Tinh Nguyen Ms Rick Warren small 

 

“Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài” (Thi-thiên 103:2 BTT).

Khi giấc mơ của chúng ta bị trì hoãn, nó khiến chúng ta quên nhiều điều. Chúng ta có xu hướng quên giấc mơ của mình. Chúng ta quên những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống của chúng ta và lòng tốt của Ngài đối với chúng ta trong quá khứ. Chúng ta quên rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta quên đi quyền năng của Đức Chúa Trời.

Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm sai lầm tương tự trong đồng vắng: “Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa; Nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển Đỏ. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài…. Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, Không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài” (Thi-thiên 106:7b-8, 13 BTT).