0104“Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (IICô 4:18 BHĐ)

Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để sống trên thiên đàng với Ngài mãi mãi. 

Trời mới là nhà của chúng ta, chứ không phải Đất.  Đó là lý do đôi khi chúng ta bất mãn và không thỏa lòng trong đời sống.  Chúng ta không có hạnh phúc trọn vẹn trên đời này vì đó không phải mục đích chúng ta được dựng nên! 

Nếu không, có thể chúng ta sẽ cho rằng mình có thể sống mà không cần đến Chúa.  Ngài đã dựng nên trong chúng ta lòng khao khát hướng về một điều gì đó tốt hơn nhiều – một ngôi nhà trên trời với Ngài.

Một con cá sẽ không bao giờ sống hạnh phúc được trên cạn, vì nó được dựng nên để sống trong nước.  Một con đại bàng không bao giờ có thể thỏa mãn nếu không được bay lượn.  Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa lòng trọn vẹn trên Đất, vì bạn được tạo dựng vì một mục đích cao hơn. 

Bạn sẽ có những phút giây hạnh phúc trên đời này, nhưng không gì có thể sánh được với những điều Đức Chúa Trời đã hoạch định cho bạn.

Đây cũng là lý do một vài lời hứa của Chúa dường như chưa được thực hiện, một vài lời cầu nguyện dường như chưa được nhậm và một vài hoàn cảnh có vẻ bất công.  Nhưng đây chưa phải là cái kết của câu chuyện.

Nhận biết rằng đời sống trên đất chỉ là tạm thời sẽ làm thay đổi hoàn toàn các giá trị của bạn. 

Yếu tố quyết định trong các quyết định của bạn phải là giá trị đời đời, chứ không phải giá trị tạm thời.  Như lời nhận xét của C. S. Lewis, "Tất cả những gì không vĩnh cữu mãi mãi chỉ là vô dụng.”

Kinh Thánh cho chúng ta biết “chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.” (IICô 4:18 BHĐ)

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

  1. Những điều gì trong đời sống bạn sẽ còn lại mãi mãi?
  2. Một cái nhìn về cõi đời đời có thể làm thay đổi mọi lĩnh vực hàng ngày trong đời sống, như mục tiêu và kế hoạch, lịch trình và các mối quan hệ, như thế nào?

 


God Designed Us for More Than This Earth

BY RICK WARREN —

“We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal” (2 Corinthians 4:18 NIV).

God created us to live in heaven with him for eternity. Heaven is our home, not Earth. That’s why we sometimes experience discontentment and dissatisfaction in life. We’re not completely happy here because we’re not supposed to be! Otherwise, we might think we can live without God. He created us to long for something much better — a home is heaven with him.

A fish would never be happy living on land, because it was made for water. An eagle could never feel satisfied if it wasn’t allowed to fly. You will never feel completely satisfied on Earth, because you were made for more. You will have happy moments here, but nothing compared with what God has planned for you.

This is also why some of God’s promises seem unfulfilled, some prayers seem unanswered, and some circumstances seem unfair. But this is not the end of the story.

Realizing that life on Earth is just temporary should radically alter your values. Eternal values, not temporal ones, should be the deciding factor for your decisions. As C. S. Lewis observed, “All that is not eternal is eternally useless.”

The Bible tells us to “fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal” (2 Corinthians 4:18 NIV).

Talk It Over

  • What are the things that will last in your life?
  • How does an eternal perspective change everyday aspects of life like goals and plans, schedules, and relationships?