HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI

Đó là lời của một người mang danh là tín đồ Đức Chúa Jêsus học đòi thầy dạy luật tự xưng mình là công bình; nối gót bọn Pha-ri-si tự cao rằng mình từng trải thiêng liêng, thông hiểu Kinh Thánh, nhưng tâm hồn thì cách xa Chúa.

Một ngày kia, người truyền đạo khuyên các giáo hữu rằng: “Ai là tín đồ Đức Chúa Jêsus, thì nên tỏ lòng biết ơn Ngài, làm chứng sự cứu rỗi linh hồn, bày tỏ sự từng trải thiêng liêng, và cắt nghĩa Kinh Thánh cho kẻ lân cận mình. Nếu không, giống như biển chết vì không chảy ra được.”

Một người trong đó bèn hỏi nhà truyền đạo rằng: “Tôi muốn tỏ lòng biết ơn Chúa, muốn may cho Đức Chúa Trời một cái áo. Vậy ông tưởng phải mua bao nhiêu vải?”

Nhà truyền đạo suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Ông mua ba thước!”

– Tại sao? Tôi thấy Kinh Thánh chép rằng: “Bầu trời là ngai Ngài, đất là bệ chơn Ngài” và “Ngài là Đấng thiêng liêng vô hình vô tượng! Vậy sao có thể may cho Ngài một cái áo chỉ bằng ba thước vải được?”

– Chúa Jêsus phán: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những kẻ rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy”, (Ma-thi-ơ 25:40) và “Hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Kìa! Ở bên cạnh ông, có một anh em đang thiếu áo mặc”.

L. V. T.

(NHỮNG TIA SÁNG)