Ý NGHĨA CỦA SỰ XÓA TỘI

Thuở xưa, có một em nhỏ đọc Kinh Thánh, gặp một câu như sau: “Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây” (Ês 44:22,23). Em đó đến trước mặt bà mẹ mà hỏi rằng: “Mẹ ơi, con không hiểu sự xóa tội lỗi là thế nào? Khi Đức Chúa Trời đã bôi xóa các tội lỗi thì các tội ấy mất đi thế nào? Xóa tội nghĩa là gì?”

Mẹ rằng: “Mẹ có thấy con viết vào bảng đen, có phải không?” Con thưa: “Có”. Bà mẹ nói: “Con đem bảng đến đây cho mẹ xem”, bà chỉ vào bảng đen mà hỏi: “Những chữ con viết hôm qua vào đây, bây giờ đâu?” Con đáp: “Chữ con viết thì con đã xóa đi rồi.” Bà mẹ nói: “Thế thì, sự xóa tội của người ta khác nào những chữ con viết vào bảng đen, bây giờ đã mất đi vậy.”

R. M. J.
(NHỮNG TIA SÁNG)