0724“Trong Chúa người nam vẫn cần người nữ, và người nữ vẫn cần người nam” (ICôr 11:11 KTHĐ).

Hôn nhân không giải quyết những khó khăn của bạn. Hôn nhân không tạo nên những vấn đề của bạn. Hôn nhân tỏ ra cho thấy vấn đề của bạn. Nó chỉ đơn giản phóng to ra những gì đã là một vấn đề rồi khi bạn đang sống độc thân.

Nếu hôn nhân không giải quyết những vấn đề của bạn vậy hôn nhân làm điều gì? Tại sao ngay từ đầu Đức Chúa Trời lại lập ra hôn nhân?

Chúa đã lập ra hôn nhân cho sự kết nối của người nam và người nữ.

Kinh Thánh nói trong ICôr 11:11, “Trong Chúa người nam vẫn cần người nữ, và người nữ vẫn cần người nam.” (KTHĐ).

Cho dù bạn có kết hôn hay không, nếu bạn là một phụ nữ, bạn cần người đàn ông trong đời sống mình; nếu bạn là một người đàn ông, bạn cần người phụ nữ trong đời sống mình. Tại sao vậy? Bởi vì không một ai có được hình ảnh trọn vẹn của Chúa. Người nữ có được một phần, người nam có được một phần, và chúng ta cần lẫn nhau. Chúa đã tạo dựng chúng ta theo cách này. Chúa đã nghĩ ra giới tính, tình dục, và hôn nhân. Một Đức Chúa Trời kỳ diệu biết bao!

Có bao giờ bạn tự hỏi rằng tại sao Chúa đã dựng nên người nam trước rồi mới đến người nữ sau đó một chút không? Tại sao Chúa không tạo dựng nên cả hai cùng một lúc?

Tôi nghĩ Chúa đã làm điều đó vì lợi ích của A-đam. Tôi nghĩ rằng Chúa muốn A-đam nhận ra rằng ông cần có người phụ nữ trong đời sống của mình biết chừng nào.

Sáng 2:18 nói, “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó” (BDM).

Bạn cần những người bạn đồng hành trong mọi lãnh vực khác nhau của đời sống mình. Nhưng hôn nhân là một phương thức quan trọng cách đặc thù để cung cấp sự đồng hành; nó có một phân hạng quan hệ riêng của mình.

Đây là những gì Chúa Jêsus đã nói về điều đó: “'Nhưng từ buổi sáng thế, 'Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ.’ 'Vì lý do đó mà người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp với vợ, và hai người trở nên một thịt.’ Như thế, vợ chồng sẽ không còn là hai nữa, mà chỉ là một.  Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp” (Mác 10:6-9 TTHĐ).

Phân đoạn Kinh Thánh này đưa ra ba điểm chính về hôn nhân:

1. Hôn nhân là chương trình của Đức Chúa Trời. Nó không phải là một truyền thống để bạn có thể vứt bỏ.

2. Hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ. Các bộ phận của cơ thể họ kết hợp với nhau cho một mục đích — để tạo thành người khác.

3. Hôn nhân được thiết kế để lâu bền. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúa luôn sẵn sàng và sẵn lòng tha thứ cho bạn khi bạn không sống đạt theo tiêu chuẩn Ngài. Nhưng hôn nhân là ý định cho cả đời.

Bạn có nhận ra ba điều trên cấp tiến như thế nào không? Ngay cả khi nhiều người không tin vào chúng, chúng vẫn là lẽ thật!

Thực tế cuộc sống ngày hôm nay là nhiều người sống bên ngoài lý tưởng hôn nhân này. Nhưng chỉ vì chúng ta sống trong thực tế, không nhất thiết là điều lý tưởng, không có nghĩa là chúng ta có thể nói rằng lý tưởng đó không hiện hữu.

Lý tưởng vẫn là cách mà Chúa đã định ra thiết kế hôn nhân. Và khi bạn chọn sống bên trong thiết kế đó, bạn sẽ gặt hái những ích lợi của sự kết nối mà Chúa đã định ra để hôn nhân đem đến cho.

CÂU HỎI SUY GẪM & THỰC HÀNH

1.    Tại sao để một người độc thân hiểu được mục đích của hôn nhân lại là điều quan trọng?

2.    Những Cơ đốc nhân đã cố gắng làm lệch lạc ba điểm vể hôn nhân trong Mác 10:6-9 như thế nào?

3.    Tại sao bạn nghĩ rằng hôn nhân vạch ra những vấn đề trong mỗi cá nhân? Khi bạn ở trong một mối quan hệ, bạn có thể làm gì với những khuyết điểm mà hôn nhân đã lộ ra cho thấy?

 

 

 


MARRIAGE IS MEANT FOR CONNECTION

By Rick Warren —

“In God’s plan men and women need each other” (1 Corinthians 11:11 TLB).

Marriage doesn’t solve your problems. Marriage does not create your problems. Marriage reveals your problems. It simply magnifies what was already a problem when you were living as a single adult.

So if marriage doesn’t solve your problems, what does marriage do? Why did God design marriage in the first place?

God created marriage for the connection of men and women.

The Bible says in 1 Corinthians 11:11, “In God’s plan men and women need each other” (TLB).

Whether or not you get married, if you’re a woman, you need men in your life; if you’re a man, you need women in your life. Why? Because nobody holds the full image of God. Women get part of it and men get part of it, and we need each other. God wired us this way. God thought up gender, sex, and marriage. What a God!

Did you ever wonder why God made man first and then woman a little bit later? Why didn’t he make them both at the same time?

I think he did it for Adam’s benefit. I think he wanted Adam to realize how much he needed women in his life.

Genesis 2:18 says, “It isn’t good for man to be alone; I will make a companion for him” (TLB).

You need companions in all different areas of your life. But marriage is a particularly significant way to provide companionship; it’s in a relational class all by itself.

Here’s what Jesus had to say about it: “'God made them male and female’ from the beginning of creation. 'This explains why a man leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one.’ Since they are no longer two but one, let no one split apart what God has joined together” (Mark 10:6-9 NLT).

This passage makes three major points about marriage:

1. Marriage is God’s plan. It’s not a tradition you can just throw out.

2. Marriage is between a man and a woman. Their body parts fit together for a purpose—the creation of everybody else.

3. Marriage is designed to be permanent. That doesn’t always happen. God is always ready and willing to forgive you when you don’t live up to his standards. But marriage is meant to be for life.

Do you realize how radical those three statements are? Even if many people don’t believe them, they’re still the truth!

The reality of life today is that many people live outside of this marriage ideal. But just because we live in the real, not necessarily the ideal, doesn’t mean we get to say the ideal doesn’t exist.

The ideal is still the way God designed marriage. And when you choose to live inside of that design, you’ll reap the benefits of connection that God intended marriage to provide.

Talk It Over

- Why is it important for a single person to understand the purpose of marriage?

- How have Christians tried to distort the three points about marriage from Mark 10:6-9?

- Why do you think marriage reveals problems in individuals? When you’re in a relationship, what can you do about those flaws that marriage reveals?