0179“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ…” (Lu-ca 16:13 BHĐ).

Khi bạn luôn lo lắng về những điều người khác nghĩ về mình, bạn không thể trở thành người Chúa muốn bạn trở thành. Nhưng khi bạn học cách suy nghĩ giống như Chúa Jêsus, bạn sẽ không lo lắng về việc làm người khác vui lòng. Chúa Jêsus có sự tập trung đúng chỗ. Ngài chỉ quan tâm đến việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Chúa Jêsus không bao giờ để đám đông điều khiển bằng tán thành hay chê bai của họ.  Ngài đã sống cho một khán giả duy nhất: “Ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của Đấng đã sai Ta” (Giăng 5:30 BHĐ). Khi bạn có tâm trí của Đấng Christ, đó chính là điều bạn sẽ làm.

Sống cho một khán giả duy nhất sẽ làm cuộc sống của bạn đơn giản hơn nhiều? Nếu Chúa vui lòng những điều bạn đang làm, thì việc đó nghĩa là điều bạn đang làm là phải.

Đức Chúa Trời phán trong Ma-thi-ơ 3:17, “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn” (BHĐ). Chúa Jêsus rõ ràng đang làm đúng.

Sự thật là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ngay cả Chúa cũng không thể làm vui lòng tất cả mọi người! Đang khi có người cầu nguyện cho trời nắng, một số người khác lại cầu nguyện cho trời mưa. Khi ủng hộ viên của một đội cầu nguyện cho đội mình thắng, thì ủng hộ viên của đội đối lập lại cầu nguyện cho họ thua. Không cách nào bạn có thể làm vui lòng tất cả mọi người.

Lu-ca 16:13 nói, “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ…” (BHĐ).

Bạn phải quyết định mình muốn tìm sự chấp thuận của ai — sự chấp thuận của Chúa hay sự chấp thuận của người khác. Bạn sẽ sống vì những gì người khác nghĩ hay vì những điều Chúa nghĩ?

Khi bạn luôn tìm kiếm sự chấp thuận, tán đồng của người khác, có nghĩa là bạn không thật sự nhận biết mình là ai. Bạn không biết Chúa đã tạo nên bạn để làm gì hoặc bạn không tin rằng Chúa luôn ở cùng mình.

Chúa Jêsus không bao giờ để cho những sự chấp thuận hay sự từ bỏ, sự loại trừ của bất cứ một ai điều khiển mình. Chúa không tranh giải cho cuộc thi Người Được Ưa Thích Nhất. Chúa không cần có ý kiến của người khác để chứng thực về bản thân mình.

Khi bạn có tâm trí của Đấng Christ, bạn sẽ luôn tự tin về con người mình, mục đích của mình, và sự hiện diện của Chúa trong đời sống bạn đến mức bạn sẽ không cần tìm kiếm sự chấp thuận đến từ những người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Tại sao bạn không thể nhận biết được con người thật và mục đích sống của bạn khi bạn vẫn còn lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình?

2.      Những mục tiêu hàng đầu của bạn là gì? Trong mỗi mục tiêu đó, sự chấp thuận của người nào là động lực thúc đẩy bạn?

3.      Bằng cách nào biết Lời Chúa sẽ giúp bạn có được tâm trí của Đấng Christ và quan tâm đến sứ chấp thuận của Chúa hơn là sự tán thành của người khác?

 

Bước đầu tiên để có được Tâm trí của Đấng Christ

Nếu bạn muốn bắt đầu suy nghĩ giống như Chúa Jêsus, việc đầu tiên bạn cần làm là mời Chúa Jêsus vào cuộc đời mình. Bạn không thể có tâm trí của Đấng Christ mà không có mối liên hệ mật thiết với Ngài được.

Hãy cầu nguyện lời cầu nguyện này: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con không muốn sống thêm một ngày nữa mà không có Ngài trong đời sống để kiểm soát tấm lòng con. Vì tất cả những điều Chúa đã làm cho con, con xin dâng đời sống con trong tay Ngài.

“Con xin xưng tội ra với Ngài và cầu xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không nghe theo Ngài. Con xin mời Chúa Jêsus vào cuộc đời của con. Ngài là Đấng duy nhất có thể biến đổi cuộc đời của con và ban cho con một cuộc sống đời đời với Ngài.

“Lạy Cha, xin ban cho con có được tâm trí của Đấng Christ. Xin giúp con suy nghĩ theo cách Chúa muốn. Con muốn bắt đầu sống cho một khán giả duy nhấtcủa một Đấng, là Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 


 

 

 

Focus On Living For An Audience Of One

By Rick Warren —

“No one can serve two masters” (Luke 16:13 NIV).

When you’re always worried about what other people think of you, you can’t be what God wants you to be. But, when you learn to think like Jesus, you won’t worry about pleasing everyone. Jesus had the right focus. He was only concerned with pleasing God.

Jesus was never manipulated by crowds or by the approval or the disapproval of anybody else. He lived for an audience of one: “I try to please the One who sent me” (John 5:30 NCV). When you have the mind of Christ, that’s what you do.

Wouldn’t it simplify your life to live for an audience of one? If God likes what you’re doing, then you know you’re doing the right thing.

God says in Matthew 3:17, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased” (NIV). Jesus was obviously doing it right.

The truth is, you can’t please everybody. Even God can’t please everybody! When someone prays for it to be sunny, somebody else is praying for it to rain. Somebody is praying for their team to do well, and someone else wants the opposing team to win. You can’t please everybody.

Luke 16:13 says, “No one can serve two masters” (NIV).

You have to decide whose approval you’re going to seek—God’s approval or other people’s approval. Are you going to live for what other people think or what God thinks?

When you’re always looking for validation from other people, it means you don’t really realize who you are. You don’t understand what God made you to do or believe that he is always with you.

Jesus never let someone else’s approval or a fear of rejection control him. He wasn’t out to win a popularity contest. He didn’t need other people’s opinions to validate himself.

When you have the mind of Christ, you will be so secure in your identity, your purpose, and God’s presence in your life that you won’t need to look to other people for approval.

Talk It Over

  • Why can’t you fully realize your identity and purpose when you are worried about what other people think of you?
  • What are your top goals? In each of those goals, whose approval is motivating you?
  • How can knowing God’s Word help you have the mind of Christ and be more concerned with his approval than other people’s approval?

The First Step Toward Having the Mind of Christ

If you want to start thinking like Jesus, the first thing you need to do is invite Jesus into your life. You can’t have the mind of Christ without an intimate relationship with him.

Pray this prayer: “Dear God, I don’t want to go another day without you in my life, controlling every part of my heart. In light of all you’ve done for me, I give myself to you.

“I confess my sin to you and ask that you forgive me for the many ways and many times I have ignored your will. I invite Jesus into my life. He is the only one who can truly transform my life and give me an eternal life with you.

“Father, I want you to give me the mind of Christ. Help me to think the way you want me to think. I want to start living for an audience of one—for you. In Jesus’ name I pray. Amen.”