0177“Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6 BHĐ).

Bạn có để ý thấy đầu óc của mình không phải lúc nào cũng làm theo những gì bạn bảo nó làm không?

Đôi khi tâm trí của bạn có sự chủ tâm của nó. Đôi khi ý tưởng của bạn đi theo hướng mà bạn không định đi. Khi bạn cần cầu nguyện (pray), đầu óc bạn lại suy nghĩ lan man (stray). Khi bạn muốn tập trung suy gẫm Lời Chúa (ponder), suy nghĩ vẩn vơ đến những chuyện khác (wander).

Kinh Thánh dạy rằng, khi điều này xảy ra, bạn cần phải bắt phục ý tưởng mình, “…buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.” (IICô-rinh-tô 10:5 BHĐ). Điều đó nghĩa là gì? Từ Hy Lạp dùng trong câu đó theo nghĩa đen có nghĩa là bạn bắt cầm tù những suy nghĩ đó. Bạn chinh phục chúng. Bạn kiểm soát chúng.

Điều đó chỉ có thể làm được khi bạn sử dụng hai vũ khí mà mọi tín đồ đều có được đó là: Chúa Thánh Linh và Lời của Chúa.

Trước hết, bạn cần phải nhận biết quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong bạn. Không có Ngài, bạn không thể tự che chở cho mình được. Rô-ma 8:6 nói, “Người chiều theo xác thịt sẽ chết nhưng người vâng theo Thánh Linh sẽ được sống bình an.” (KTHĐ).

Bạn cần có Chúa Jêsus trong đời sống của mình bởi vì nếu không có Chúa Thánh Linh bản tính tội lỗi của bạn sẽ kiểm soát tâm trí của bạn và dẫn bạn đi sai hướng. Nhưng khi Chúa Thánh Linh làm chủ đời sống bạn, bạn sẽ có sức mạnh cần thiết để bắt phục ý tưởng của mình.

Điều thứ hai, bạn cần có Lời của Chúa. Chúa Jêsus phán, “Nếu các con tiếp tục vâng lời Ta dạy, các con mới thật là môn đệ Ta. Các con sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các con.” (Giăng 8:31-32 KTHĐ).

Người ta thích trích dẫn phần thứ hai của câu Kinh Thánh này: Thực ra, câu nói này được khắc tại các trường đại học khắp thế giới. Nhưng rất ít người nhắc đến phần đầu của câu Kinh Thánh dạy rằng bạn phải học và vâng theo Lời Chúa. Người ta muốn sự tự do mà không muốn lẽ thật của Chúa.

Trong thực tế, không có sự tự do nào mà không có lẽ thật. Và sẽ không có lẽ thật nếu không có Lời Chúa. Chúa đã ban cho bạn hướng đi bạn cần cho cuộc sống, và bạn có thể tin cậy từng lời Kinh Thánh dạy. Bạn càng hiểu rõ Lời Chúa và tâm trí của mình tràn đầy lẽ thật của Chúa, bạn càng dễ dàng hướng suy nghĩ của mình đến nơi mình muốn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Thông thường khi nào bạn thấy mình cần phải bắt phục ý tưởng mình nhất?

2.      Bạn cảm thấy thế nào khi biết rằng nếu muốn quyền năng của Chúa, bạn phải dâng quyền kiểm soát đời mình cho Chúa Thánh Linh?

3.      Theo bạn tại sao nhiều người muốn bỏ qua mạng lệnh phải vâng theo Lời Chúa? Tại sao người ta muốn tự do mà không có lẽ thật?

 


 

 

How To Take Every Thought Captive

By Rick Warren 

“Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace” (Romans 8:6 NLT).

Have you noticed your mind doesn’t always do what you tell it to do?

Sometimes your mind has a mind of its own. Sometimes your thoughts go off in directions that you don’t intend. When you need to pray, your thoughts stray. When you want to ponder God’s Word, your thoughts want to wander.

The Bible says, when this happens, you need to take every thought captive (2 Corinthians 10:5). What does that mean? The Greek word used in that verse literally means you take thoughts prisoner. You conquer them. You bring them under control.

That’s only possible when you use the two weapons every believer has available to them: the Holy Spirit and the Word of God.

First, you need to recognize the power of God’s Spirit inside you. Without him, you are defenseless. Romans 8:6 says, “Letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace” (NLT).

You need Jesus in your life because, without the Holy Spirit, your sinful nature controls your mind and will always lead you in the wrong direction. But when the Spirit controls you, you have the power you need to take every thought captive.

Second, you need the Word of God. Jesus says, “If you obey my teaching, you are really my disciples; you will know the truth, and the truth will set you free” (John 8:31-32 GNT).

People like to quote the second part of that passage. In fact, it’s posted on university buildings all over the world. But very few people quote the first part, where it says you have to learn and obey God’s Word. People want the freedom without God’s truth.

In reality, there is no freedom without truth. And there is no truth without God’s Word. God has given you the direction you need for life, and you can trust every word the Bible says. The more you get to know God’s Word and fill your mind with his truth, the easier it will be to direct your thoughts where you want them to go.

Talk It Over

  • When do you most often find yourself having to take a thought captive?
  • How does it make you feel to know that, if you want God’s power, you have to surrender control to the Holy Spirit?
  • Why do you think many people want to ignore God’s command to obey his Word? Why do people want freedom without the truth?