0267“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33 BHĐ).

Nếu bạn muốn cuộc sống của mình chuyển từ trống rỗng sang tuôn tràn, thì hãy giao cho Chúa Jêsus toàn quyền chỉ huy đời sống của bạn luôn cả về nghề nghiệp của bạn.

Một ví dụ về điều này là khi Si-môn Phi-e-rơ đem Chúa Jêsus xuống thuyền của mình để Ngài có thể giảng dạy cho những người đứng trên bờ. Kinh Thánh chép rằng, “Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.”  Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.” (Lu-ca 5:4-5 BHĐ).

Sau đó Kinh Thánh chép, “Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm” (Lu-ca 5:6-7 BHĐ).

Nếu bạn muốn cuộc sống của mình chuyển từ trống rỗng sang tuôn tràn, bạn phải có được Chúa Jêsus trong con thuyền của bạn.

Con thuyền của bạn là gì? Đó là cách bạn kiếm sống. Công việc kinh doanh của Si-môn là con thuyền của ông bởi vì ông là một ngư phủ. Con thuyền tượng trưng cho nghề nghiệp, ngành chuyên môn, việc làm của bạn, giống như nó tiêu biểu cho tất cả cách sinh nhai của Si-môn Phi-e-rơ vậy.

Có Chúa Jêsus trong thuyền của bạn có nghĩa là gì?

Điều này nó có nghĩa là bạn dâng nghề nghiệp của mình lên cho Chúa. Ở đây tôi không nói đến sự cứu rỗi. Bạn có thể có Chúa Jêsus trong cuộc đời mình, nhưng bạn đã trao cho Chúa quyền kiểm soát nghề nghiệp của mình chưa?

Bạn đã tin cậy Chúa để được cứu và trung tín phục vụ trong Hội Thánh của bạn. Nhưng trong tuần khi bạn trở lại làm việc trong sở, Chúa Jêsus có phải là người bạn tin cậy trong công việc của mình không? Hay là bạn chỉ để Chúa Jêsus ở trên kệ sách?

Khi Si-môn Phi-e-rơ dâng công việc của mình lên cho Chúa Jêsus, Ngài đã ban phước với những kết quả khó có thể tin được. Nhưng đừng đi sai trình tự. Đôi khi chúng ta nghĩ, “Lạy Chúa, xin cho con được thành công trong công việc làm ăn rồi con sẽ hầu việc Chúa với sự thành công đó.” Điều này thật là sai lầm! chúng ta phải làm cách hoàn toàn ngược lại. Trước tiên, Phi-e-rơ giao cho Chúa Jêsus quyền kiểm soát công việc của mình. Sau đó, Chúa Jêsus ban phước cho công việc của Phi-e-rơ được thành công rực rỡ. Đó mới là thứ tự cần phải theo.

Kinh Thánh dạy trong Ma-thi-ơ 6:33, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (BHĐ).

Khi bạn muốn Chúa ban phước cho mình trên một lãnh vực nào, hãy đặt Chúa trước tiên trong lãnh vực đó. Bạn có muốn Chúa ban phước cho thì giờ của bạn không? Hãy dâng cho Chúa thì giờ đầu tiên trong mỗi ngày của bạn. Bạn có muốn Chúa ban phước cho tiền bạc của bạn không? Hãy dâng cho Chúa phần mười đầu tiên trong thu nhập của bạn, bất kể nhiều ít như thế nào. Bạn có muốn Chúa ban phước cho công việc của bạn không? Hãy giao quyền kiểm soát trên công việc của mình lên cho Chúa, cho dù bạn thành công đến mức nào đi nữa?

Hãy mời Chúa Jêsus vào trong con thuyền của bạn, và bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống của bạn chuyển từ trống rỗng sang đầy tràn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn giao quyền kiểm soát công việc làm của mình cho Chúa Jêsus?

2.      Những nỗi sợ hãi hay lo lắng khi để Chúa làm trung tâm của nghề nghiệp của bạn là gì?

3.      Bạn muốn Chúa ban phước cho bạn trong nghề nghiệp của mình như thế nào? Theo bạn nghĩ Chúa muốn bạn làm điều gì trước tiên?


 

 

 

WHO IS CONTROLS YOUR CAREER?

By Rick Warren —

“Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need” (Matthew 6:33 NLT).

If you want your life to turn from emptiness to overflowing, then give Jesus complete control of your life, including your career.

An example of this is when Simon Peter let Jesus get into his boat so he could teach some people standing on the shore. The Bible says, “When [Jesus] had finished speaking, he said to Simon [Peter], 'Put out into deep water, and let down the nets for a catch.’ Simon answered, 'Master, we’ve worked hard all night and haven’t caught anything. But because you say so, I will let down the nets’” (Luke 5:4-5 NIV).

Then the Bible says, “When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink” (Luke 5:6-7 NIV).

If you want your life to turn from emptiness to overflowing, you’ve got to get Jesus in your boat.

What’s your boat? It’s how you make a living. Simon’s business was his boat because he was a fisherman. The boat represents your career, your profession, your job, just like it represented Simon Peter’s entire livelihood.

What does it mean to have Jesus in your boat?

It means you dedicate your career to God. I’m not talking about salvation here. You may have Jesus in your life, but have you given him control of your career?

You’ve trusted him for salvation and serve faithfully in your church. But when you go back to work during the week, is Jesus who you trust in your job? Or do you put Jesus on the shelf?

When Simon Peter gave his job to Jesus, he was blessed with incredible results. But don’t miss the sequence. We sometimes think, “God, make me really successful in business, and then I’ll serve you with the success.” Wrong! It’s the exact opposite. Peter first gave Jesus control of his job. Then Jesus blessed Peter’s job with enormous success. That’s the order.

The Bible says in Matthew 6:33, “Seek the Kingdom of God above all else, and live righteously, and he will give you everything you need” (NLT).

When you want God to bless something, put him first in that area. You want God to bless your time? You give him the first part of every day. You want God to bless your money? You give him the first 10 percent of your income, no matter how small it is. You want God to bless your job? Give him control, no matter how successful you are.

Get Jesus in your boat, and you’ll see your life turn from empty to overflowing.

Talk It Over

  • What would it look like if you gave control of your job to Jesus?
  • What are your fears or concerns about making God the center of your career?
  • How do you want God to bless you in your career? What do you think he wants you to do first?