0723“Không ai có thể làm tôi hai chủ... Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được” (Lu 16:13 TTHĐ)

Nếu Chúa bảo bạn phải cho đi một điều gì đó và bạn nói rằng, “Chúa ơi, con có thể cho đi bất cứ thứ gì khác, nhưng không phải là điều đó,” thì bạn không sở hữu điều đó — nó làm chủ bạn.

Lu 16:13 nói rằng, “Không ai có thể làm tôi hai chủ... Các con không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời, vừa phục vụ tiền tài được” (TTHĐ)

Bạn phải quyết định người nào hoặc điều gì bạn sẽ hầu việc – và sự dâng hiến của bạn sẽ phản ánh quyết định của bạn. Nếu Đức Chúa Trời là Chúa là Chủ của cuộc đời bạn, thì Ngài cũng nên là Chủ túi tiền của bạn.

Trước đây có một người giàu có đã dâng hiến cho những mục đích của Cơ đốc giáo rất nhiều hơn phần mười. Nhưng trước đó không phải ông ta lúc nào cũng làm như vậy. Nhiều năm trước đây, ông đã gặp một viên hoạch định tài chánh. Sau khi họ đã nói chuyện một lúc, người hoạch định tài chánh lấy ra một tờ giấy và vẽ một cái hộp. Bên ngoài cái hộp, ông vẽ hai thứ: một dấu hiệu đô-la tượng trưng cho tiền bạc và một thập tự giá tượng trưng cho Chúa Jêsus.

Ông nói rằng, “Tôi nghe thấy hai điều đang tranh dành sự chú ý của bạn. Tôi không thể giúp bạn lập kế hoạch cho cuộc đời của bạn cho đến khi bạn cho tôi biết điều nào bạn muốn nằm ở giữa trung tâm cái hộp đó, cái hộp đại diện cho đời sống của bạn.”

Người đàn ông giàu có suy nghĩ về điều đó một lúc rồi nói, “Tôi muốn Chúa Jêsus ở trung tâm đời sống của tôi.” Đó là một bước ngoặc – đó là khi ông bắt đầu đầu tư vào cõi đời đời.

Nếu một người nào đó vẽ một cái hộp tượng trưng cho cuộc sống của bạn và hỏi điều gì ở trung tâm cái hộp đó, bạn sẽ nói điều gì? Bạn sẽ đặt cây thập tự hay dấu hiệu đô-la ở bên trong hộp? Bản báo cáo tài chánh của ngân hàng bạn có hỗ trợ câu trả lời của bạn không? Bạn có thể nói một điều nào đó chiếm vị trí hàng đầu trong đời sống của bạn, nhưng cách bạn sử dụng thời gian và tiền bạn của mình cho thấy được sự thật.

Khi nói đến tài chánh của bạn, bạn phải làm hai quyết định quan trọng: Thứ nhất, ai sẽ là chủ của bạn? Thứ hai, bạn sẽ để tiền bạc của mình ở đâu — trong đời đời hay ở đây và bây giờ?

Chúa Jêsus dạy rằng, “Hãy tích trữ của cải trên trời, chẳng bị hư hỏng, huỷ hoại hay trộm cắp bao giờ. Vì của cải các con để đâu, lòng các con sẽ bị thu hút vào đó” (Ma 6:20-21 KTHĐ).

Chúa không cần đến tiền bạc của bạn. Ngài muốn điều mà nó đại diện: đó là tấm lòng của bạn. Bạn có thể tỏ ra Chúa thấy rằng Ngài có tất cả tấm lòng của bạn bằng cách dâng quyền kiểm soát tiền bạc của mình cho Ngài. Ngày hôm nay hãy cam kết dâng lên những gì Chúa bảo bạn dâng hiến cho sự phục vụ Chúa và người khác.

CÂU HỎI SUY GẪM & THỰC HÀNH

1.    Tại sao người ta thường nắm giữ tiền bạc chặt chẽ?

2.    Chúa không cần đến tiền bạc của bạn. Biết được điều đó ảnh hưởng đến thái độ của bạn về việc dâng phần mười như thế nào?

3.    Bạn muốn điều gì ở trung tâm “cái hộp” của mình? Quyết định đó đòi hỏi những thay đổi nào trong đời sống của bạn?

 

 

 


ARE YOU SERVING GOD OR MONEY?

By Rick Warren —

“No one can serve two masters . . . You cannot serve both God and money” (Luke 16:13 NIV).

If God told you to give something away and you said, “God, I could give anything else away, but not that,” then you don’t own that thing—it owns you.

Luke 16:13 says, “No one can serve two masters . . . You cannot serve both God and money” (NIV).

You’ve got to decide whom or what you’re going to serve—and your giving will reflect your decision. If God is Lord of your life, then he should be Lord of your wallet too.

There once was a wealthy man who gave to Christian causes far above his tithe. But it hadn’t always been that way for him. Years ago, he had met with a financial planner. After they had talked for a while, the financial planner took a sheet of paper and drew a box. Outside of the box, he drew two things: a dollar sign representing money and a cross representing Christ.

He said, “I hear two things vying for your attention. I can’t help you plan your life until you tell me which of these things you want in the center of that box, which represents your life.”

The wealthy man thought about it for a moment and then said, “I want Christ at the center of my life.” That was a turning point—that was when he started investing in eternity.

If someone drew a box representing your life and asked what was in the center of it, what would you say? Would you place a cross or a dollar sign inside the box? Would your bank statement support your answer? You can say that something holds first place in your life, but the way you spend your time and money reveals the truth.

When it comes to your finances, you have to make two key decisions: First, who will be your master? Second, where you will put your money—in eternity or in the here and now?

Jesus said, “Store up riches for yourselves in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break in and steal. For your heart will always be where your riches are” (Matthew 6:20-21 GNT).

God doesn’t need your money. He wants what it represents: your heart. You can show God that he has your whole heart by surrendering control of your money to him. Commit today to giving what he tells you to give in service to him and others.

Talk It Over

- Why do people often hold on to money so tightly?

- God doesn’t need your money. How does knowing that affect your attitude about tithing?

- What do you want at the center of your “box”? What changes to your life would that decision require?