0124“Ta yêu những người yêu mến ta, Người hết lòng tìm kiếm ta sẽ gặp ta.” (Châm-ngôn 8:17 BHĐ).

Tất cả chúng ta đều đã gặp những cơn khủng hoảng nhằm thử nghiệm mọi điều trong đời sống chúng ta, kể cả niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Đa-ni-ên cho chúng ta một bảng kế hoạch cầu nguyện chi tiết để ứng dụng trong những lúc khó khăn này.

Chúng ta tìm thấy sáu nguyên tắc quan trọng cho vấn đề này trong Đa-ni-ên chương 9. Trong bài tĩnh nguyện trước, chúng ta đã xem xét nguyên tắc đầu tiên – để Chúa phán với chúng ta trước khi chúng ta thưa chuyện với Ngài. Bước thứ hai để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa đáp lời trong thời kỳ khủng hoảng là tập trung chú ý vào Chúa và tìm kiếm Ngài.

Đa-ni-ên đã làm điều này trong Đa-ni-ên 9:3a: Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm.”

Đây là lời khuyên cơ bản dành cho các mối quan hệ, không chỉ dành riêng mối liên hệ giữa bạn với Chúa. Bạn sẽ cải thiện được bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống nếu thực sự hướng về người khác và tập trung lắng nghe khi họ nói chuyện với bạn.

Mỗi khi vợ tôi nói chuyện với tôi, tôi đều nhìn vào mặt vợ tôi với sự lắng nghe. Tôi đã kết hôn được hơn 40 năm và có thể khẳng định với bạn rằng điều này đem lại rất nhiều lợi ích cho mối quan hệ của chúng tôi.  Vợ tôi thích như vậy vì biết rằng tôi hoàn toàn tập trung chú ý vào những gì vợ tôi nói.

Quay mặt về phía ai đó là biểu hiện của sự chú ý.  Bạn cũng có thể làm như vậy với Chúa.  Về phương diện thể chất, hãy nhìn lên trời.  Nếu có thể, bạn hãy ra ngoài và nhìn lên trời trong khi cầu nguyện.

Hướng cả thân người về Chúa là bước đầu tiên trong việc tập trung vào Ngài và tìm kiếm Ngài, một điều cực kỳ quan trọng khi gặp khủng hoảng (cũng như mọi khoảnh khắc khác trong đời sống của chúng ta)

Trong A-mốt 5:4b, Chúa phán: “Hãy tìm kiếm Ta thì các ngươi sẽ sống!” Bạn chưa thật sự sống nếu chưa thật sự tìm kiếm Chúa. Lý do chúng ta thường gặp khủng hoảng là vì chúng ta không còn tìm kiếm Chúa trong những khía cạnh nhất định của cuộc sống.  Để thoát khỏi khủng hoảng, chúng ta phải hành động khác đi.

Khi bạn tìm kiếm Chúa, Ngài đảm bảo cho sự thành công của bạn. Ngài phán với chúng ta rằng: Ta yêu những người yêu mến ta, Người hết lòng tìm kiếm ta sẽ gặp ta” (Châm-ngôn 8:17).

Câu Hỏi Suy Ngẫm & Áp Dụng

1.      Bạn nghĩ mình tập trung đến mức nào trong việc tìm kiếm Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống?  Hãy dành thời gian để suy ngẫm và quyết định.  Hãy nêu một số điều bạn có thể làm được để kiên trì và trung tín hơn trong việc tìm kiếm Chúa?

2.      Đâu là nơi bạn thấy mình thường xuyên bị phân tâm khi cầu nguyện?

3.      Đâu là nơi bạn có thể tập trung hoàn toàn vào Chúa khi cầu nguyện?

 

 


Step Two in Crisis: Focus and Seek God

By Rick Warren

 “I love those who love me, and those who seek me will find me” (Proverbs 8:17 ISV).

We’ve all had times of crisis that test everything in life, including our trust in God. Daniel gives us a great blueprint for prayer during these difficult times.

We can find six important principles for this in Daniel 9. In the last devotional, we looked at the first of those principles — we let God speak to us before we speak to him.

The second step to praying in a way God will answer during a time of crisis is to focus our attention on God and seek him.

Daniel did this in Daniel 9:3a: “I turned my face to the Lord God, seeking him” (ESV).

This is basic relationship advice that works beyond your relationship with God. You’ll improve any relationship in your life if you physically turn yourself toward the other person and focus on them when they talk to you. Whenever my wife talks with me, I turn my face toward her. I’ve been married for more than 40 years. I can tell you this pays great dividends in our relationship. She loves it, because she knows she has my undivided attention.

Turning your face toward someone shows attention. You can do with this God, too. Physically, look up toward the sky. If you can, go outside and look into the heavens as you pray.

Physically turning toward God is the first step in truly focusing on him and seeking him, which is vitally important during a crisis (and every other moment of our lives).

In Amos 5:4b, God says, “Seek me and live.” (NIV). You’re not really living unless you’re truly seeking God.

We’re often in crisis because we’ve stopped seeking the Lord in certain aspects of our lives. To get out of the crisis in life, we have to do things differently.

You’re guaranteed success by God when you seek him. He tells us, “I love those who love me, and those who seek me will find me” (Proverbs 8:17 ISV).

Talk It Over

  • How focused would you say you are when it comes to seeking God in every area of your life? Take some time to reflect and decide. What are things you can do to be more consistent and faithful?
  • Where do you find yourself frequently distracted when you pray?
  • Where are you most able to focus fully on God when you pray?