0014“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác… Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Thiên 1:1-2)

Điểm chung giữa một thám tử giỏi và một sinh viên giỏi của Kinh Thánh là gì? Cả hai đều biết cách đặt đúng những câu hỏi và rút ra những kết luận chắc chắn. Khi các thám tử đến hiện trường một vụ án, việc đầu tiên họ làm là quan sát. Họ tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy những chi tiết mà hầu hết chúng ta đều sẽ bỏ qua. Rồi họ đặt những câu hỏi. Cuối cùng, họ tổng hợp lại mọi dữ kiện để đưa ra kết luận.

Là một người học Kinh Thánh, bạn đến với Kinh Thánh như một thám tử. Bạn tìm đến một bản văn và quan sát nó thật kỹ. Bạn tìm kiếm những chi tiết mà nếu chỉ đọc sơ qua thì không thể thấy được. Bạn đặt những câu hỏi về bản văn ấy. Bạn so sánh nó với các câu Kinh Thánh khác. Rồi bạn tổng hợp tất cả lại để kết luận, “Có bài học nào dành cho tôi trong ngày hôm nay qua phân đoạn này?”

Thi Thiên 1:1-2 chép, “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác… Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm”

Để thực sự tiếp nhận Lời Chúa vào đời sống mình, bạn không thể chỉ đọc Kinh Thánh. Bạn cần phải học Lời Chúa giống như một thám tử giỏi.

Sự khác nhau giữa việc đọc và học rất đơn giản. Khi bạn đọc, bạn chỉ để mắt vào những câu chữ. Còn khi bạn học, bạn chú tâm vào các câu chữ ấy. Bạn ghi chú bằng bút bi hay bút chì. Bạn dùng ứng dụng Kinh Thánh hay để so sánh các câu Kinh Thánh. Bạn có một tâm trí thích tìm hiểu để đặt câu hỏi liên quan đến bản văn.

Hãy thử dùng những câu hỏi dạng tìm hiểu mà nhiều người chúng ta được học ở trường: Ai, điều gì, khi nào, ở đâu, vì sao và như thế nào. Đó là những khởi điểm rất tốt để bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Dù bạn đã nghiên cứu Kinh Thánh nhiều năm hay chỉ mới bắt đầu, một trong những phương cách tốt nhất để làm điều đó là thực hiện cùng với một nhóm nhỏ. Cùng nhau, các bạn sẽ thảo luận, đặt câu hỏi, lắng nghe và chia sẻ. Và bạn sẽ thấy được những điều mình đã bỏ qua nếu tự học.

Nếu bạn chưa gia nhập hội thánh nào thì xin hãy tìm một nơi có các nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Nếu hội thánh bạn không có các nhóm nhỏ, hãy tập hợp một nhóm bạn để cùng thảo luận về bài giảng sáng Chúa Nhật hay cùng học một sách nào đó trong Kinh Thánh.

Khi học Kinh Thánh, bạn sẽ biết Lời Chúa nói gì và có ý nghĩa gì để rồi áp dụng điều đó vào trong đời sống mỗi ngày.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

1.      Bạn thực sự muốn học Kinh Thánh hay chỉ đọc Lời Chúa? Xin nêu cụ thể một sự thay đổi bạn sẽ thực hiện trong tuần này để trở thành một người học Kinh Thánh.

2.      Những câu hỏi cơ bản của nghề làm báo là Ai, điều gì, khi nào, ở đâu, vì sao và như thế nào. Hãy chọn một chương trong Kinh Thánh, đọc và tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. (Nếu bạn không biết nên chọn phân đoạn nào, hãy thử Thi Thiên 1, là chương sách của bài tĩnh nguyện hôm nay trên Daily Hope.)

 

 

 

 


 

BECOMING A STUDENT OF THE BIBLE

By Rick Warren –                                                                                                                                                                                                                                                               

Happy are those who reject the advice of evil people . . . Instead, they find joy in obeying the Law of the LORD, and they study it day and night.” Psalm 1:1-2 (GNT)

What do a good detective and a good Bible student have in common? They both learn to ask good questions and draw solid conclusions. When detectives arrive at a crime scene, they first observe. They look around and see the details most of us would overlook. Then they ask questions. Finally, they put all the facts together to make conclusions.

When you’re a student of the Bible, you approach Scripture like a detective. You come to a text and look closely at it. You look for details that a quick read might overlook. You ask questions about it. You compare it with other Bible verses. Then you put it all together to figure out, “What does this mean to me today?”

Psalm 1:1-2 says, “Happy are those who reject the advice of evil people . . . Instead, they find joy in obeying the Law of the Lord, and they study it day and night” (GNT).

To really get God’s Word into your life, you can’t just read it. You need to study it, like a good detective would.

The difference between just reading and studying is simple. When you read, you merely put your eyes on the words. When you study, you engage with the words. You might make notes with a pen or pencil. You may use a good Bible app to compare verses. You have an inquisitive mind that asks questions of the text.

Consider the investigation questions many of us learned in school: who, what, when, where, why, and how. Those are a great place to start with asking questions of the Bible.

Whether you’ve studied the Bible for years or you’re just getting started, one of the best ways to do it is with a small group. Together you’ll discuss, ask questions, listen, and share with other people. And you’ll gain insights you’d miss on your own.

If you’re not part of a local church, look for one that offers small group Bible studies. If your church doesn’t offer small groups, gather a group of friends to discuss each Sunday’s sermon or to study a book of the Bible together.

As you become a student of the Bible, you’ll come to know what the Bible says and what it means. And then you’ll be able to apply it to your life.

Talk It Over

1.Do you tend to really study the Bible or just read it? What’s one change you can make this week to become a student of the Bible?

2.The basic questions of journalism are who, what, when, where, why, and how. Pick a chapter from the Bible, read it, and then look through it for the answers to those questions. (If you’re not sure what chapter to choose, try Psalm 1, the chapter from today’s Daily Hope.)