“Ngài [Chúa] biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.” Thi 103:14

Thất bại của bạn không gây ngạc nhiên cho Chúa. Thật ra, Chúa biết điều này sẽ xảy ra!

Kinh Thánh nói rằng: “Ngài [Chúa] biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất” (Thi 103:14). Chúa biết bạn được tạo nên cách nào vì Ngài đã dựng nên bạn. Chúa sẽ không ngừng yêu bạn khi bạn sai lầm. Ngài không yêu bạn không phải vì bạn là ai hay bạn làm gì nhưng là vì Chúa là ai và Ngài đang làm gì.

Chúa đã tạo dựng nên bạn. Ngài yêu bạn. Đây là việc đã giải quyết xong. Bạn không thể làm cho Chúa yêu mình nhiều hơn. Bạn không thể làm cho Chúa yêu mình ít đi. Ngài yêu bạn trong những ngày bạn sống tồi tệ cũng nhiều như những ngày bạn sống cách tốt đẹp. Tình yêu của Chúa không dựa trên kết quả làm việc.

Kinh Thánh có một từ dành để nói về loại tình yêu này: ân điển. Và nó thật kỳ diệu, lạ lùng! Ngay cả khi bạn làm những điều xấu xa cách vô lý, Chúa vẫn không ngừng yêu thương bạn. Đó thực sự là ân điển lạ lùng, kỳ diệu. Khi bạn đón nhận ơn Ngài, bạn có thể an tâm, không quá lo lắng về những thất bại của mình và có được sự tự tin để mạo hiểm hơn trong cuộc sống.

Có thể bạn đã nhiều lần đến với Chúa để xin được tha thứ cho cùng một vấn đề. Có thể bạn không biết chắc được mình có xứng đáng với tình yêu và ân điển Chúa không. (Bạn có thể giải quyết vấn đề đó ngay bây giờ: Bạn không xứng đáng). Và bạn cho rằng Đức Chúa Trời đã quá mệt mỏi với những nỗ lực không ngừng của bạn trong việc thay đổi. (Ngài không mệt mỏi.)

Chúa không bao giờ mệt mỏi khi trò chuyện với bạn. Ngài không bao giờ quá bận rộn. Cho dù bạn có đến xin Ngài tha thứ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Ngài vẫn sẽ luôn chờ đợi bạn với vòng tay rộng mở.

Có thể bạn đã lớn lên trong một gia đình mà tình yêu có điều kiện là chuyện bình thường. Sự yêu thương của cha mẹ bạn có lẽ dựa trên những thành công trong học tập, thể thao hoặc địa vị của bạn trong xã hội. Khi bạn thất bại ở một trong những lĩnh vực đó, bạn cảm thấy được tình thương của gia đình mình không còn nữa.

Bạn có thể nghỉ ngơi. Đó không phải là cách Đức Chúa Trời đối đãi cùng bạn.

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “đã hủy bỏ giấy nợ liệt kê những luật lệ ràng buộc mà chúng ta đã vi phạm. Ngài xóa bỏ nó bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá” (Cô-lô-se 2:14).

Đời sống Cơ đốc nhân không phải là một đời sống không lỗi lầm, nhưng nó có thể là một đời sống không có những mặc cảm tội lỗi. Đức Chúa Trời hiểu được những thất bại của bạn — và cho dù thế nào chăng nữa thì Ngài cũng vẫn yêu bạn.

Đó là ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời! Đó là sự nhân lành của Ngài dành cho bạn, và bạn có thể nghỉ yên trong ngày hôm nay.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Việc sống không mang mặc cảm tội lỗi có ảnh hưởng đến mọi lãnh vực trong đời sống bạn theo những cách nào?

2.    Chúa đáp lại những sai lầm và thất bại của bạn bằng ân điển, tình yêu và sự tha thứ. Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cách bạn phản ứng lại trước những sai lầm và thất bại của người khác?

3.    Bạn có thể chia sẻ Tin Lành về ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời với những ai trong tuần này?

 

Bạn được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời

Tất cả chúng ta đều phạm tội — nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển và sự tha thứ của Ngài. Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài, là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể làm việc để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng để xưng ra tội lỗi mình và tin cậy nơi Chúa Jêsus trong đời sống, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đơn giản này:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin nơi Chúa Jêsus, Chúa sẽ thứ tha tất cả những điều sai trái con đã làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và Ngài sẽ nhận con vào trong gia đình đời đời của Ngài trên thiên đàng một ngày nào đó.

“Lạy Chúa Jêsus, con xin xưng nhận tội lỗi mình đã phạm, và con vâng phục Chúa là Cứu Chúa của con. Con muốn theo Chúa và phục vụ Ngài; con muốn sống trong ân điển và sự tha thứ của Chúa, chứ không phải sống trong mặc cảm tội lỗi. Con xin hạ mình phó thác đời sống mình cho Chúa và xin Chúa cứu và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. A-men."

 

 

 

 


YOU CAN RELAX IN GOD’S AMAZING GRACE

BY RICK WARREN — 

“[God] knows what we are made of; he remembers that we are dust.” Psalm 103:14 (GNT)

Your failures don’t surprise God. In fact, he expects them!

The Bible says, “[God] knows what we are made of; he remembers that we are dust” (Psalm 103:14 GNT). He knows what you’re made of because he created you. God won’t stop loving you when you mess up. He doesn’t love you because of who you are or what you’ve done but because of who he is and what he has done.

God made you. He loves you. It’s settled. You can’t make God love you more. You can’t make God love you less. He loves you just as much on your bad days as he does on your good days. His love is not performance-based.

The Bible has a word for this kind of love: grace. And it’s absolutely amazing! Even when you do ridiculously bad things, God won’t stop loving you. It truly is amazing grace. When you accept his grace, you can relax about your failures and have the confidence to take more risks in life.

You may have gone to God multiple times for forgiveness on the same issue. Maybe you’re not sure you deserve his love and grace. (You can settle that now: You don’t.) And you’re convinced that God has grown tired of your constant efforts at change. (He hasn’t.)

God never tires of a conversation with you. He’s never too busy. No matter how many times you go to him for forgiveness, he’ll always be waiting with open arms.

You may have grown up in a home where conditional love was the norm. Your parents’ affections may have been based on your academic, athletic, or social successes. When you failed in one of those areas, you felt the loss of your family’s love.

You can relax. That is not how God deals with you.

The Bible says God “canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross” (Colossians 2:14 NCV).

The Christian life isn’t a mistake-free life, but it can be a guilt-free life. God understands your failures—and he loves you anyway.

That’s God’s amazing grace! It is his goodness to you, and you can rest in it today.

Talk It Over

In what ways does living guilt-free affect every area of your life?

God responds to your mistakes and failures with grace, love, and forgiveness. How does that affect how you respond to other people’s mistakes and failures?

With whom can you share the Good News of God’s amazing grace this week?

You are saved by the grace of God

We all sin—but God offers his grace and forgiveness. The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to confess your sins and to trust Jesus with your life, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in Jesus, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“Jesus, I confess my sin, and I submit to you as my Savior and Lord. I want to follow you and serve you; I want to live in your grace and forgiveness, not my own guilt. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”