CHÚA TREO TRÁI ĐẤT TRONG KHOẢNG KHÔNG

Cầu Chúa lo liệu, ta hãy nhìn xem Chúa có gì để trả lời không. Khi cầu về tài chánh, ta hãy xét quanh mình xem Chúa có thể cảm động ai giúp đỡ. Nếu không thấy, thì khó tin Chúa giúp tiền được. Khi tìm việc làm để kiếm ăn, ta hãy đi hỏi các sở công tư, nếu thấy không đâu cần người, thì khó tin Chúa ban việc được. Khi đau ốm, thầy thuốc không biết chữa trị ra sao, thì khó tin Chúa chữa lành được.

Thật vậy, trong khi cầu nguyện, nếu thấy có gì Chúa giúp trả lời, thì ta mới thỏa lòng. Cần tiền, mà không biết người nào, hội nào có thể giúp mình, thì khác nào bóng tối bao phủ. Cần việc mà thấy nhiều người cũng cần như mình, thì hướng đi của ta dường như mờ tịt. Mang bịnh nằm giường, mà không bớt, vẫn đau hơn, tiền thuốc tốn hơn, công việc nhiều hơn, lòng kém kiên nhẫn hơn; thì thấy cảnh mình dường như tuyệt vọng! Đó vì tưởng không người nào có thể giúp mình. Vậy, tương lai chỉ đầy những nợ, hết cả vốn rồi!

Còn tình cảnh thật của con cái Chúa thì sao? Ngoài nợ, không còn gì à? Nhiều lắm chớ! Hết vốn rồi à! Còn lắm chớ! Hàng ngàn, hàng triệu, hàng ngàn triệu, hàng triệu triệu. Vốn đâu? Ở trên, ở dưới, ở xung quanh mình. Trái đất và khí trời đầy dẫy của cải không tính được. Anh em há không thấy sao? Nhưng không cần thấy, chỉ cần chú mắt thấy Chúa mà thôi.

Hãy thử để ý. Không cần thấy gì có thể giúp mình, cũng không cần Chúa có gì giúp đỡ vì Chúa không cần phải làm như vậy. “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Chúa lấy gì để dựng nên? Không. Không có gì cả. Khi làm nên trái đất thì treo ở đâu? Không có gì hết. Dầu không lấy gì dựng nên, nhưng trái đất thật tốn lắm phải không? Hãy nhớ Chúa không lấy gì để làm trái đất, và "treo trái đất trong khoảng không.”

Trái đất treo chắc chớ? Chắc lắm! Vậy, đừng nên sợ, đừng nên ngờ. Một Chúa lấy sự không có mà dựng nên trời đất muôn vật, chắc chắn sẽ cung cấp đủ mọi sự cần dùng cho người, hoặc bởi sự có, hoặc bởi sự không có. Đáng lạ thay đáng khen thay! Hãy nhờ Chúa, Ngài sẽ lo liệu cho ta, dầu phải lấy sự không có để cung cấp mọi sự mình cần có.

P. Y.S.
(NHỮNG TA SÁNG)