0472Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ” (Ê-phê-sô 6:18 TTHĐ).

Không có lời cầu nguyện nào mà Chúa không trả lời. Không phải lúc nào Chúa cũng trả lời theo cách bạn mong muốn, nhưng Chúa luôn trả lời sự cầu nguyện qua một trong bốn cách sau:

Khi lời cầu xin của bạn không đúng, câu Chúa trả lời là “Không được.”

Chúa sẽ không ban cho bạn một điều gây hại cho bạn. Ngài chỉ ban cho bạn điều tốt nhất của Ngài! Đôi khi câu trả lời của Chúa là “không được” vì lời cầu xin của bạn không phải là điều tốt nhất Chúa dành cho bạn.

Khi con người bạn chưa sẵn sàng để nhận lãnh, câu trả lời của Chúa là “Con cần phải trưởng thành hơn.”

Có thể Chúa muốn ban cho bạn một điều nào đó — thậm chí có thể là một ơn phước lớn đến mức bạn không tưởng tượng được — nhưng bạn chưa sẵn sàng cho trách nhiệm đó. Điều đó thậm chí có thể gây ra những căng thẳng trong đời sống bạn nếu Chúa ban điều đó cho bạn ngay bây giờ. Đừng ngưng cầu nguyện! Hãy tiếp tục đọc Lời Chúa và đặt Chúa Cứu Thế là sự theo đuổi hàng đầu của bạn.

Khi thời điểm không đúng, câu trả lời của Chúa là “Hãy chậm lại.”

Ha-ba-cúc 2:3 nói rằng, “Vì phải chờ đến đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm; nó đang diễn biến nhanh chóng để hoàn tất, không ngoa đâu! Nếu nó chậm trễ, con hãy đợi; nhưng nó không chậm trễ đâu” (KTHĐ). Điều đó đang đến, nhưng lúc này nó chưa đến. Chúa muốn điều đó chậm đến, cho đến khi bạn sẵn sàng để nhận được điều đó. Sự tăng trưởng thường cần phải theo nhịp độ. Và điều đó luôn cần có thời gian.

Khi tất cả những lời cầu xin của bạn, thời điểm của bạn đều thích hợp, câu trả lời của Chúa sẽ là “Hãy nhận.”

Ê-phê-sô 6:18 nói, “Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ” (TTHĐ). Bạn không kiên trì cầu nguyện vì bạn đang cố thuyết phục Chúa. Bạn cầu nguyện kiên trì để bạn sẵn sàng khi Chúa bảo “Hãy nhận.”

Hãy luôn tin rằng Chúa sẽ trả lời sự cầu nguyện của bạn. Câu trả lời không phải lúc nào cũng như bạn mong đợi, nhưng điều đó sẽ luôn đem đến lợi ích cho bạn và cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Câu hỏi suy gẫm & áp dụng

1.    Khi bạn phải chờ đợi một thời gian dài để Chúa trả lời sự cầu nguyện, làm thế nào để bạn tiếp tục được sự khích lệ?

2.    Bạn có tin cậy nơi thời điểm của Chúa không? Tại sao có hay tại sao không?

3.    Nếu bạn đang chờ đợi Chúa đáp “Hãy nhận”, điều gì bạn có thể làm để tăng trưởng tâm linh đang khi chờ đợi?

 

 

 


FOUR WAYS GOD ANSWERS PERSISTENT PRAYER

By Rick Warren — 

“Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers" (Ephesians 6:18 NLT).

There is no such thing as unanswered prayer. God may not always answer the way you like, but he always answers prayer in one of four ways:

When your request is not right, God says, “No.”

God is not going to give you something that’s harmful for you. He only gives you his best! He sometimes says “no” because your request does not match his best for you.

When you’re not right, God says, “Grow.”

Maybe God wants to give you something—maybe even a blessing so big you can’t imagine it—but you’re not ready for the responsibility. It could even cause stress in your life if he gave it to you now. Don’t stop praying! Keep reading God’s Word and making Christ your first pursuit.

When the timing’s not right, God says, “Slow.”

Habakkuk 2:3 says, “The time approaches when the vision will be fulfilled. If it seems slow, do not despair, for these things will surely come to pass. Just be patient! They will not be overdue a single day!” (TLB) It’s coming, but it’s not here yet. God wants to take it slow, until you’re ready to handle it. Growth often needs to be paced. And it always takes time.

When your request and the timing and your character are all lined up, God says, “Go.”

Ephesians 6:18 says, “Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers” (NLT). You don’t pray persistently because you’re trying to convince God. You pray persistently so that you’re ready when God says, “Go.”

Always believe that God is going to answer your prayer. It might not always be the answer you want or expect, but it will always be for your good and for God’s glory.

Talk It Over

  • When you’ve been waiting a long time for God to answer a prayer, how do you stay encouraged?
  • Do you trust God’s timing? Why or why not?
  • If you’re waiting on God to say “go,” what can you do to grow in spiritual maturity while you wait?