0082“Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.” (Ês 43:2 -BHĐ)

Đây là một khoảng thời gian căng thẳng và bất ổn, và có lẽ bạn cảm thấy như đang một mình trải qua cảnh ngộ này. Nhưng bạn không đơn độc!  Chúa thấy những gì bạn đang trải qua.  Ngài quan tâm đến những gì bạn đang trải qua và Ngài ở ngay bên cạnh bạn, bất kể tình huống hay hoàn cảnh bạn có thể phải đối mặt là gì.

Khi biết có Chúa ở gần, bạn không cần sợ bất cứ điều gì.  Dù bạn phải đối mặt với điều gì trong tương lai, bạn sẽ không bao giờ phải đơn độc đối diện với nó. Phục 31:6 có chép: “Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh khiếp trước mặt các dân tộc đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em. Ngài chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu!” (BHĐ).

Sa-tan sẽ gieo tất cả các loại hạt giống của sự nghi ngờ và sợ hãi vào trong tâm trí bạn, "Nếu tôi bị bệnh thì sao?"  hoặc "Nếu nền kinh tế suy thoái thì sẽ ra sao?"  hoặc "Nếu tôi mất việc thì sẽ như thế nào?"  Và, chắc chắn bạn cũng sẽ phải đối mặt với sự lo lắng từ các nguyên nhân khác nữa.

Hãy trao dâng những nỗi sợ hãi đó cho Chúa Giê-xu và nhớ rằng Chúa hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn.  Bạn không cần biết tương lai nắm giữ điều gì bởi vì bạn biết ai đang nắm giữ tương lai. Chúa hứa: “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng…” (Ês 43:2 BHĐ)

 

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Hiện bạn đang cảm nhận những nỗi sợ hãi nào?  Điều gì ngăn bạn trao dâng chúng cho Chúa và tin cậy Ngài?
  2. Đời sống bạn sẽ thay đổi ra sao nếu bạn đặt trọn niềm tin nơi Chúa?  Hãy cầu xin Chúa giúp bạn thêm lên niềm tin cậy nơi Ngài.

 


YOU WILL NEVER FACE THE FUTURE ALONE

BY RICK WARREN — 

“When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you.” Isaiah 43:2 (NLT)

This is a stressful and unsettled time. And you may feel like you’re going through it alone. But you’re not alone! God sees what you’re going through. God cares about what you’re going through. He’s right beside you, no matter the situation or circumstances you may be facing.

There is nothing to fear when you know God is near. No matter what you face in the future, you will never face it alone. Deuteronomy 31:6 says, “So be strong and courageous! Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you” (NLT).

Satan will plant all kinds of seeds of doubt and fear in your mind like, “What if I get sick?” or “What if the economy tanks?” or “What if I lose my job?” And, you will undoubtably face anxiety from other sources too.

Give those fears to Jesus and remember God promised to never abandon you. You don’t have to know what the future holds because you know who holds the future. God promises, “When you go through deep waters, I will be with you . . . ” (Isaiah 43:2 NLT).

Talk It Over

  • What are some of the fears you’re feeling right now? What keeps you from giving them to God and trusting him?
  • How would your life change if you put your total trust in God? Ask him to strengthen your trust in him.