0125“Tôi dốc đổ lòng mình ra, trút cả linh hồn tôi cho Chúa” (Đa-ni-ên 9:3a)

Trong hai bài tĩnh nguyện trước, chúng ta đã tìm hiểu cách Đa-ni-ên cầu nguyện khi ông gặp khủng hoảng trong đời sống riêng của ông và của dân Y-sơ-ra-ên. Tấm gương của ông cho chúng ta thấy khuôn mẫu của lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Đến đây, chúng ta đã học biết rằng cần phải:

  • Để Chúa phán với chúng ta trước khi chúng ta thưa chuyện với Ngài.
  • Tập trung sự chú ý của chúng ta vào Chúa và tìm kiếm Ngài.

Tiếp đến, chúng ta phải bày tỏ lòng ao ước với tất cả tâm tình.

Nhiều lời cầu nguyện của chúng ta cụt ngủn và khô khan đến mức đơn điệu. Chúng ta nói một cách vô thức. Chúng ta chỉ thuộc lòng những lời cầu nguyện mà không có tình cảm hay sự chân thật trong đó.

Sự thật là, Chúa quan tâm nhiều đến tình cảm chân thật trong những lời cầu nguyện của bạn hơn là những từ ngữ bạn sử dụng. Lời nói đúng đi kèm với tình cảm sai sẽ không có tác dụng đối với người bạn đời của bạn. Điều đó cũng không có tác dụng với Chúa.  Con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài bày tỏ tình cảm, Ngài nổi giận, Ngài buồn, Ngài vui.

Đức Chúa Trời không chỉ yêu bạn mà còn yêu bạn tha thiết. Đa-ni-ên đã mô tả  lời cầu nguyện tha thiết của mình trong Đa-ni-ên 9:3a như sau: “ Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm, khấn nguyện, nài xin”. Chữ “nài xin” trong tiếng Do Thái nghĩa là “cầu xin bằng tình cảm,” một sự tìm kiếm nghiêm túc, hết lòng. Một sự khẩn xin.

Đó là lời cầu nguyện Chúa sẽ lắng nghe và đáp lời. Tôi yêu thích cách diễn đạt câu Kinh Thánh Đa-ni-ên 9: 3a trong bản The Message: “I poured out my heart, baring my soul to God” (Tạm dịch: “Tôi dốc đổ lòng mình ra, trút cả linh hồn mình ra trước Chúa”). Có thể bạn cần phải cầu nguyện cho gia đình mình trong tinh thần như vậy, dốc đổ lòng mình ra và trút cả linh hồn mình ra trước Chúa để cầu thay cho họ. Có lẽ chính bạn cũng cần làm như vậy khi cầu nguyện cho hôn nhân hay các vấn đề tài chính của mình.

Tất cả chúng ta cần phải làm điều đó cho thế giới xung quanh. Chúng ta nên cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh, nạn đói và cái ác trên thế giới nhưng không nên đăng tải hay bàn tán về nó mà cần dốc đổ tấm lòng mình để cầu nguyện với Chúa về vấn nạn đó.

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

  1. Khi bạn cầu nguyện, điều gì khuấy động tình cảm tha thiết sâu sắc nhất của bạn?
  2. Vì sao chúng ta thường dùng đến những lời cầu nguyện thuộc lòng, lặp đi lặp lại?
  3. Làm sao để những lời cầu nguyện của bạn tha thiết nóng cháy hơn?

 


Step Three in Crisis: Pour Your Heart Out to God

BY RICK WARREN

“I poured out my heart, baring my soul to God” (Daniel 9:3a The Message).

Over the last few devotionals, we’ve been looking at how Daniel prayed during a time of crisis in his life and the life of Israel. His pattern shows us how we can pray in a way that God answers us.

So far we’ve learned that we must:

  • Let God speak to us before we speak to him.
  • Focus our attention on God and seek him.

 

Then, we must express our desires with passion.

Too many of our prayers are simply cut-and-dried. We speak without really thinking about what we’re saying. We have the words memorized. There’s no passion or authenticity.

The truth is, God cares more about the passionate sincerity of your prayers than the words you use. The right words and the wrong emotions won’t work with your spouse. It won’t work with God either.

Human beings are made in the image of God. He shows emotions. He gets angry. He gets sad. He gets happy.

God doesn’t just love you. God loves you passionately — emotionally.

Daniel described his passionate prayer in Daniel 9:3a: “I prayed earnestly to the Lord God, pleading with him” (GNT).

The word “pleading” in Hebrew means to “ask with emotions.” It’s a serious seeking. It’s searching with all your heart. It’s begging.

That’s a prayer God will listen to and answer.

I love this paraphrase of Daniel 9:3a: “I poured out my heart, baring my soul to God” (The Message).

Perhaps you need to pray like that for your family. You need to pour your heart out and bare your soul to God on their behalf. Maybe you need to do that about your marriage or your finances.

All of us need to do that about the world around us. It should break our hearts when we see the devastation of war, famine, and evil in our world. We shouldn’t gossip about it. We shouldn’t tweet about it.

We need to pour our hearts out to God about it.

Talk It Over

  • When you pray, what stirs your deepest passion?
  • Why do we resort to rote, rehearsed prayers so often?
  • How can you bring more passion to your prayers?