0176“Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi, hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jêsus đến với anh em” (Công 3:19 BHĐ).

Không biết từ lúc nào, “ăn năn” đã trở thành một từ ngữ mang tính cách tiêu cực.

Khi nhiều người nghe đến từ ngữ đó, họ lập tức nghĩ đến một người cầm tấm biểu ngữ đứng ở góc đường kêu gọi những người qua đường, “Hãy quay lại nếu không sẽ bị thiêu đốt” vì ngày tận thế sắp đến gần.

Nhưng điều này mà thế gian này hiểu về ý nghĩa của sự ăn năn là hoàn toàn sai lầm. “Ăn năn” thực ra là một từ tích cực nhất, có khả năng làm thay đổi nhất trên thế giới.

Từ “ăn năn” chỉ có nghĩa là đổi ý.  Ăn năn không phải là khi bạn ngưng làm những điều xấu—việc này chỉ là kết quả của sự ăn năn.  Ăn năn có nghĩa là bạn đã từng suy nghĩ theo một hướng nào đó và bây giờ bạn chuyển sang một hướng khác.

Bạn từng suy nghĩ đến những tư tưởng tội lỗi, và bây giờ bạn lại nghĩ về sự tha thứ. Bạn đã từng suy nghĩ những sự chê bai và điều làm cho nãn lòng, và bây giờ bạn suy nghĩ đến sự bình hòa và yên ổn. Bạn đã từng suy nghĩ về những điều ích kỷ, và bây giờ bạn lại suy nghĩ đến người khác trước. Bạn thường có những suy nghĩ đầy tham vọng, và bây giờ bạn lại suy nghĩ đến việc làm thế nào để phục vụ. Bạn nghĩ đến Chúa đúng như con người thật của Ngài, là một người Cha yêu thương, nhân lành. Bạn nghĩ về mình cũng như Chúa thấy bạn một người có giá trị và có mục đích. Bạn suy nghĩ về những điều thật sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

Ăn năn là khi bạn bắt đầu xem xét lại, định hướng lại đời sống mình cho phù hợp với cách suy nghĩ của Chúa Jêsus. Khi bạn ăn năn từ bỏ bóng tối và bước ra ánh sáng, điều này không có nghĩa là bạn không làm những việc bạn muốn làm nữa. Ăn năn chỉ làm những việc đáng phải làm vì tâm trí của bạn đang đặt vào những gì quan trọng nhất. Ăn năn là sự thay đổi tích cực nhất trên thế giới.

Bạn có cần được tươi mới lại không? Bạn có cần được phục hồi từ những tổn thương trong cuộc sống và được khôi phục lại sau những mất mát hay thất bại không? Nếu như thế thì bạn chỉ cần làm một điều là ăn năn. Khi bạn ăn năn, bạn sẽ bước vào sự hiện diện của Chúa và kinh nghiệm được niềm vui và bình an thật sự.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Bạn nghĩ tại sao người ta không thích khái niệm của sự ăn năn? Theo họ điều đó có nghĩa gì với cuộc sống họ?

2.      Ở trong sự hiện diện của Chúa sẽ được tươi mới như thế nào?

3.      Hãy xem Công Vụ 3:19. Tại sao ăn năn liên quan đến việc trở lại cùng Đức Chúa Trời?

 


 

 

 

What It Really Means To Repent

By Rick Warren — 

“So repent [change your inner self—your old way of thinking, regret past sins] and return [to God—seek His purpose for your life], so that your sins may be wiped away [blotted out, completely erased], so that times of refreshing may come from the presence of the Lord [restoring you like a cool wind on a hot day]” (Acts 3:19 AMP).

Somewhere along the way, “repent” became a negative word.

When many people hear that word, they think of a guy holding a sign on the corner telling them to “turn or burn” because the end is near.

But the world’s idea of what it means to repent is totally wrong. “Repent” is actually the most positive, transforming word in the world.

The word “repent” just means you change your mind. It’s not when you stop doing bad things—that’s the result of repentance. It means you used to think one way and now you think another way.

You used to think guilty thoughts, and now you think forgiven thoughts. You used to think damnation and discouragement, and now you think peace. You used to think selfishness, and now you think of others first. You used to think ambitiously, and now you think about how to serve. You think about God as he really is—a kind and loving Father. You think about yourself as God sees you—with value and purpose. You think about what really has meaning in life.

Repentance is when you start rethinking your life in order to match how Jesus thinks. When you repent and turn from darkness to light, it’s not about not getting to do the things you want to do anymore. It’s about doing only the things that matter because your mind is set on what’s most important. It’s the most positive change in the world.

Do you need some refreshment? Do you need to recover from life’s hurts and be revived after loss or failure? Then you only need to repent. When you do, you’ll come into God’s presence and experience real joy and peace.

Talk It Over

  • Why do you think people don’t like the idea of repenting? What do they think it will mean for their lives?
  • How is being in God’s presence refreshing?
  • Look at Acts 3:19. Why does repentance involve returning to God?