0234“Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jêsus… để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (ICô-rinh-tô 1:4,7 BHĐ).

Khi Chúa Trời nghĩ đến bạn, Ngài đã tạo dựng nên bạn với một số ân tứ, năng khiếu, khả năng, và kỹ năng khác nhau. Có những sự suy nghĩ khôn ngoan, sáng tạo và những việc tài năng bạn làm một cách rất tự nhiên.

Những ân tứ và khả năng đó là cách mà Chúa đã định hình bạn. Nhưng Chúa đã không tạo dựng nên những tài năng, ân tứ, hay định dạng của bạn một cách đặc biệt chỉ để cho lợi ích của riêng bạn. Những ân tứ của bạn có được là để dùng lợi ích của người khác. Và điều này có nghĩa là những ân tứ của người khác đem lại lợi ích cho bạn nữa.

Một trong những ân tứ của tôi là giảng dạy. Tôi đã sử dụng ân tứ đó nhiều năm nay vì sự lợi ích của những người khác. Cũng giống như vậy, những ân tứ bạn có cũng mang lại lợi ích cho những người trong cuộc sống của bạn.

Bạn có thể đã biết mình thật sự giỏi về điều gì rồi. Bạn nghĩ tại sao Chúa đã làm cho bạn có tài về những điều đó? Bởi vì Chúa muốn bạn sử dụng những ân tứ đó cho người khác!

Bạn nên sử dụng những ân tứ hoặc năng khiếu đó như thế nào trong thời gian còn lại trước khi Chúa Jêsus tái lâm? Vâng bạn nên sử dụng chúng để đem người khác đến với Chúa Jêsus. Bạn nên sử dụng chúng để làm sứ giả của tình yêu trong thế gian. Thực ra, nếu bạn không đang sử dụng những ân tứ đặc biệt đó theo cách Chúa muốn thì bạn chỉ đang lãng phí những tài năng đó mà thôi.

Chúa không ban cho bạn những ân tứ chỉ để dùng chúng cho chính mình. Gia-cơ 4:17 nói điều đó như thế này: “Đừng quên rằng đã biết điều tốt thì phải làm, biết mà không làm là phạm tội” (KTHĐ).

Nếu bạn biết mình có khả năng về điều gì và bạn biết rằng nhiều người trên thế giới đang cần sự giúp đỡ về lãnh vực này thì bạn sẽ làm gì về điều đó? Bạn đang phục vụ ai? Bạn sẽ giúp đỡ ai từ nay cho đến khi được sự sống đời đời trên thiên đàng?

Chúa đã ban cho bạn cũng như cho hội thánh mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư 1Cô-rinh-tô mọi thứ bạn cần để phục vụ tốt. “Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jêsus… để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (1Cô-rinh-tô 1:4, 7 BHĐ).

Xin đừng lãng phí tài năng mà Chúa cho bạn. Hãy sử dụng những ân tứ của bạn để hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn có bao giờ tự hỏi mục đích của mình là gì không? Bạn nghĩ những ân tứ và năng khiếu của bạn đóng vai trò gì đối với mục đích của bạn?

2.      Một cách mới bạn có thể sử dụng những năng khiếu và kỹ năng của bạn để giúp đỡ một người nào đó trong tuần này là gì?

3.      Nếu bạn biết Chúa Jêsus sẽ trở lại trong ba ngày, bạn sẽ sử dụng ba ngày đó như thế nào? Quan điểm đó phải nên thay đổi cách bạn sử dụng thì giờ mỗi ngày của mình như thế nào?


 

 

 

Your Gifts And Talents Are Not Just For Your Good

By Rick Warren —

“I always thank my God for you and for the gracious gifts he has given you, now that you belong to Christ Jesus. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ” (1 Corinthians 1:4, 7 NLT).

When God thought you up, he created you with a number of different gifts, talents, abilities, and skills. There are certain ways you think and things you do that you’re just naturally good at.

Those gifts and abilities are how God shaped you. But God did not shape you uniquely for your benefit. Your gifts are not just for your own good. Your gifts are for the benefit of everybody else. And that means their gifts are for your benefit, too.

One of my gifts is teaching. I’ve put that gift to work for many years now for the benefit of other people. In the same way, your gifts can benefit the people in your life.

You may already know what you’re really good at. Why do you think God made you good at those things? He wants you to use those gifts for others!

How should you use those gifts or talents in the time left before Jesus comes back? Well, you should use them to reach others for Jesus. You should use them to be an ambassador of love in the world. In fact, if you’re not using those unique gifts the way God intended, then you’re really just wasting them.

God didn’t give you gifts just to use them for yourself. James 4:17 says it like this: “Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it” (NLT).

If you know what you’re good at and you know that many people in the world probably need your help, what are you going to do about it? Who are you serving? Who are you going to help between now and when the story ends and eternity begins?

God has given you—like the church the apostle Paul wrote to in 1 Corinthians—everything you need to serve well. “I always thank my God for you and for the gracious gifts he has given you, now that you belong to Christ Jesus. Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ” (1 Corinthians 1:4, 7 NLT).

Don’t waste your God-given abilities. Use your gifts to serve God by serving others.

Talk It Over

  • Have you wondered what your purpose is? How do you think your gifts and talents play into your purpose?
  • What is one new way you can use your talents and skills to help someone this week?
  • If you knew Jesus was going to return in three days, how would you spend those three days? How should that perspective change the way you spend your time every day?