Có cần phải dùng khoa học để chứng minh Kinh Thánh là đúng không?

Giả sử chúng ta sống cách đây nhiều năm, chưa có phát minh của khoa học về ADN. Tôi sanh ra con của tôi. Vì chưa có kiểm tra ADN nên không thể công nhận con mà tôi sanh ra là con tôi hay sao? Người ta có thể không tin đứa này là con của tôi vì không thể chứng minh được. Nhưng sự thật nó là con của tôi. Cho đến khi có phương pháp thử ADN thì việc kiểm tra làm bằng chứng rằng đứa con này là con của tôi. Vậy khoa học chỉ kiểm chứng chứ không gọi là chứng minh. Bởi vì khoa học không làm cho việc đứa con kia trở thành con của tôi. Vì nó vốn là con của tôi rồi kia mà!

Đừng tưởng rằng khoa học chứng minh Kinh Thánh là thật thì lúc đó đó Kinh Thánh mới đáng tin, vì trước khi khoa học ra đời, trước khi con người có thể chứng minh thì Kinh Thánh đã là quyển sách chân thật rồi.