0220Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó…Người ta vẫn không ý thức được công việc Ngài làm từ đầu đến cuối” (Truyền 3:11 KTHĐ).

Trong nhiều nền văn hóa chúng ta có ngày hôm nay, càng nhanh thì càng tốt hơn. Nhưng đó không phải là cách Chúa làm việc.

Kinh Thánh nói trong Truyền 3:11 rằng, “Đức Chúa Trời tạo ra mọi sự chỉ tốt đẹp vào đúng thời của nó…Người ta vẫn không ý thức được công việc Ngài làm từ đầu đến cuối” (KTHĐ).

Chúa có một chương trình cho cuộc đời bạn. Ngài cũng có một thời điểm, lịch trình cho chương trình đó. Chúa không cần phải giải thích thời gian biểu của mình vì Ngài là Chúa. Và bạn có thể tin cậy rằng Chúa luôn quan tâm đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn.

Một trong những điều đau khổ nhất trong cuộc sống là khi bạn cần phải vội vã nhưng Chúa thì không. Điều này thường dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn.

Thiếu kiên nhẫn trên căn bản chính là thiếu đi sự tin cậy. Khi bạn thiếu kiên nhẫn, bạn đang nói rằng, “Chúa ơi, con không thật sự tin cậy nơi Chúa và về thời điểm của Ngài. Con không nghĩ Chúa quan tâm đến điều tốt đẹp nhất cho con.”

Bạn trở nên lo lắng và vội vàng hối hả. Sau đó, bạn bắt đầu hấp tấp chạy ngược chạy xuôi bởi vì bạn không tin cậy rằng Chúa sẽ hành động đúng lúc và đúng cách.

Khi một đứa trẻ lớn lên, một phần của quá trình trưởng thành là học được sự khác biệt giữa “không” và “chưa.” Một trả lời đến chậm không phải là một sự từ chối.

Là một môn đồ của Chúa Cứu Thế Jêsus, bạn cần phải học điều tương tự như vậy với Đức Chúa Trời. Sự trì hoãn câu trả lời của Chúa không phải là sự từ chối. Chúa biết đúng thời điểm, đúng cách thức. Chúa có một chương trình và một lịch trình. Và thời điểm của Chúa luôn luôn là toàn hảo.

Khi Hội Thánh Saddleback phát triển trong 15 năm mà không có một cơ sở, phòng ốc nào, Chúa đã dùng câu Kinh Thánh này để khích lệ tôi trong suốt những năm đó: “Vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm; Nó nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa dối đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi; Vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn” (Ha-ba-cúc 2:3 BHĐ).

Có phải Chúa đã cho bạn một khải tượng mà điều đó vẫn chưa xảy đển phải không? Bạn có thể tin cậy rằng điều đó sắp đến— nhưng đến vào thời điểm của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Khi nào bạn cần phải học sự khác nhau giữa “không” và “chưa” của Chúa?

2.      Khải tượng nào Chúa ban cho bạn mà bạn vẫn còn đang chờ đợi Chúa làm trọn?

3.      Theo bạn Chúa muốn bạn làm gì trong khi chờ đợi Chúa và thời điểm của Ngài?


 

You May Be In A Hurry, But God Isn’t

By Rick Warren — 

“God . . . does everything just right and on time, but people can never completely understand what he is doing” (Ecclesiastes 3:11 NCV).

In many cultures today, fast is better. But that’s not the way God works.

The Bible says in Ecclesiastes 3:11, “God . . . does everything just right and on time, but people can never completely understand what he is doing” (NCV).

God has a plan for your life. He also has a timetable for that plan. Yet God never explains his timetable. He doesn’t have to—he’s God. And you can trust that he has your best interest at heart.

One of the most painful things in life is when you’re in a hurry and God’s not. That usually leads to impatience.

Impatience, basically, is a lack of trust. When you’re impatient, you’re saying, “God, I don’t really trust you and your timing. I don’t think you have my best interest at heart.”

You get worried and hurried. Then you start scurrying because you don’t trust God to act at the right time and in the right way.

As children grow up, part of maturing is learning the difference between “no” and “not yet.” A delay is not a denial.

As a follower of Jesus Christ, you have to learn the same thing with God. His delays are not denials. God knows the right time and the right way. He has a plan and a timetable. And his timing is perfect.

When Saddleback Church grew for 15 years without a building, God used this verse to encourage me for all those years: “This vision is for a future time. It describes the end, and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed” (Habakkuk 2:3 NLT).

Has God given you a vision that hasn’t happened yet? You can trust that it’s coming—on God’s timetable.

Talk It Over

  • When was a time you needed to learn the difference between God’s “no” and his “not yet”?
  • What is the vision God has given you that you have been waiting on him to fulfill?
  • What do you think God wants you to do while you wait on him and his timing?