0010Quá nhiều Hội thánh đang chịu sự dẫn dắt của những mục sư và người lãnh đạo mang vết thương lòng, những người không thể thực sự yêu thương Hội chúng, chịu cởi mở hoặc là tập trung vào tương lai vì cớ sự khước từ và tổn thương trong quá khứ. Nhưng có sự chữa lành dành cho những người lãnh đạo bị thương tổn!

Có rất nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta bị tổn thương. Có thể bạn bị tổn thương vì một ai đó đã lừa dối bạn. Có thể người ta đã hứa với bạn một điều gì đó nhưng rồi thất hứa. Hoặc, có thể bạn xung đột với một thành viên Hội thánh hay một anh em đồng lao. Trong những cuộc xung đột đó, vì tức giận họ đã nói những lời khó nghe và bạn bị tổn thương nặng nề. Có lẽ bạn bị tổn thương do bị phản bội, bị khước từ, hoặc bị hiểu lầm. Có thể bạn bị tổn thương do bị đánh giá thấp, bị phớt lờ hoặc là không được xem trọng. Và bạn có thể bị tổn thương do nỗi cô đơn.

Có rất nhiều điều trong đời sống làm bạn bị tổn thương, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng, Ta cần con bỏ qua những điều đó. Hãy lấy chúng ra khỏi thùng rác và quăng xuống vách núi để con không phải lo về chúng nữa.

Đa-vít đã nói trong Thi Thiên 109, “My heart is wounded within me.” Những thương tổn bên trong luôn nghiêm trọng hơn những vết thương bên ngoài. Luôn là vậy. Những thương tổn về thể xác và tinh thần. Những vết thương về tinh thần cần nhiều thời gian để hồi phục hơn những vết thương thể xác.

Bạn không nhớ đến những vết trầy xước trên cơ thể khi chơi ngoài sân lúc còn bé. Nhưng bạn nhớ như in những lời nói đau như cắt người ta nói với bạn khi bạn còn nhỏ, những lời bạn bè, hàng xóm hoặc là cha mẹ bạn, anh, chị hay là thầy giáo đã nói trong lúc giận dữ. Bạn bị đặt biệt danh và điều đó khiến bạn bị tổn thương. Vì sao chúng ta nhớ những điều đó? Vì chúng ta cứ nghe đi nghe lại những điều đó trong tâm trí mình.

Đây là một chân lý khôn ngoan cần ghi nhớ… những người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ không thể làm tổn thương bạn thêm nữa nếu bạn không cho phép. Mỗi lần bạn nghe lại những điều họ đã nói tức là bạn vẫn còn cho phép một người nào đó trong quá khứ tiếp tục chi phối hiện tại của bạn.

Thi Thiên 37:8, “Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ, chớ phiền lòng bởi điều đó chỉ gây ra việc ác.” Giận dữ và cay đắng xuất phát từ chỗ không chịu buông bỏ sự tổn thương và bị nó chi phối. Xin đừng để tâm trí mình cứ chiếu đi chiếu lại cảnh gây tổn thương đó. Xin đừng để bị chi phối.

Bạn không thể đối diện tương lai với lòng dạn dĩ khi cứ nghe đi nghe lại và tương tác với quá khứ. Điều đó là không thể. Bạn không thể tiến bộ trong chức vụ nếu vẫn còn sống trong quá khứ và lưu giữ những sự tổn thương.

Ngày hôm nay, những thương tổn trong quá khứ nào bạn cần khép lại để có thể tập trung vào những người Chúa đã giao cho bạn chăm sóc? Bạn cần quyết định rằng, tôi sẽ không đào nó lên nữa. Tôi sẽ hướng đến tương lai. Bạn cần quên đi những sự thương tổn của mình.

Bạn làm điều đó như thế nào? Làm sao để quên đi những tổn thương? Cách duy nhất là tha thứ. Không có liều thuốc nào khác cho sự tổn thương và nỗi đau đớn của bạn.

