0126“…khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu” (Đa-ni-ên 9:3b).

Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên trong Đa-ni-ên chương 9 cho ta gương mẫu tuyệt vời về phương thức cầu nguyện trong cơn khủng hoảng. Trong phân đoạn này qua các bài tĩnh nguyện đã học vừa qua, chúng ta biết rằng mình cần phải:

 • Lắng nghe Chúa phán trước khi thưa chuyện với Ngài.
 • Tập trung vào Chúa và tìm kiếm Ngài.
 • Bày tỏ ước nguyện với tất cả tâm tình.

Điều thứ tư lời cầu nguyện được Đức Chúa Trời nhậm lời trong cơn khủng hoảng là lời cầu nguyện bày tỏ tính cách nghiêm túc. Bạn cần ra phải bày tỏ ra rằng nhu cầu của bạn là chuyện tối cần chứ không phải là một sở thích nhất thời hay một ý nghĩ bất chợt. Bạn cần bày tỏ ra cho thấy điều đó quan trọng đến thế nào đối với bạn.

Đa-ni-ên mô tả ba điều ông đã làm để bày tỏ sự nghiêm túc của mình trước mặt Chúa. “Khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn, quấn vải sô và rắc tro lên đầu” (Đa-ni-ên 9:3b).

Chúng ta lưu ý điều đầu tiên ông làm: Ông kiêng ăn. Kiêng ăn là một kỷ luật thuộc linh người ta đã thực hiện nhiều thập kỷ qua.

Chúa Giê-xu phán rằng có một số phép lạ chỉ có thể xảy ra qua sự cầu nguyện và kiêng ăn, chứ không chỉ có cầu nguyện. Vì sao? Sự kiêng ăn cho Đức Chúa Trời thấy rằng bạn nghiêm túc về lời cầu nguyện của mình.

Môi-se kiêng ăn trước khi nhận lãnh Mười Điều Răn. Người Y-sơ-ra-ên kiêng ăn trước khi họ ra trận trong các cuộc chiến quan trọng. Đa-ni-ên kiêng ăn để nhận lãnh sự hướng dẫn từ Chúa. Nê-hê-mi kiêng ăn trước khi ông bắt tay vào thực hiện một dự án xây dựng lớn. Chúa Giê-xu kiêng ăn trước khi đắc thắng sự cám dỗ.

Khi gặp khủng hoảng, bạn cần bày tỏ cho Chúa thấy bạn thực sự nghiêm túc như thế nào. Kiêng ăn là một phương cách hiệu quả để biểu hiện việc này.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

 1. Sự kiêng ăn thể hiện cho Đức Chúa Trời thấy bạn nghiêm túc về những lời cầu nguyện của mình như thế nào?
 2. Kiêng ăn không nhất thiết liên quan đến thức ăn. Đó là hành động loại bỏ một số điều nào đó ra khỏi đời sống để bạn có thể tập trung cầu nguyện. Bạn cần “kiêng” những điều gì?
 3. Làm thế nào để biến việc kiêng ăn thành một việc làm đều đặn, kiên định trong đời sống thuộc linh của bạn?

 


Step Four in Crisis: Show God You’re Serious Through Prayer

BY RICK WARREN

“As I prayed, I fasted and wore rough sackcloth, and I sprinkled myself with ashes” (Daniel 9:3b TLB).

Daniel’s prayer in Daniel 9 provides us with a great model for how to pray during a crisis. In the last few devotions, we’ve learned from this passage to:

 • Let God speak to us before we speak to him.
 • Focus our attention on God and seek him.
 • Express our desires with emotions.

Fourth, the kind of prayer God answers during a crisis is one where we demonstrate our seriousness. You need to signal to God that you mean business about your need. It isn’t just a whim or a casual thought. You need to let God see how important it is to you.

Daniel described three different ways he signaled his seriousness to God. “To show my sadness, I fasted, put on rough cloth, and sat in ashes” (Daniel 9:3b NCV).

We’re going to focus on the first thing he did: He fasted from food. Fasting is a spiritual discipline that people have employed for centuries.

Jesus said some miracles could only happen through prayer and fasting, not by prayer alone. Why? Fasting tells God you’re serious about your prayer.

Moses fasted before he received the Ten Commandments. The Israelites fasted before they went into many of their major battles. Daniel fasted in order to receive guidance from God. Nehemiah fasted before he began a major building project. Jesus fasted in victory over temptation.

When you have a crisis, you need to show God you mean business. Fasting is an effective way to do this.

Talk It Over

 • How does fasting show God you’re serious about your prayers?
 • Fasting doesn’t have to be related to food. It’s about removing other things from your life so you can focus on prayer. What other things might you consider fasting from?
 • How can you make fasting a consistent (or more consistent) part of your spiritual life?