0637“Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (Mat 18:20 TTHĐ).

Khi Chúa Jêsus khởi đầu chức vụ, điều đầu tiên Ngài làm là thành lập một nhóm nhỏ. Chúa biết rằng thời kỳ khó khăn sẽ đến, và việc Chúa và những người chung quanh Ngài không bị đơn độc là điều quan trọng.

Ngay sau khi Chúa Jêsus bị bắt, Phi-e-rơ — một thành viên trong nhóm nhỏ các sứ đồ — đã trải qua một thất bại lớn: Ông đã ba lần chối rằng mình không biết Chúa Jêsus. Phi-e-rơ lập tức bắt đầu buồn rầu về sự thất bại đó, và rồi cái chết của Chúa Jêsus lại làm sự buồn rầu đó càng thêm nặng nề (Mác 16:10).

Phi-e-rơ đã đi đến đâu khi gặp thất bại và buồn rầu? Ông đã đi đến với nhóm nhỏ của ông. Kinh Thánh chép rằng, một vài ngày sau khi Chúa Jêsus chết, các môn đồ vẫn ở cùng với nhau than khóc Chúa (Mác 16:10).

Thật dễ dàng để Phi-e-rơ tự tách mình riêng ra, giả vờ cho rằng mình đã không thất bại và không buồn bã. Nhưng ông biết rằng ông không phải tự một mình trải qua cuộc sống. Ông biết rằng sẽ tốt đẹp hơn khi ở cùng với nhau; chúng ta được tạo ra là để sống trong cộng đồng. Vì vậy ông đã cùng than khóc với các sứ đồ khác.

Khi bạn trải qua một thất bại nặng nề, hãy theo gương Phi-e-rơ và chống lại sự thôi thúc tự cách ly mình ra. Khi bạn thất bại, có lẽ bạn muốn giữ kín điều đó. Nhưng đó là điều tệ hại nhất mà bạn có thể làm! Bạn không cần phải nói ra cho tất cả mọi người, nhưng bạn cần phải nói với một vài người yêu thương bạn, người sẽ cầu nguyện cho bạn và nâng đỡ bạn.

Chúa hứa trong Mat 18:20 rằng, “Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh Ta họp nhau lại thì Ta sẽ ở giữa họ” (TTHĐ).

Tôi đã là thành viên trong một nhóm nhỏ ở Saddleback qua rất nhiều năm. Chúa Jêsus đã hiện diện trong nhóm đó hàng trăm lần qua những lời nói, cảm xúc và lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúa đã phán với tôi qua những thành viên khác của nhóm nhỏ hết lần nầy đến lần khác.

Bạn có một nhóm nhỏ hay một nhóm hỗ trợ của những người tin Chúa không? Nếu không, bây giờ là thời điểm tốt nhất để xây dựng sự hỗ trợ đó, trước khi sự khủng hoảng không thể tránh được sẽ đến.

Cuộc sống trên đất sẽ luôn bao gồm những cơn gió dữ dội và những đau đớn — bạn có thể tin chắc về điều đó. Điều đó đã xảy ra với Phi-e-rơ, và cũng sẽ xảy đến cho bạn. Thật may mắn, Phi-e-rơ có một nhóm nhỏ mà ông đã ở cùng trong suốt ba năm. Khi gặp thất bại lớn nhất của mình, ông có thể đến cùng họ và nói rằng, “Tôi đã phạm sai lầm lớn có phải không?” Và họ có thể nói với ông rằng, “Vâng, đúng là bạn đã làm như thế, nhưng chúng tôi cũng vậy.”

Phi-e-rơ đã để cho nhóm nhỏ của mình nâng đỡ ông. Họ đã khích lệ nhau và cùng nhau vượt qua những thất bại.

Đó là điều bạn cần khi những lúc khó khăn xảy đến.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Nếu nhóm nhỏ của bạn thường không phải là một nơi để người ta chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, bạn có thể làm gì để khích lệ sự thành thật và tin cậy trong nhóm?

2.    Theo bạn tại sao chúng ta thường muốn tách biệt hơn là chia sẻ sự buồn rầu của chúng ta với người khác?

3.    Ngoài việc cùng bạn vượt qua thất bại, nhóm nhỏ có thể hỗ trợ bạn trong những điều nào khác?

 

 

 


YOU NEED YOUR SMALL GROUP WHEN YOU FAIL

By Rick Warren —

“For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.” Matthew 18:20 (NKJV)

When Jesus started his ministry, the very first thing he did was to form a small group. He knew that hard times would come, and it was important for him and the people around him not to be alone.

Just after Jesus was arrested, Peter—one of the members of that small group of disciples—experienced a major failure: He denied three times that he knew Jesus. Peter immediately started grieving that failure, and then Jesus’ death added even more grief (Mark 16:10).

Where did Peter go after his failure and in his grief? To his small group. The Bible says that, a few days after Jesus’ death, the disciples were still together grieving (Mark 16:10).

It would have been easy for Peter to isolate himself, to pretend that he hadn’t failed and that he wasn’t grieving. But he knew he wasn’t meant to go through life on his own. He knew we all are better together; we’re meant for community. So he grieved with the rest of the disciples.

When you go through a major failure, follow Peter’s example and resist the urge to isolate yourself. When you fail, you might want to keep it secret. But that’s the worst thing you can do! You don’t need to tell everybody, but you do need to tell a few people who love you and will pray for you and support you.

God promises in Matthew 18:20, “For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them” (NKJV).

I’ve been part of a small group at Saddleback for many years. Jesus has shown up in that group hundreds of times through our words, emotions, and prayers. Over and over again, God has spoken to me through other small group members.

Do you have a small group or other support network of fellow believers? If not, the best time to build that support is now, before the crisis that will inevitably come.

Life on earth will always include rough winds and pain—you can count on it. It was true for Peter, and it’s also true for you. Fortunately, Peter had a small group he’d been in for three years. When he had his biggest failure, he could go to them and say, “Did I mess up?” And they could tell him, “Yeah, you did, but we did too.”

Peter let his small group support him. They encouraged each other and walked through the failure together.

That’s what you need when hard times come.

Talk It Over

  • If your small group is not typically a place where life’s struggles are shared, what can you do to encourage transparency and trust within the group?
  • Why do you think we so often would rather isolate than share our grief with others?
  • Besides walking with you through failure, what other kinds of support can a small group offer?