-mi không phải là một mục sư hay một thầy tế lễ. Ông là một quan tửu chánh chuyên nếm rượu dâng cho vua. Dân Y-sơ-ra-ên đã bị người Ba-by-lôn bắt làm phu tù. Họ đã bị lưu đày suốt 70 năm — và sau đó người Ba-by-lôn đã cho phép họ trở về quê hương.

Giê-ru-sa-lem đã bị điêu tàn hủy phá và không còn khả năng phòng thủ. Nhưng Nê-hê-mi có một ý tưởng lớn để thay đổi điều đó. Ông suy nghĩ “Tôi sẽ xây dựng lại thành phố của mình. Và sẽ bắt đầu việc tu bổ lại bức tường thành để bảo vệ thành Giê-ru-sa-lem.”

Câu chuyện của Nê-hê-mi cho chúng ta học được một điều là mọi cơ hội (opportunity) đều đi kèm với sự chống đối (opposition).

Đối với Nê-hê-mi, sự chống đối đã xảy ra ngay lập tức. Những kẻ thù của Y-sơ-ra-ên không muốn thấy thành Giê-ru-sa-lem được bảo vệ. Họ đã làm đủ mọi cách để ngăn cản việc tu bổ lại tường thành. Họ đã chế giễu, nhạo báng, đồn đại, lập mưu tấn công, hãm đánh. Khi điều này thất bại thì họ cố gắng làm cho chậm lại công việc bằng cách lôi kéo ông vào các buổi họp mặt, nghị luận.

Những kẻ chỉ trích bạn — những người hay phản đối, những người muốn ngăn cản bạn làm những điều Chúa đã kêu gọi bạn làm — sẽ sử dụng những mánh khóe giống nhau. Họ sẽ chế giễu, tung tin đồn nhảm về bạn và ngay cả đe dọa tấn công để khiến bạn ngưng làm những gì Chúa muốn bạn làm.

Nhưng thay vì nghe theo họ, hãy đối trả lại như cách Nê-hê-mi đã làm: “'Tôi bận làm công trình lớn, không thể xuống được. Lẽ nào tôi bỏ dở công việc để đi xuống với các ông?’ Chúng sai người nói với tôi bốn lần như vậy và lần nào tôi cũng đều trả lời với chúng y như nhau” (Nê-hê-mi 6:3-4 TTHĐ).

Bạn không cần phải tranh chiến với những kẻ hay chống đối, chỉ trích. Điều đó không đáng làm. Nếu bạn tranh đấu với những người có quan điểm tiêu cực về chương trình của Chúa dành cho bạn, bạn sẽ chỉ lãng phí thì giờ mình mà thôi.

Nê-hê-mi đã không bào chữa cho công việc của mình. Bạn cũng không cần phải bênh vực, bào chữa cho mình đâu. Hãy bỏ qua, không quan tâm đến những lời chỉ trích đó.

Một ngày nào đó, công việc của Đức Chúa Trời qua cuộc đời của bạn sẽ được chứng minh là đúng. Hãy có đủ đức tin để chờ ngày đó đến.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao thật khó để bỏ qua, không để ý đến những kẻ hay chỉ trích, chống đối?

2.    Bạn đã đối mặt với sự chống đối và những người tiêu cực hay chỉ trích theo Chúa như thế nào?

3.    Bạn có thể nói gì với những người này dựa trên những gì bạn học được ngày hôm nay?


 

 

You Don’t Need To Fight Critics

By Rick Warren — 

“So I replied by sending this message to them: 'I am engaged in a great work, so I can’t come. Why should I stop working to come and meet with you?’ Four times they sent the same message, and each time I gave the same reply” (Nehemiah 6:3-4 NLT).

God uniquely created you for an important assignment on Earth that only you can accomplish.

But you will face naysayers along the way. They’ll tell you: “You’re the wrong person. You’ve got the wrong idea. You’re doing it the wrong way.”

Take the Old Testament story of Nehemiah, for example. Nehemiah wasn’t a pastor or a priest. He was a businessman. Israel had been taken captive by the Babylonians. The Israelites had been in exile for 70 years—and then the Babylonians let them go home.

Jerusalem had been destroyed and was defenseless. But Nehemiah got a big idea to change that. “I’ll rebuild my city,” he thought. “And I’ll start by rebuilding the wall to protect it.”

Nehemiah’s story teaches that every opportunity comes with opposition.

For Nehemiah, the opposition was instant. Israel’s enemies didn’t want to see Jerusalem defended. They tried all sorts of things to stop him from rebuilding the wall. They tried ridicule, rumors, and threats. When none of that worked, they tried to slow him down by involving him in bunch of meetings.

Your critics—the naysayers who want to prevent you from doing what the Lord has called you to do—will use the same bag of tricks. They’ll ridicule you, spread rumors about you, and even threaten you to get you to stop doing what God wants you to do.

But instead of listening to them, respond the way that Nehemiah did: “So I replied by sending this message to them: 'I am engaged in a great work, so I can’t come. Why should I stop working to come and meet with you?’ Four times they sent the same message, and each time I gave the same reply” (Nehemiah 6:3-4 NLT).

You don’t need to fight with naysayers. It’s not worth it. If you try to take on people who have a negative opinion about God’s plans for you, you’ll just waste your time.

Nehemiah didn’t defend his work. You don’t need to defend yourself either. Just let the naysayers’ criticisms go.

One day God’s work through your life will be proven correct. Have enough faith to wait for that day to come.

Talk It Over

  • Why is it so hard to ignore naysayers?
  • How have you faced opposition and naysayers as you’ve followed God?
  • What might you say to naysayers based on what you’ve learned today?