0634“Ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã” (ICôr 10:12 BDM).

Thất bại là một phần của cuộc sống. Bất kể bạn là ai và câu chuyện của bạn là gì đi nữa, sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ phải kinh nghiệm sự thất bại. Đó là một phần cuộc sống của một con người không hoàn hảo trong một thế giới không hoàn hảo.

Vào đêm Chúa Jêsus bị bắt, trước khi Ngài lên thập tự giá, bạn của Chúa Jêsus là Phi-e-rơ đã phản bội Ngài. Phi-e-rơ đã chối Chúa — không chỉ một lần mà đến ba lần.

Trong lúc Tiệc Thánh, Chúa Jêsus nói cho các môn đệ của Ngài biết rằng Ngài sẽ bị bắt, sẽ chết và ba ngày sau sẽ sống lại. Chúa Jêsus nói với các môn đệ rằng, “Đêm nay, các con đều lìa bỏ Ta!” (Ma-thi-ơ 26:31 KTHĐ). Tuy nhiên, Phi-e-rơ cứ khăng khăng nói rằng ông sẽ không bao giờ chối Chúa Jêsus. Thực ra Phi-e-rơ đã khẳng định như vậy ba lần!

Phi-e-rơ đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình — và điều đó cuối cùng đã dẫn ông đến sự thất bại.

Đánh giá quá cao sức mạnh của mình vẫn còn là một nguyên nhân thông thường nhất của thất bại ngày hôm nay. Bạn nghĩ rằng bạn mạnh mẽ hơn sức mình có thật; bạn tin rằng bạn có thể chống lại được với cám dỗ.

Khi người ta đánh giá quá cao sức lực của mình, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thất bại trong việc làm ăn, thua trận và bị cám dỗ trong việc ngoại tình.

Bạn có thể nghĩ, “Điều đó không bao giờ có thể xảy ra với tôi.” Nhưng ICôr 10:12 khuyên rằng, “Ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã” (BDM).

Không ai được miễn trừ cả. Rơi vào đúng tình huống bạn có thể phạm vào bất cứ tội lỗi nào và tôi cũng như thế.

Khi bạn không lưu ý đến những ưu điểm của mình, chúng trở thành những khuyết điểm. Nói cách khác đi, một ưu điểm không được canh chừng sẽ trở thành một yếu điểm gấp bội bởi vì bạn cảm thấy kiêu căng, ngạo mạn về nó.

Thất bại lớn nhất của Phi-e-rơ là chối Chúa Jêsus, nó đã xảy ra ngay sau Tiệc Thánh là một kinh nghiệm rất gần gũi và mạnh mẽ. Lãnh vực bạn vừa có một chiến thắng lớn lại có thể chính là lãnh vực mà bạn sẽ vấp ngã sau đó.

Hãy chống lại sự cám dỗ của việc đánh giá quá cao những ưu điểm của mình. Thay vào đó, hãy đánh giá đúng những ưu điểm của mình để chúng không trở thành nguyên nhân gây thất bại cho bạn.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Khi nào việc đánh giá quá cao một trong những ưu điểm của bạn đã đem đến thất bại?

2.    Ưu điểm nào bạn biết mình cần phải lưu ý đến nhiều hơn để nó không trở thành một khuyết điểm?

3.    Lời Chúa giúp bạn đánh giá đúng những ưu điểm của mình như thế nào?

 

 

 


KEEP YOUR STRENGTHS IN PERSPECTIVE

By Rick Warren —

“If you think you are standing strong, be careful not to fall” (1 Corinthians 10:12 NLT).

Failure is part of life. No matter who you are or what your story is, you’re going to experience failure at some point. It’s part of living as an imperfect person in an imperfect world.

The night that Jesus was arrested, before he went to the cross, Jesus’ friend Peter failed him in a significant way. Peter denied Jesus—not just once but three times.

During the Last Supper, Jesus told his disciples he was going to be arrested, die, and three days later come back to life. Jesus said to the disciples, “Tonight all of you will desert me” (Matthew 26:31 NLT). Yet Peter kept insisting he would never deny Jesus. In fact, Peter said it three times!

Peter overestimated his strength—and it eventually led to his failure.

Overestimating your strength is still a common cause of failure today. You think you’re stronger than you are; you believe you can handle temptation.

When people overestimate their strengths, there are dire consequences: Businesses fail, battles are lost, and spouses are tempted into affairs.

You might think, “That could never happen to me.” But 1 Corinthians 10:12 says, “If you think you are standing strong, be careful not to fall” (NLT).

No one is exempt. Given the right situation, you are capable of any sin, and so am I.

When you don’t pay attention to your strengths, they become weaknesses. In other words, an unguarded strength becomes a double weakness because you have a sense of pride about it.

Peter’s biggest failure, denying Christ, happened right after the Last Supper, a very intimate and powerful experience. The very area where you may have just had a major victory may be exactly where you stumble next.

Resist the temptation to overestimate your strengths. Instead, keep your strengths in perspective so they don’t become your source of failure.

Talk It Over

  • When has overestimating one of your strengths led to failure?
  • What is a strength you know you need to pay more attention to so it doesn’t become a weakness?
  • How does God’s Word help you keep your strengths in perspective?