“Khi Thánh Linh của Chúa làm việc trong chúng ta, chúng ta càng trở nên giống như Ngài.” IICô-rinh-tô 3:18

Thực hiện việc thiết lập lại đời sống không phải là điều bạn có thể làm chỉ nhờ vào sức lực con người. Chỉ có Chúa mới có thể tạo ra được sự biến đổi đó trong đời sống bạn.

Hãy nghĩ như thế này: Một người nào đó có thể đưa ra một luật lệ rằng: “Sẽ không còn định kiến nữa. Không còn phân biệt chủng tộc nữa. Không còn kỳ thị nữa.” Nhưng không có luật lệ nào có thể biến một người kỳ thị thành một người yêu thương. Chỉ có Chúa mới có quyền năng để làm điều đó — vì nó đòi hỏi phải có một sự thay đổi từ bên trong, và chỉ có Chúa mới có thể tạo ra một biến đổi lâu dài thật sự trong lòng chúng ta.

Tương tự như vậy, bạn có thể nói với bản thân mình rằng bạn đã sẵn sàng để thay đổi, bạn muốn thay đổi, bạn có thể thay đổi và bạn sẽ thay đổi. Nhưng sẽ không có gì xảy ra cả — sẽ không có điều gì lâu dài hoặc có ý nghĩa đời đời — nếu không có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

Kinh Thánh nói trong Xa-cha-ri 4:6 rằng, “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. “

Giống như bạn không thể biến mình thành một con cọp hay beo, bạn không thể tự biến đổi mình để được giống Chúa. Bạn không thể thay đổi đời sống của mình nhờ vào sức lực của chính mình. Chỉ có ý chí không vẫn chưa đủ.

Bạn đã không thâu trữ những tổn thương, thói quen và bứt rứt của mình chỉ sau một đêm và bạn cũng sẽ không loại trừ được chúng trong một sớm một chiều. Phải cần có thời gian. Thật ra, phải mất hết phần còn lại của cuộc đời bạn! Đó là một tiến trình chậm chạp. Và tự mình, bạn sẽ không đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng để hoàn thành tốt đẹp.

Nhưng có một tin tức tốt lành. Kinh Thánh hứa rằng, “Khi Thánh Linh của Chúa làm việc trong chúng ta, chúng ta càng trở nên giống như Ngài.” IICô-rinh-tô 3:18

Thực hiện những thay đổi là một tiến trình lâu dài cả đời, nó đòi hỏi phải có quyền năng của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh hoạt động trong bạn, Đức Chúa Trời biến đổi bạn thành người mà bạn được định nên và khiến bạn ngày càng giống Ngài hơn.

Khi Chúa muốn làm một cây nấm, Ngài phải mất sáu tiếng đồng hồ. Khi Chúa muốn một cây sồi trưởng thành, Ngài phải mất 60 năm.

Bạn muốn trở thành cây nấm hay cây sồi? Đức Chúa Trời muốn bạn lớn lên thành một người của Đức Chúa Trời trưởng thành về mặt cảm xúc, mạnh mẽ về thuộc linh, hạnh phúc và lành mạnh.

Điều này sẽ không xảy ra ngay. Nhưng nó sẽ xảy ra với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Vào khi nào mà bạn đã cố gắng làm một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình bằng sức riêng? Kết quả của việc đó là gì?

2.    Tại sao bạn nghĩ rằng Chúa phải mất nhiều thời gian hơn cho một số thay đổi trong đời sống chúng ta?

3.    Đôi khi, các bước tốt nhất chúng ta có thể làm để thiết lập lại là những bước nhỏ. Bạn sẽ thực hiện bước nhỏ nào trong hôm nay để tạo ra sự thay đổi trong đời sống giúp bạn trở thành người Chúa muốn? Bạn sẽ cần trông cậy vào Đức Thánh Linh như thế nào, ngay cả trong bước nhỏ đầu tiên đó?

Lựa chọn của bạn về Chúa Jêsus là gì?

Kinh Thánh nói rằng bạn chỉ có thể lên thiên đàng khi tin cậy nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus Christ. Bạn không thể nhờ vào công sức để được vào thiên đàng: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng không phải bởi việc làm của anh em, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2: 8-9).

Nếu bạn đã sẵn sàng dâng cuộc đời mình lên cho Chúa Jêsus, hãy bắt đầu với lời cầu nguyện sau:

“Lạy Chúa, Chúa đã hứa rằng nếu con tin vào Con của Ngài là Chúa Jêsus Christ, thì mọi điều sai trái con làm sẽ được tha thứ, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ nhận con vào ngôi nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

"Con xin xưng nhận mình đã phạm tội, và con xin Chúa tha thứ cho con. Con tin rằng Chúa Jêsus đã chết để cất đi tội lỗi con và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Con muốn tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa con và theo Ngài là Chúa ngay từ hôm nay. Xin hướng dẫn đời sống con và giúp con làm theo ý Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus. Amen.”

 

 


YOU NEED GOD’S HELP TO CHANGE

BY RICK WARREN —

“As the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like him.”  2 Corinthians 3:18 (TLB)

Doing a reset in your life is not something you can do with just human energy. Only God can produce that kind of a transformation in your life.

Think of it like this: Someone could make a law that says, “No more prejudice. No more racism. No more bigotry.” But no law is ever going to turn a bigot into a lover. Only God has the power to do that—because it requires an internal change, and only God can produce a truly lasting transform in our hearts.

In the same way, you can tell yourself that you’re ready to change, that you want to change, that you can change, and that you will change. But nothing will ever happen—nothing that lasts or has eternal significance—without the help of the Holy Spirit.

The Bible says in Zechariah 4:6, “'You will not succeed by your own strength or by your own power, but by my Spirit,’ says the LORD All-Powerful” (NCV).

Just like you can’t transform yourself into a tiger or a leopard, you can’t transform yourself to be like Christ. You can’t change your life on your own power. Willpower is not enough.

You didn’t collect your hurts, habits, and hang-ups overnight, and you’re not going to eliminate them overnight either. It’s going to take time. In fact, it’s going to take the rest of your life! It’s a slow process. And on your own, you won’t have enough patience and endurance to finish strong.

But there’s good news. The Bible promises, “As the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like him” (2 Corinthians 3:18 TLB).

Making changes involves a lifelong process that requires the power of Holy Spirit. As the Spirit works within you, God transforms you into who you were created to be and makes you more and more like him.

When God wants to make a mushroom, he takes six hours. When he wants a mature oak tree, he takes 60 years.

Do you want to be a mushroom or an oak tree? God wants you to grow into an emotionally mature, spiritually strong, happy, and healthy woman or man of God.

It won’t happen quickly. But it will happen with the help of the Holy Spirit.

Talk It Over

When have you tried to make a big life change on your own power? What was the result?

Why do you think God wants some changes in our lives to take longer?

Sometimes the best steps we can take toward a reset are small ones. What small step will you take today to make a change in your life that will help you become the person God wants you to be? How will you need to rely on the Holy Spirit, even in that first small step?

What is your choice about Jesus?

The Bible says you can only get to heaven by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to commit your life to Jesus, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in your Son, Jesus Christ, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

"I confess I have sinned, and I ask for your forgiveness. I believe that Jesus died to take away my sins and that you raised him to life. I want to trust Jesus as my Savior and follow him as Lord from this day forward. Guide my life and help me to do your will. In Jesus’ name I pray. Amen."