0233“Hãy bán của cải mình mà làm việc thiện. Hãy sắm cho mình những túi tiền không hư cũ và kho báu không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không đến gần được, mối mọt không làm hư hại được.” (Lu-ca 12:33 BHĐ).

Bạn có biết rằng trên thiên đàng có ngân hàng không?

Có đó! Sách Lu-ca nói đến việc cất giữ kho báu trên thiên đàng. Là một Cơ-đốc-nhân, đây phải là ngân hàng mà bạn cần đầu tư nhiều nhất về thì giờ, tài năng, và sức lực của mình.

Trong sách Gia-cơ, tác giả nhấn mạnh sự rộng rãi của Chúa đối với những người theo Ngài ở năm chỗ khác nhau. Ông nói rằng tất cả mọi thứ bạn có là do sự rộng rãi của Chúa. Nếu không được Chúa ban cho bạn sẽ không có được gì cả.  Thậm chí bạn cũng sẽ không tồn tại! Mọi món quà tốt đẹp và hoàn hảo đều đến từ nơi Chúa—tất cả đều là bởi sự rộng rãi của Ngài.

Sự rộng rãi của Chúa với bạn khiến bạn cũng nên rộng rãi với người khác. Bạn nên dùng những gì bạn đã được ban cho để giúp đỡ người khác.

Bất cứ điều gì bạn sử dụng để hướng người khác đến với Chúa Cứu Thế Jêsus sẽ được cất giữ trong ngân hàng của bạn trên thiên đàng. Bạn đang đầu tư vào cõi đời đời khi bạn sử dụng tài nguyên những điều mình có cho điều quan trọng nhất đó là giúp đỡ người khác có được mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Một ngày kia, một người rất giàu có đã đến gặp Chúa Jêsus và hỏi Ngài làm thế nào để chuẩn bị cho cõi đời đời trên thiên đàng. Người này có rất nhiều tiền và thậm chí không cách nào có thể hưởng thụ hết được. Người này muốn biết rằng làm thế nào để có thể có được sự sống đời đời.

Chúa Jêsus đã cho người này một số cố vấn về vấn đề đầu tư: “Hãy đi, bán những gì mình có và phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời; rồi hãy đến theo Ta” (Mác 10:21 BHĐ). Nói một cách khác, hãy bán một số tài sản của ngươi trên đất này và gởi chúng lên thiên đàng trước vì đó là nơi kho báu của mình sẽ tồn tại mãi mãi.

Đối với bạn thì sao? Bạn có thật sự cần những thứ mà bạn đang có không? Hay Chúa Jêsus đang nói với bạn qua những câu Kinh Thánh này—bảo bạn hãy cho đi một số những điều bạn có để giúp đỡ những người có cần?

Khi bạn có tấm lòng rộng rãi nó sẽ thay đổi quan điểm của bạn về những gì bạn thật sự đang cần. Và, quan trọng hơn nữa, mỗi khi bạn chọn cho đi một cách rộng rãi là bạn đang tích trữ kho báu trên thiên đàng.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Hiện tại bạn đang đầu tư phần lớn thì giờ, tài năng và tiền bạc của mình vào những gì? Những khoản đầu tư đó phản ảnh sự đầu tư của bạn là cho thế gian hay cho cõi đời đời?

2.      Lòng mong ước có được nhiều điều thuộc về trần thế hơn khiến bạn không tập trung vào cõi đời đời và giúp đỡ người khác lên thiên đàng như thế nào?

3.      Theo bạn kho báu trên thiên đàng trông giống như thế nào?


 

 

 

DO YOU REALLY NEED EVERYTHING YOU’VE GOT?

By Rick Warren — 

“Sell your possessions and give to those in need. This will store up treasure for you in heaven! And the purses of heaven never get old or develop holes. Your treasure will be safe; no thief can steal it and no moth can destroy it” (Luke 12:33 NLT).

Did you know there’s a bank in heaven?

There is! The book of Luke talks about storing up treasure in heaven. As a Christian, this should be the bank where you make your greatest investments of your time, talent, and resources.

In the book of James, the writer emphasizes the generosity of God toward his followers in five different places. He says everything you have is because of God’s generosity. You’d have nothing if it weren’t for God. You wouldn’t even exist! Every good and perfect gift comes from God—it’s all because of his generosity.

God’s generosity with you should make you generous with other people. You should use what you’ve been given to help others.

Whatever you use to point people to Jesus Christ will be stored in your bank in heaven. You’re making an investment in eternity when you use your resources for the most important thing: helping people have a relationship with God.

One day a very wealthy man came to Jesus and asked him how to prepare for eternity in heaven. This man had far more money than he needed or could even enjoy. He wanted to know how he could have eternal life.

Jesus gave this man some investment advice: “Sell your possessions and give to those in need. This will store up treasure for you in heaven! And the purses of heaven never get old or develop holes. Your treasure will be safe; no thief can steal it and no moth can destroy it” (Luke 12:33 NLT). In other words, liquidate some of your assets here on earth and send them on ahead to heaven, where your treasure will last forever.

What about you? Do you really need everything you’ve got? Or is Jesus speaking to you through these verses—telling you to give some of what you have to help people who have a lot less?

When you’re generous, it changes your perspective on what you actually need. And, more importantly, every time you choose generosity, you’re storing up treasure in heaven.

Talk It Over

  • Where do you invest most of your time, talent, and money right now? Do those investments reflect a worldly or an eternal investment?
  • How has your desire for more earthly things kept you from focusing on eternity and helping people get to heaven?
  • What do you think it looks like to have treasure in heaven?