“Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ như thế để trở nên vô ích sao? Tôi hy vọng là không!” (Ga-la-ti 3:4).

Kinh Thánh chứa đầy dẫy những nguyên tắc để giúp bạn thành công trong việc quay lại đời sống thường ngày sau một thời gian khó khăn. Hôm qua chúng ta đã xem đến nguyên tắc đầu tiên: Biết được rằng mình sẽ có những cảm xúc lẫn lộn. Và hôm nay chúng ta sẽ xem đến nguyên tắc thứ hai: Rút ra những bài học mình đã học được.

Trước khi bạn vội vàng và bắt đầu làm một loạt những điều mới mẻ ngay sau khi vừa trải qua một thời kỳ khó khăn, Chúa muốn bạn dừng lại và suy nghĩ về những bài học mình đã học được. Đừng để tất cả những sự đau đớn bạn đã phải trải qua bị lãng phí. Hãy dành thì giờ để chắp nhặt những lẽ thật thuộc linh từ mọi điều bạn đã kinh nghiệm.

Kinh Thánh nói rằng, “Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ như thế để trở nên vô ích sao? Tôi hy vọng là không!” (Ga-la-ti 3:4).

Một cách để bảo đảm rằng bạn sẽ không lãng phí những khó khăn mình đã trải qua là viết xuống từng bài học mình đã nhận được. Bằng cách đó sau này bạn có thể xem lại chúng để chia sẻ với những thế hệ khác.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm điều này? Những khổ đau bạn đã trải qua thình lình trở nên có giá trị lạ thường. Phục 4:9 nói rằng, “Phải hết lòng thận trọng, ghi khắc những điều mình đã thấy vào tâm khảm, suốt đời đừng quên. Cũng kể lại cho con cháu mình những điều tai nghe mắt thấy Chúa đã làm.”

Tôi đề nghị bạn ở một mình tại một nơi yên tĩnh – chỉ có bạn và một cuốn sổ ghi chép hàng ngày. Đây có thể là nhật ký cuộc sống của bạn. Nhật ký cuộc sống không phải là nhật ký về những hoạt động hàng ngày. Các thế hệ tương lai sẽ không quan tâm đến việc bạn đã làm những gì; họ quan tâm đến những gì bạn đã học được.

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể trả lời trong nhật ký cuộc sống của mình:

  • Điều nào là quan trọng nhất mà tôi đã học được?
  • Điều nào là ít quan trọng nhất mà tôi đã học được?
  • Tôi đã học được điều gì về những khuyết điểm của mình?
  • Tôi đã học được điều gì về những điểm mạnh của mình?
  • Tôi đã học được điều gì về các mối quan hệ của mình?
  • Tôi đã học được điều gì về tốc độ sống của mình?
  • Tôi đã học được điều gì về Chúa?
  • Tôi đã học được điều gì về thế giới và nền văn hóa chung quanh tôi?
  • Tôi đã học được điều gì về tiền bạc?
  • Tôi đã học được điều gì về hạnh phúc?

Hãy nhớ rằng: Trước khi bạn làm lại cuộc đời sau một thời gian khủng hoảng, mất mát, hoặc chấn động, hãy viết xuống tất cả những bài học mình đã học được. Rồi thì bạn sẽ “không quên những điều chính mắt anh chị em đã thấy” - và bạn sẽ không bao giờ phải học lại những bài học đó một lần nữa.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.     Bạn có kinh nghiệm gì với việc giữ một cuốn nhật ký cuộc sống?

2.     Một trong những bài học lớn nhất bạn học được từ một thời kỳ đau đớn là gì? Việc chia sẻ bài học đó lại cho người khác sẽ giúp ích được cho họ như thế nào?

3.     Có thời kỳ khó khăn nào trong cuộc đời mà bạn cảm thấy mình không có một mục đích nào cả không? Hãy dành thì giờ ngày hôm nay để ôn lại những bài học bạn đã học được từ thời kỳ đau đớn đó, và nhìn xem Chúa sử dụng nó!

 

 

 

 


DON’T WASTE YOUR PAINFUL EXPERIENCES

By Rick Warren —

“You have experienced many things. Were all those experiences wasted? I hope not!” Galatians 3:4 (ICB)

The Bible is filled with principles to help you resume life successfully after a tough season. Yesterday we looked at the first principle: Expect to feel mixed emotions. And today we’ll look at the second: Extract the lessons you learned.

Before you rush off and start a bunch of new things after going through a difficult time, God wants you to pause and consider the lessons you learned. Don’t let all the pain you went through be wasted. Take time to glean the spiritual truths from everything you’ve experienced.

The Bible says, “You have experienced many things. Were all those experiences wasted? I hope not!” (Galatians 3:4 ICB)

One way to be sure you don’t waste your hard experiences is to write down each lesson you’ve learned. That way you can review them later to share with other generations.

What happens when you do this? The suffering you went through will suddenly have incredible value. Deuteronomy 4:9 says, “You must be very careful not to forget the things you have seen God do for you. Keep reminding yourselves, and tell your children and grandchildren as well” (CEV).

I suggest getting alone by yourself in a quiet place—just you and a journal. This could be your life journal. A life journal isn’t a diary of each day’s activities. Future generations won’t be interested in what you did; they’ll be interested in what you learned.

Here are some questions you can answer in your life journal:

What did I learn about what matters most?

What did I learn about what matters least?

What did I learn about my weaknesses?

What did I learn about my strengths?

What did I learn about my relationships?

What did I learn about my pace of living?

What did I learn about God?

What did I learn about the world and the culture around me?

What did I learn about money?

What did I learn about happiness?

Remember: Before you do a life reset after a season of crisis, loss, or trauma, write down all the lessons you’ve learned. Then you won’t “forget the things you have seen God do for you”—and you will never have to learn those lessons again.

Talk It Over

- What is your experience with keeping a journal?

- What is one of the biggest lessons you learned from a painful season? How would sharing that lesson with others benefit them?

- Was there a difficult time in your life when you felt you didn’t have a purpose? Take time today to review the lessons you learned from that painful season, and watch God use it!