0344“Hôm nay hãy nhớ lại những gì anh chị em đã học được về CHÚA qua những kinh nghiệm của anh chị em với Ngài” (Phục 11:2 GNT*).

Bạn cần phải tiếp thu, đón nhận những kinh nghiệm của cuộc đời bạn — điều tốt, điều xấu, điều đáng xấu hổ, những điều vui vẻ, và những điều buồn bã.

Ga-la-ti 3:4 nói, “Tất cả những kinh nghiệm của anh chị em là lãng phí sao? Tôi hy vọng là không!” (NCV*).

Đừng chạy trốn quá khứ của bạn! Bởi vì quá đau đớn, nhiều người đã làm ngơ, coi nhẹ hay oán giận quá khứ của mình. Họ cũng sửa lại quá khứ của mình và bịa đặt ra những câu chuyện; họ hài lòng trong việc đối phó với sự giả dối hơn là với sự đau đớn của những kinh nghiệm đó.

Khi bạn ngưng chạy trốn khỏi một quá khứ đau buồn, Chúa sẽ sử dụng từng kinh nghiệm trong cuộc đời của bạn cho những việc tốt lành. Có thể cha mẹ của bạn không phải là những người tốt, có thể bạn đã không được ưa thích lắm lúc còn đi học, có thể bạn đã là người không được thành công nhất trong việc kinh doanh — như vậy thì đã sao nào? Những điều này là những kinh nghiệm của bạn. Đừng phủ nhận chúng, hãy làm chủ chúng.

Phục Truyền 11:2 nói, “Hôm nay hãy nhớ lại những gì anh chị em đã học được về CHÚA qua những kinh nghiệm của anh chị em với Ngài” (GNT).

Cách tốt nhất để ghi nhớ những bài học và kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn là có một cuốn sổ ghi chép. Điều này không giống như viết nhật ký. Nhật ký là một cuốn sổ ghi lại những gì bạn đã làm, ví dụ: “Hôm nay tôi đã đến cửa hàng và mua sữa.”

Sổ ghi chép thì khác. Bạn không nhất thiết phải viết vào sổ ghi chép mỗi ngày. Nhưng mỗi khi bạn học được một bài học quan trọng, bạn ghi xuống để bạn không quên bài học đó: “Điều đó thật đau đớn. Tôi đã phải trả một giá thật đắt để có được bài học này, và tôi không muốn quên điều đó.”

Có nhiều cách để giữ được một quyển sổ ghi chép. Một cách là dùng cuốn sổ tay ghi xuống ngày tháng và những điều quan tâm cầu nguyện vào bên trái. Sau đó ghi lại những bài học trong cuộc sống mà bạn học được và những gì Chúa dạy bảo với bạn vào bên phải.

Giữ một quyển sổ ghi chép sẽ giúp bạn nhớ lại những gì bạn đã học được về Chúa. Với cách này, ngay cả trong những lúc đen tối nhất của đời sống, bạn sẽ được khích lệ và biết rằng Chúa vẫn hiện đang làm những điều tốt đẹp cho bạn.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Tại sao nhớ lại việc Chúa bày tỏ ân điển và chu cấp cho bạn trong quá khứ thế nào lại là điều quan trọng?

2.    Làm thế nào để bạn có thể nhớ lại và học hỏi từ quá khứ mà không trở nên cay đắng hay oán giận?

3.    Không phải tất cả mọi người đều sử dụng cách ghi chép vào sổ để nhớ lại kinh nghiệm của mình. Nêu lên một số những cách sáng tạo — ngoài giấy và bút ra mà bạn có thể giúp mình ghi lại những bài học từ Chúa?

Chú thích:

GNT: Bản dịch Good News Translation

NCV: Bản dịch New Century Version


 

 

 

EMBRACE YOUR PAST EXPERIENCES—GOOD AND BAD

By Rick Warren — 

“Remember today what you have learned about the LORD through your experiences with him” (Deuteronomy 11:2 GNT).

You need to embrace the experiences of your life—the good ones, the bad ones, the shameful ones, the happy ones, and the sad ones.

Galatians 3:4 says, “were all your experiences wasted? I hope not!” (NCV).

Don’t run away from your past! Because of pain, many people ignore, discount, or resent their past. They also revise their past and make up stories; they’re happier dealing with the lie than with the pain of the experience.

When you stop running from a painful past, God can use every experience in your life for good. Maybe your parents weren’t that great, maybe you weren’t that popular in school, maybe you weren’t the most successful at business—so what? They are your experiences. Don’t deny them, own them.

Deuteronomy 11:2 says, “remember today what you have learned about the LORD through your experiences with him” (GNT).

The best way to remember the lessons and experiences of your life is to keep a journal. This isn’t like keeping a diary. A diary is a record of what you did: “Today I went to the store and bought milk.”

A journal is different. You don’t necessarily write in a journal every day. But every time you learn an important lesson, you write it down so you won’t forget it: “That was painful. I learned this lesson the hard way, and I don’t want to forget it.”

There are many ways to keep a journal. One way is to use a notebook, where you write down the date and your prayer concerns on the left page. Then, on the right page, write down the life lessons you learn and what God says to you.

Keeping a journal helps you remember what you’ve learned about God. That way, even in the dark times of your life, you’ll be encouraged and know that God is still working for your good.

Talk it over

  • Why is it important to remember how God has shown you grace and provided for you in the past?
  • How can you remember and learn from the past without growing bitter or resentful?
  • Not everyone will journal in the same way. What are some creative ways—besides paper and pen—that you can keep a record of God’s lessons?