0105“Vì Đức Giê-hô-va là thiện, Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi -thiên 100:5 BHĐ)

Nếu sự nhận biết của chúng ta về Đức Chúa Trời định hình cách chúng ta cầu nguyện, thì Chúa thực sự là Đấng như thế nào?

Vâng, Đức Chúa Trời có nhiều thuộc tính.  Ngài biết hết tất cả mọi sự (toàn tri), Ngài có tất cả năng quyền (toàn năng), Ngài có thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc (toàn tại).  Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là thánh khiết, công bình, nhân từ, yêu thương và thành tín.

Có rất, rất nhiều thuộc tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể nghiên cứu, nhưng chúng ta sẽ dành vài ngày để xem xét một cách cụ thể về sự tốt lành của Đức Chúa Trời, bởi vì sự tốt lành của Ngài là nền tảng cho mọi lời cầu nguyện.  Nếu Đức Chúa Trời không phải là một Thiên Chúa tốt lành, thì chúng ta không có động lực để cầu nguyện.

Lý do duy nhất trên thế giới có sự tốt lành là vì Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo thế giới, và Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành.  Sự tốt lành của Ngài thể hiện trong cõi vũ trụ. Bạn không thể đánh vần chữ "tốt lành" (good) mà không có từ "Đức Chúa Trời" (God).  Nếu không có Chúa, thì không có đúng và sai hay tốt và xấu.

Mọi người thường hỏi: "Vì sao trên thế giới có sự gian ác?"  Thật đơn giản: Chúa không buộc chúng ta phải làm điều tốt.  Cái ác tồn tại bởi vì Chúa đã cho chúng ta sự tự do lựa chọn và chúng ta thường lựa chọn không làm điều tốt.  Cái ác thật dễ giải thích.  Điều khó giải thích là tại sao vẫn có cái tốt trên thế giới.  Trong một thế giới "cá lớn nuốt cá bé" và bất hạnh như thế này, lý do duy nhất có điều tốt là vì Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt lành.

Bởi vì Chúa luôn tốt lành nên chúng ta có thể biết chắc đôi điều về sự cầu nguyện.  Khi bạn hiểu được những điều này vì bạn hiểu Chúa thực sự tốt lành như thế nào thì bạn sẽ vui thích trong sự cầu nguyện.  Cầu nguyện sẽ không còn là một nghĩa vụ nữa mà sẽ là một niềm vui!

Trong vài ngày tới, chúng ta sẽ xem xét một số hàm ý về sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn cũng như cách nó làm thay đổi sự cầu nguyện của bạn từ nay trở đi.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.      Vì sao sự tốt lành của Chúa lại là động lực chính để cầu nguyện?

2.      Cầu nguyện là nghĩa vụ hay là niềm vui của bạn? Tại sao?

3.      Sự tốt lành của Chúa tác động thế nào đến cách bạn cầu nguyện với Ngài?

 


What Is God Really Like?

By Rick Warren — 

“For the Lord is always good. He is always loving and kind, and his faithfulness goes on and on to each succeeding generation” (Psalm 100:5 TLB).

If knowing who God is shapes the way we pray, then what is God really like?

Well, God has many characteristics. He is all-knowing (omniscient), he is all-powerful (omnipotent), he can be everywhere at the same time (omnipresent). The Bible tells us God is holy, just, kind, loving, and faithful.

There are many, many characteristics of God that we could study, but we’re going to spend a few days looking specifically at the goodness of God, because the goodness of God is the basis for all prayer. If God is not a good God, then we have zero motivation to pray.

The only reason there’s any good in the world is because God is the Creator of the world, and he is a good God. His goodness is in the universe. You can’t spell “good” without “God.” If there’s no God, then there is no right and wrong or good and bad.

People often ask, “Why is there evil in the world?” It’s simple: God doesn’t force us to do good. Evil exists because God gave us a free choice and we choose not to do good a lot of the time. Evil is really easy to explain. The hard thing to explain is why there is is any good in the world. In a world of “dog eat dog” and tough luck, the only reason there is good is because God is a good God.

Because God is always good, we can know certain things about prayer. When you understand these things because you understand how good God really is, you’re going to enjoy prayer. It won’t be a duty anymore. It will be a delight!

Over the next few days, we’ll look at several implications of the goodness of God in your life and how it’s going to change the way you pray from now on.

Talk About It

  • Why is God’s goodness a key motivation to pray?
  • Is prayer a duty or a delight for you? Why?
  • How has God’s goodness affected the way you pray to him?