Bạn có thể bảo rằng, “Nhưng họ không xứng đáng được tha thứ!” Bạn cũng đâu có xứng đáng, nhưng Chúa đã tha thứ cho bạn. Bạn tha thứ cho người khác không phải vì họ xứng đáng. Bạn tha thứ cho người ta vì hai hoặc ba lý do: Một, Đức Chúa Trời dạy phải làm thế. Hai, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho bạn. Ba, đó là cách duy nhất để quên đi nỗi đau. Bực tức không làm tổn thương họ mà làm tổn thương bạn. Gióp 18:4 chép, “Anh tự giày vò mình trong cơn nóng giận.” Bạn phải quên đi vì lợi ích của chính bạn, bạn phải quên nó đi.

Hôm nay, có sự tổn thương nào trong quá khứ bạn cần quyết định tha thứ để có thể bước tiếp và lãnh đạo trong trạng thái tinh thần khỏe mạnh?

 


Healing For the Wounded Leader

By Pastor Rick Warren

Too many churches are led by wounded pastors and leaders who can’t really love people or be vulnerable or focus on the future because of past rejection and hurt. But there is healing for wounded leaders!

There are a lot of things that wound us in life.  Maybe you were wounded because somebody lied to you.  Maybe a promise was made to you that was broken. Or maybe you were in a conflict with a church member or fellow leader. In that conflict some angry words were said and you were deeply wounded.  Maybe you were wounded by a betrayal, by rejection, or by being misunderstood.  You may have been wounded by being devalued, overlooked, or not valued enough.  And you can be wounded by loneliness.

There are a lot of things in life that wound you, but God says, I need you to let go of these things.  Get them out of the garbage bag and throw them over the cliff so you don’t have to deal with them any more.

David said in Psalm 109, “My heart is wounded within me.”  Internal wounds are always more serious than external wounds.  Always.  Physically and emotionally.  Emotional wounds always take longer to heal than physical wounds.

You don’t remember the cuts and the scrapes and the bruises physically that you got on the playground as a kid.  But you remember the cutting words that were said to you as a child, such as the things that were said to you by bullies or neighbors or parents in anger or your brother or sister or a teacher.  You were labeled and it hurt.  Why do we remember them?  Because we rehearse them in our minds and we go over and over and over.

Here’s a wise truth to remember… The people who hurt you in the past can no longer hurt you unless you choose to allow them to do so.  Every time you rehearse it you’re still allowing somebody in your past to control your present.

Psalm 37:8 “Let go of anger and leave your rage behind.  Do not be preoccupied.  It only leads to evil.”  Resentment and bitterness result from holding onto your hurt and being preoccupied with it.  Don’t let your mind repeatedly return to the scene of the crime. Don’t become preoccupied.

You can’t face the future with confidence if you’re always rehearing and rehashing and reacting to the past.  It’s impossible.  You can’t get on with your ministry if you’re still living in the past and you’re holding onto hurts.

What hurts from your past do you need to shut the door so that you can focus on the people God has given to you to minister to today?  You need to say, I’m never going to bring them up again.  I’m going to dwell on the future.  You’ve got to let go of your wounds.

How do you do that?  How do you let go of your wounds? The only way to let go of your wounds is forgiveness.  There is no other antidote to your hurt and pain.

You might say, “But they don’t deserve to be forgiven!” Neither did you, and yet God has forgiven you.  You don’t forgive people because they deserve it.  You forgive people for two or three reasons:  One, God says to do it.  Two, God has forgiven you.  And three, it’s the only way to let go of your pain.  Resentment doesn’t hurt them.  It hurts you. Job 18:4 says, “You are only hurting yourself with your anger.”  You’ve got to release it for your own good, you’ve got to let it go.

What past hurt do you need to decide to forgive today so that you can move on and lead from a healthy place?