0635“Lo sợ loài người là một cạm bẫy, Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn.” (Châm 29:25 TTHĐ).

Mỗi khi bạn đưa ra một quyết định dựa trên điều người khác nghĩ, thì bạn đang gieo mầm cho sự thất bại trong cuộc sống mình.

Bạn có thể không nhận thức được điều đó, nhưng việc sợ rằng không được người khác tán đồng sẽ gây ra nhiều điều khó khăn trong cuộc sống của bạn hơn hết. Khi bạn lo lắng về những gì người khác sẽ nghĩ, bạn có xu hướng làm điều ai cũng thường hay làm, ngay cả khi bạn biết rằng điều đó là sai trái. Bạn cam kết những điều mà bạn không thể nào thực hiện được chỉ đơn giản là vì bạn đang cố gắng làm cho mọi người vui lòng. Đây là một công thức cho sự thất bại.

Và đó là một trong những lý do Phi-e-rơ đã làm Chúa Jêsus thất vọng khi ông chối Chúa ba lần. Ông đã quan tâm đến những gì người khác nghĩ hơn là trung thành với Chúa Jêsus.

Kinh Thánh chép lại rằng, “Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa, đến sân của dinh thầy tế lễ thượng phẩm và vào bên trong ngồi với những kẻ canh gác để xem kết cuộc ra sao… Lúc ấy, Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói: “Ông cũng là người ở với Jêsus, người Ga-li-lê.” Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng: “Tôi không biết cô nói gì” (Mat 26:58,69-70 TTHĐ).

Phi-e-rơ đã cùng sống ba năm với Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời. Nhưng lần đầu tiên ông có cơ hội để thừa nhận đặc ân này, ông lại chối Chúa. Phi-e-rơ đã lo lắng về những gì người khác nghĩ hơn là việc nhận mình là người theo Chúa.

Hãy nghĩ xem đã bao nhiêu lần bạn đã có cơ hội để chia sẻ về Chúa Jêsus nhưng đã không nói gì cả vì bạn lo lắng về những điều người khác nghĩ.

Ý kiến của ai quan trọng đối với bạn hơn Chúa? Khi bạn để cho một người nào khác trở nên quan trọng hơn Chúa, họ trở thành chúa của bạn. Điều này gọi là một thần tượng — và đó là một bước chuẩn bị cho sự thất bại.

Nỗi sợ hãi không được người khác chấp nhận luôn xuất phát từ một vết thương kín giấu. Có thể đó việc bị từ chối trong quá khứ. Đó có thể là một nhu cầu chưa được đáp ứng hay một vết thương tâm lý mà bạn phải chịu khi lớn lên. Đó là một nỗi đau sâu kín, sâu đến nỗi nó ẩn kín ở trong bạn. Tôi gọi đó là nỗi đau linh hồn.

Nỗi đau linh hồn đó luôn liên quan đến danh tính của bạn. Nếu bạn không biết mình là ai, bạn sẽ bị điều khiển bởi việc không được người khác chấp thuận trong suốt quãng đời còn lại của bạn. Bạn sẽ không bênh vực, bảo vệ cho những gì bạn tin hay làm những điều phải.

Kinh Thánh nói trong Châm 29:25 rằng, “Lo sợ loài người là một cạm bẫy, Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va thì được an toàn” (TTHĐ).

Khi bạn nhận biết được những vết thương kín giấu trong đời sống bạn, Chúa có thể bắt đầu chữa lành chúng. Và bạn có thể sống tự do vì biết rằng ý kiến của Chúa là quan trọng nhất.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Danh tính của bạn là dựa trên việc Đức Chúa Trời nói bạn là ai trong Đấng Christ. Bạn sẽ làm điều gì hôm nay để bắt đầu có thói quen học Kinh Thánh tốt hơn để bạn có thể tự tin hơn về danh tính của mình, dựa trên những gì Lời Chúa nói?

2.    Bạn đã tìm thấy sự an toàn trong những quyết định của mình qua việc tin cậy Chúa khi nào?

3.    Vết thương kín giấu nào khiến bạn sợ việc không được người khác chấp thuận? Nếu bạn không biết chắc, hãy xin Chúa giúp bạn biết được và cầu xin Chúa bắt đầu chữa lành vết thương đó ngày hôm nay.

 

 

 


GOD’S OPINION MATTERS MOST

By Rick Warren —

“It is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the LORD, you are safe” (Proverbs 29:25 GNT).

Every time you make a decision based on what other people will think, you sow seeds for failure in your life.

You may not realize it, but fearing the disapproval of others causes more problems in your life than almost anything else. When you worry about what other people think, you tend to do the popular thing, even if you know it’s wrong. You make commitments that you can’t possibly keep, simply because you’re trying to make everybody happy. This is a recipe for failure.

And it’s one of the reasons Peter failed Jesus by denying him three times. He was more concerned with what other people thought than with being faithful to Jesus.

The Bible says, “But Peter followed along at a distance and came to the courtyard of the high priest’s palace. He went in and sat down with the guards to see what was going to happen . . . While Peter was sitting out in the courtyard, a servant girl came up to him and said, 'You were with Jesus from Galilee.’ But in front of everyone Peter said, 'That isn’t so! I don’t know what you are talking about!’” (Matthew 26:58, 69-70 CEV).

Peter had just spent three years with Jesus, the Son of God. But the first time he had a chance to acknowledge this privilege, instead he denied Jesus. Peter was more worried about what other people thought than he was about identifying with Christ.

Think of how many times you’ve had the opportunity to share Christ and said nothing because you were worried about what other people would think.

Whose opinion matters to you more than God’s? When you let someone else be more important than God, they become your god. That’s called an idol—and that’s a setup for failure.

The fear of disapproval always comes from a hidden wound. Maybe it was a rejection in the past. It might be an unmet need or a trauma you experienced growing up. It’s a deep pain, so deep it’s hidden in you. I call it soul pain.

That soul pain is always related to your identity. If you don’t know who you are, you will be manipulated by the disapproval of other people the rest of your life. You won’t stand up for what you believe or do what’s right.

The Bible says in Proverbs 29:25, “It is dangerous to be concerned with what others think of you, but if you trust the LORD, you are safe” (GNT).

When you recognize the hidden wounds in your life, God can begin to heal them. And you can live in the freedom of knowing that God’s opinion matters most.

Talk It Over

  • Your identity is based on who God says you are in Christ. What will you do today to start better Bible study habits so that you can be confident in your identity, based on what God’s Word says?
  • When have you found safety in your decisions by trusting in the Lord?
  • What hidden wound causes you to fear other people’s disapproval? If you’re not sure, ask God to help you know and ask him to start healing that wound today.