0618“Điều quan trọng nhất là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, đó chính là công việc mà Đức Chúa Jêsus đã giao phó cho tôi — đó là rao giảng Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời" (Công 20:24 NCV).

Chúa có một mục đích quan trọng cho cuộc đời bạn. Điều này được gọi là sứ mạng của đời sống bạn và việc hoàn thành sứ mạng đó phải là mục tiêu chính trong đời sống bạn.

Bạn không được đặt trên đất để chỉ làm một người tiêu thụ, lãng phí thời gian và sống một đời sống tẻ nhạt. Chúa có một điều độc đáo để bạn làm. Chúa không muốn bạn làm một người tiêu thụ, Chúa muốn bạn là người đóng góp. Chúa muốn bạn là người tạo nên một sự khác biệt.

Sứ mạng của đời sống là gì? Kinh Thánh nói rằng, “Điều quan trọng nhất là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, đó chính là công việc mà Đức Chúa Jêsus đã giao phó cho tôi — đó là rao giảng Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời" (Công 20:24 NCV).

Sứ mạng của Chúa dành cho bạn là “nói cho mọi người biết Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời.” Và nơi tốt nhất để học làm điều đó là trong gia đình Hội Thánh của bạn.

Có rất nhiều khả năng là bạn sẽ không học được cách hoàn thành sứ mạng cuộc đời của mình tại một cở sở thương mại, trong trường học, hoặc từ khu phố xung quanh bạn. Nhưng đó là nhiệm vụ của mục sư và gia đình Hội Thánh của bạn trong việc giúp bạn làm điều mà Chúa đã đặt bạn trên đất để thực hiện.

Khi bạn lên thiên đàng, Chúa sẽ không hỏi bạn về giáo phái của Hội Thánh bạn. Rất có thể Chúa sẽ hỏi rằng, “Con đã làm gì với những gì Ta đã ban cho con? Con có dùng nó để phục vụ người khác không? Con có 'đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người không? ’” (Mác 16:15 TTHĐ)

Chúa có một mục vụ trong Hội Thánh và một sứ mạng trên thế giới để bạn hoàn thành. Chúa muốn dùng gia đình Hội Thánh để chuẩn bị bạn tham gia vào sứ mạng của Ngài. Khi bạn thuộc về một gia đình Hội Thánh, họ giúp bạn hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn đang nói cho người khác Tin Lành về ân điển của Đức Chúa Trời qua những cách nào?

2.    Bạn đang đóng góp vào mục vụ nào trong Hội Thánh của bạn? Điều gì đã thu hút bạn đến với mục vụ đó?

3.    Gia đình Hội Thánh của bạn đã giúp bạn hoàn thành mục đích của Chúa cho đời sống bạn như thế nào?

 

 

 


WHERE DO YOU LEARN ABOUT YOUR LIFE MISSION?

By Rick Warren —

“The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me—to tell people the Good News about God’s grace” (Acts 20:24 NCV).

God has a significant purpose for your life. It’s called your life mission, and fulfilling it should be your primary goal in life.

You weren’t put on Earth to just be a consumer, waste your time, and live an uninspired life. God has something unique for you to do. He doesn’t want you to be a consumer; he wants you to make a contribution. He wants you to make a difference.

What is your life mission? The Bible says, “The most important thing is that I complete my mission, the work that the Lord Jesus gave me—to tell people the Good News about God’s grace” (Acts 20:24 NCV).

God’s mission for you is “to tell people the Good News about God’s grace.” And the best place to learn how to do that is in your church family.

You likely won’t learn how to fulfill your life mission at a business, in a school, or around your neighborhood. But it’s the job of your pastor and church family to help you do what God put you on Earth to do.

When you get to heaven, God isn’t going to ask about your church denomination. He’s more likely to ask, “What did you do with what I gave you? Did you use it to serve others? Did you 'go everywhere in the world, and tell the Good News to everyone’ (Mark 16:15 NCV)?”

God has a ministry in the church and a mission in the world for you to fulfill. He wants to use your church family to prepare you to join his global mission. When you belong to a church family, they help you fulfill God’s purpose for your life.

Talk It Over

  • In what ways are you telling people the Good News about God’s grace?
  • What ministry are you contributing to in your church? What drew you to that ministry?
  • How has your church family helped you fulfill God’s purpose for your life?