0127“Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài” (Đa-ni-ên 9:4 BHĐ).

Trong cơn khủng hoảng, điều quan trọng nhất bạn có thể làm được là cầu nguyện. Như chúng ta đã học, Đa-ni-ên chương 9 cho chúng ta khuôn mẫu tuyệt vời về sự cầu nguyện trong những giờ phút khó khăn của cuộc sống.

Chúng ta đã học biết:

 • Để Đức Chúa Trời phán dạy trước khi chúng ta thưa chuyện với Ngài.
 • Tập trung chú ý vào Chúa và tìm kiếm Ngài.
 • Bày tỏ ước nguyện của chúng ta với tất cả tâm tình.
 • Thể hiện sự nghiêm túc.

Chúng ta cũng phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu và những lời hứa của Ngài.

Trong Đa-ni-ên 9:4b, Đa-ni-ên mô tả, “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, Đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài.”

Có thể bạn không muốn làm điều này trong cơn khủng hoảng. Có thể bạn giận Chúa và thất vọng về Ngài. Nhưng đó là lý do bạn cần phải cầu nguyện. Bạn cần thay đổi tầm nhìn.

Sau đó vài câu, chúng ta đọc thấy, “Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài” (Đa-ni-ên 9:9).

Chúng ta nên biết ơn Chúa vì Ngài thành tín ngay cả khi chúng ta bất trung với Ngài. Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa.

Và Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giữ lời hứa của Ngài khi bạn gặp khủng hoảng. Ngài sẽ không bỏ rơi bạn. Hãy cho Chúa thấy bạn nhận biết điều đó. Hãy cho Ngài biết bạn tin cậy Ngài.

Một phần quan trọng trong sự cầu nguyện là Đức Chúa Trời sẽ luôn nhậm lời khi bạn gặp khủng hoảng.

 

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Vì sao khi gặp khủng hoảng ta khó lòng dâng lời cảm tạ Chúa?

2.      Lòng biết ơn làm thay đổi cái nhìn của bạn trong cơn khủng hoảng như thế nào?

3.      Xin nêu một vài điều bạn cảm tạ Chúa trong một cơn khủng hoảng.

 


Step Five in Crisis: Thank God for His Love and Promises

By Rick Warren                     

“O Lord, you are a great and awesome God! You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands” (Daniel 9:4b NLT).

You can’t do anything more important than pray during a crisis. As we’ve been learning, Daniel 9 gives us a great pattern for prayer as you walk through life’s toughest times.

We’ve already learned to:

 • Let God speak to us before we speak to him.
 • Focus our attention on God and seek him.
 • Express our desires with passion.
 • Demonstrate our seriousness.

We also must thank God for his love and promises.

Daniel describes this in Daniel 9:4b: “O Lord, you are a great and awesome God! You always fulfill your covenant and keep your promises of unfailing love to those who love you and obey your commands” (NLT).

This may be the last thing you want to do during a crisis. You may be angry with God and frustrated at him. But that’s why you need to do this. You need a perspective change.

A few verses later, we read this: “The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against him” (Daniel 9:9 NLT).

We should be grateful that God is faithful even when we’re not. God keeps his promises every time.

And God will continue keeping them in your crisis. He won’t abandon you. Show God you realize that. Let him know you trust him.

It’s an important part of a prayer that God will always answer during a crisis.

Talk It Over

 • Why is it hard to thank God during a crisis?
 • How can gratitude change your perspective during a crisis?
 • What are some things you can be thankful for during a crisis?

--