0617“Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5 TTHĐ).

Khi nói đến việc đi nhà thờ, Chúa không muốn bạn chỉ đến nhà thờ — Ngài muốn bạn thuộc về một gia đình Hội Thánh.

Kinh Thánh cho biết rằng, “Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau” (Rô-ma 12:4-5 TTHĐ).

Tôi luôn có thể thấy được sự khác biệt giữa một người đến tham dự và một thành viên của Hội Thánh Saddleback. Trong cửa hàng tạp hóa, người tham dự sẽ đến gặp tôi và nói rằng, “Mục Sư Rick ơi, tôi rất yêu thích Hội Thánh của ông.” Họ nói rằng Hội Thánh của ông. Còn một thành viên sẽ nói rằng, “Mục Sư Rick ơi, tôi rất yêu thích Hội Thánh của chúng ta.”

Bạn đã thực hiện bước nhảy vọt đó chưa? Bạn đã thay đổi từ người tiêu thụ sang người đóng góp, từ một người tham dự thành một thành viên, từ ao ước trở nên thuộc về chưa? Dưới đây là ba lý do tại sao bạn nên thuộc về một gia đình Hội Thánh:

Gia đình Hội Thánh giúp bạn tập trung vào Chúa. Ngày nay, rất dễ cho chúng ta bị phân tâm bởi những chi tiết, những xáo trộn, những bế tắc, những trì hoãn và những khó khăn. Nhưng ở cùng một gia đình Hội Thánh sẽ giúp bạn tập trung vào Chúa. Bạn càng tập trung vào Chúa, Ngài sẽ càng trở nên lớn hơn trong tâm trí của bạn và những nan đề của bạn sẽ càng trở nên nhỏ đi.

Gia đình Hội Thánh giúp bạn đối diện với những nan đề của đời sống. Hiện tại, bạn đang ở một trong ba vị trí. Bạn vừa thoát khỏi một nan đề, bạn đang ở giữa một nan đề, hay bạn sắp sửa bước vào một nan đề kế tiếp. Cuộc sống là một chuỗi các nan đề mà Chúa không bao giờ định để cho bạn phải tự mình giải quyết. Đó là lý do tại sao Chúa đã tạo nên một nhóm người hỗ trợ ở chung quanh bạn — đó là Hội Thánh — là những người cùng trong cuộc chiến đấu với bạn. Bạn không hề đơn độc.

Gia đình Hội Thánh giúp bạn củng cố đức tin của mình. Củng cố có nghĩa là làm cho mạnh mẽ thêm lên, là tăng cường và phát triển. Khi bạn có mối quan hệ với những người khác trong gia đình Chúa, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ thích hợp. Họ khích lệ bạn lập ra những ưu tiên phù hợp, giúp bạn quyết định điều gì không đáng kể và điều gì là quan trọng nhất. Điều này cho thấy rõ những điều nào là giá trị với bạn và củng cố đức tin của bạn.

Có rất nhiều ý tưởng không đúng trong thế giới ngày nay và chúng dễ làm cho bạn đánh mất mục đích của Chúa cho đời sống của bạn. Thuộc về một gia đình Hội Thánh giúp bạn tập trung vào Chúa, đối diện với những nan đề của đời sống, và củng cố đức tin của bạn. Và điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt trong đời sống của bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Bạn thuộc về gia đình Hội Thánh nào? Nếu bạn không phải là một thành viên của một gia đình Hội Thánh, điều gì ngăn trở bạn trong việc gia nhập?

2.    Gia đình Hội Thánh của bạn đã giúp tập trung vào Chúa hơn như thế nào?

3.    Bạn đang đối diện với nan đề nào ngay lúc này? Làm thế nào để bạn có thể nương dựa vào gia đình Hội Thánh của bạn để giúp bạn vượt qua?

 

 

 


THREE REASONS YOU NEED A CHURCH FAMILY

By Rick Warren —

“Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other” (Romans 12:4-5 NLT).

When it comes to going to church, God doesn’t want you just to attend church—he wants you to belong to a church family.

The Bible says, “Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ’s body. We are many parts of one body, and we all belong to each other” (Romans 12:4-5 NLT).

I can always tell the difference between a Saddleback church attender and a church member. An attender will come up to me in the grocery store and say, “Pastor Rick, I love your church.” They say your church. But a member says, “Pastor Rick, I love our church.”

Have you made that jump? Have you made the switch from consumer to contributor, from attender to member, from longing to belonging? Here are three reasons why you should belong to a church family:

A church family helps you focus on God. These days it’s easy to get distracted by details, disturbances, dead-ends, delays, and difficulties. But coming together with a church family will help you focus on God. The more you choose to focus on God, the bigger he gets in your mind and the smaller your problems become.

A church family helps you face life’s problems. Right now, you’re in one of three positions. Either you just came out of a problem, you’re in the middle of a problem, or you’re headed into the next problem. Life is a series of problems that God never meant for you to handle on your own. That’s why he built a support group of people around you—the church—who are right there in the fight with you. You’re not alone.

A church family helps you fortify your faith. Fortify means to strengthen, to reinforce, and to develop. When you’re in relationship with other people in God’s family, you get the right support. They encourage you to create the right priorities, helping you decide what’s trivial and what matters most. This clarifies your values and fortifies your faith.

There are a lot of ideas in the world today that just aren’t true and make it easy to lose sight of God’s purpose for your life. Belonging to a church family helps you focus on God, face life’s problems, and fortify your faith. And that will make all the difference in your life.

Talk It Over

  • What church family do you belong to? If you’re not part of a church family, what keeps you from joining one?
  • How has your church family helped you focus more on God?
  • What problem are you facing right now? How can you lean on your church family to help you through it?