0164Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu, ý kiến đưa ra thường được tán thành.” (Châm 16:23 KTHĐ).

Bạn muốn có một cuộc trò chuyện có ý nghĩa với một người nào đó không? Vậy thì bạn cần phải chuẩn bị, và bạn cần phải cầu nguyện. Bạn cần phải thưa với Chúa rằng, “Chúa ơi, xin dạy con nói điều gì, dạy con khi nào nên nói, và dạy con nói như thế nào.”

Ngay cả Chúa Giê-xu cũng đã làm điều này. Chúa Giê-xu nói trong Giăng 12:49, “Ta không nói theo ý riêng mình, nhưng chính Cha là Đấng đã sai Ta truyền cho Ta phải nói điều chi và công bố điều gì.” (BHĐ). Chúa Giê-xu không chỉ cứ đi từ nơi này đến nơi khác để giảng dạy bằng chính quyền năng của riêng mình. Ngài thưa chuyện với Cha, và Đức Chúa Trời cho Ngài biết điều gì Ngài nên nói, điều gì Ngài nên nói khi nào, và Ngài nên nói như thế nào.

Chúa cũng sẽ làm điều tương tự như vậy cho bạn. Nếu Chúa chưa làm điều đó chỉ vì bạn chưa cầu xin! Bạn chưa sử dụng sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Bạn chưa tận dụng quyền lợi của mình là một con cái Chúa để xin Ngài ban cho những điều mình cần và tin cậy rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu mà mình cần có.  

Bạn không bao giờ bước vào một buổi họp quan trọng mà không chuẩn bị trước. Tương tự như vậy, trước khi bạn có một cuộc nói chuyện tối quan trọng với con cái hoặc vợ chồng hoặc một người hàng xóm, hay gặp viên giám đốc bạn cần phải chuẩn bị trước cũng như cầu nguyện. Đó là cách duy nhất để sẽ đạt được kết quả mong muốn. “Người khôn nghĩ kỹ trước khi phát biểu, ý kiến đưa ra thường được tán thành.” (Châm 16:23 KTHĐ). Nói cách khác, nếu bạn muốn lời nói mình có tính thuyết phục, bạn cần phải tính toán trước, dự dịnh và sắp xếp những điểm cần trình bày trước khi bắt đầu nói.  Hãy chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại.

Chuẩn bị cho cuộc trò chuyện của mình sẽ giúp cho bạn có được một quan điểm, một góc nhìn tổng thể. Chuẩn bị trước giúp bạn có thời gian để xem xét, cân nhắc các tình huống, hoàn cảnh cũng như các bối cảnh khác nhau và như thế bạn sẵn sàng bắt đầu cuộc trò chuyển của mình cách thoải mái, trầm tĩnh và nhã nhặn.

Cô-lô-se 4:6 dạy rằng, “Lời nói anh em phải luôn luôn ân hậu, mặn mà, để anh em đối xử xứng hợp với mọi người.” (KTHĐ).

Nếu chỉ cần thực tập và áp dụng câu Kinh Thánh này thôi là bạn đã có thể trở thành bậc thầy, người chuyên nghiệp trong việc giao tiếp rồi. Cách duy nhất để bảo đảm chắc chắn rằng lời mình nói ra là ân cần tử tế và được cân nhắc kỹ lưỡng là phải có sự chuẩn bị và cầu nguyện.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.     Có bao giờ bạn vội vã tham dự vào một cuộc trò chuyện quan trọng mà không chuẩn bị gì cả không? Kết quả như thế nào?

2.     Khi bạn cầu nguyện, Chúa chỉ cho bạn điều gì cần nói, cách nói, và khi nào nên nói như thế nào?

3.     Tại sao việc có được một quan điểm rõ ràng khi trò chuyện là quan trọng? Tại sao hiểu rõ được bối cảnh lại là điều quan trọng?


 

FOR POWERFUL CONVERSATION, PLAN AND PRAY

By Rick Warren — 

“Intelligent people think before they speak; what they say is then more persuasive” (Proverbs 16:23 GNT).

Do you want to have a meaningful conversation with someone? Then you need to plan, and you need to pray. You need to say to God, “Lord, teach me what to say, teach me when to say it, and teach me how to say it.”

Even Jesus did this.

Jesus says in John 12:49, “I have not spoken on my own. Instead, the Father who sent me told me what I should say and how I should say it” (GW). Jesus didn’t just go around speaking on his own power. He would talk to his Father, and God told him what he should say, when he should say it, and how he should say it.

God will do the same for you. If he hasn’t, it’s because you haven’t asked! You haven’t tapped into the wisdom and power of God. You haven’t taken advantage of your right as God’s child to ask him for what you think you need and trust him to provide what he knows you need.

You would never walk into an important meeting unprepared. In the same way, before you have that critical conversation with your child or your spouse or your boss or a neighbor, you need to plan and pray. It’s the only way you’re going to get anywhere in your conversations.

“Intelligent people think before they speak; what they say is then more persuasive” (Proverbs 16:23 GNT). In other words, if you want to be persuasive, put your mind in gear before you put your mouth in motion. Plan in advance what you’re going to say.

Planning your conversation gives you perspective. You have the space to think through the circumstances and context with a clear head. Then you can approach your conversation with grace.

Colossians 4:6 says, “Everything you say should be kind and well thought out” (GW).

If you’ll just practice that one verse, then you will become a master communicator. The only way to ensure your words are kind and well thought out is to plan ahead and pray.

Talk It Over

  • Have you ever rushed to have an important conversation without any planning? What was the result?
  • When you pray, how does God show you what, how, and when you should say it?
  • Why is it important to have a clear perspective when you approach a conversation? Why does context matter?