• Là cách kẻ yếu đuối nương cậy Đấng Toàn Năng.
 • Là lúc tấm lòng gặp Đức Chúa Trời mình.
 • Là đức tin nhận các lời hứa của Đức Chúa Trời.
 • Là tiếng linh hồn đang khát xin ban Nước Sống.
 • Là lòng trông cậy hay thấy trước trái chín.
 • Là hơi thở của Đức Chúa Trời bổ dưỡng cho sự sống loài người.
 • Là hoàn cảnh thuận tiện cho các đức tánh của tín đồ phát triển và đạt bậc trọn lành.
 • Là cây gậy giúp người đi đường.
 • Là con cái nắm tay Cha để được Ngài bổ sức và dẫn dắt.
 • Là lời khuyên giục ta leo thang lời hứa và chiếm các thật sự thiêng liêng.
 • Là bàn tay của tín đồ giơ ra, là con mắt nhìn lên trời để tìm kiếm sự đầy dẫy Đức Chúa Trời.
 • Là thanh thần kiếm làm cho tánh tình trở nên thánh khiết và đổi cơn thử thách, cám dỗ, buồn thảm ra vàng ròng.
 • Là cánh cửa mở toang mà tín đồ hoặc Hội Thánh đã thấy sự yếu đuối của mình hóa ra quyền lực, cơn chiến đấu của mình hóa ra cuộc đắc thắng đời đời, có thể bước qua.

- Tạp chí The Christian Evangelist

(NHỮNG TIA SÁNG)