Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời.” (2 Sử ký 20:15 BHĐ)

Tất cả nhân viên cứu hộ (lifeguard) đều cho biết rằng họ không thể cứu được một người sắp chết chìm khi người đó vẫn còn đang vùng vẫy để cứu mình. Nếu bạn bơi đến cứu người đó sẽ ôm chặt bạn cứng bạn và kéo bạn cùng chìm xuống nước với họ. Vì vậy, người cứu phải chờ đợi cho đến kho họ đuối sức, buông tay mới nhẹ nhàng lôi họ vào bờ.

Điều này cũng giống như mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cố gắng chiến đấu với những khó khăn bằng chính sức mình, chúng ta sẽ bị chìm. Chúa muốn chúng ta ngừng chống cự và tin cậy rằng Ngài sẽ đánh trận đánh đó cho chúng ta.

Chúa đã dạy cho quân đội Y-sơ-ra-ên một bài học vô cùng quý báu. Quân đội Y-sơ-ra-ên qua ít ỏi, yếu ớt không đủ sức đương đầu với quân đội của ba nước đang hiệp lại. Thay vì lo lắng, vua Giê-hô-sa-phát kêu gọi mọi người kiêng ăn, tìm cầu Đức Chúa Trời và tin cậy hoàn toàn rằng Chúa sẽ giải cứu họ.

Vua cầu nguyện rằng, “Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!” (2 Sử ký 20:12b BHĐ). Và Chúa trả lời họ, “Đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám quân đông đảo nầy, vì trận chiến nầy chẳng phải của các con đâu nhưng là của Đức Chúa Trời.” (2 Sử ký 20:15 BHĐ) Chúa cũng muốn bạn làm điều tương tự như vậy: Ngài muốn bạn ngưng đánh trận, và đặt niềm tin cậy rằng Ngài sẽ đánh trận cho chính bạn.

Chúa bảo vua và dân sự rằng, “Trong trận nầy, các con khỏi phải chiến đấu. Hãy giữ vững vị trí và đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va…Đừng sợ, đừng khiếp đảm! Ngày mai hãy đi ra đón chúng, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con.’” (2 Sử ký 20:17 BHĐ). Bạn thấy mạng lệnh này thật kỳ lạ phải không?  Đức Chúa Trời ra lệnh cho quân đội Y-sơ-ra-ên ra trận, nhưng không cần tranh chiến.

Trong bất cứ các khó khăn mà bạn đang phải đối diện với ngày hôm nay, Đức Chúa Trời muốn bạn đứng vững vàng, và yên lặng tin cậy nơi Ngài. Ngài muốn chúng ta đừng kinh sợ.  Nếu bạn trốn chạy, tránh né đối đầu với khó khăn, thử thách bạn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề nào cả. Ngài muốn bạn bước, và đối đầu với chiến trẫn và tin chắc rằng Chúa sẽ giải cứu mình.

Này hôm này bạn có phải đương đầu với trận chiến nào không? Hãy tin cậy Đức Chúa Trời sẽ ra trận và giúp bạn chiến thắng.

Suy gẫm & Thảo luận

  1. Những Trận chiến nào mà bạn đang cố gắng tự mình chiến đấu? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ngừng chống cự và tin cậy Chúa sẽ làm việc?
  2. Tại sao bạn có thể tin cậy để Chúa chiến đấu cho mình? Trong quá khứ Chúa đã giúp bạn đạt được những điều gì?
  3. Yên lặng trông cậy có nghĩa như thế nào? Điều gì bạn cần nhớ đến khi cảm thấy sợ hãi, ngã lòng?

When You Go to Battle, Trust God to Fight for You

BY RICK WARREN — 

“Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s.”

2 Chronicles 20:15 (NIV)

Any lifeguard will tell you: You can’t save anyone as long as they’re trying to save themselves. If you try, that person will just pull you down, too. So you have to tread water until they finally give up, and then it’s easy. You just put a hand over their shoulder, and you swim back to shore.

He prayed, “We don’t know what to do—we are begging for your help” (2 Chronicles 20:12 CEV).

Then God said to them: “Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s” (2 Chronicles 20:15 NIV). 

God wants the same thing from you: He wants you to stop fighting battles and let him fight them for you.

The story in 2 Chronicles continues: “You will not have to fight this battle. Take up your positions; stand firm and see the deliverance the LORD will give you . . . Do not be afraid; do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the LORD will be with you” (2 Chronicles 20:17 NIV).

Aren’t those strange orders? God is telling Israel’s army to go to the battlefield, but not fight.

In whatever you are facing today, that’s what God is asking from you, too. He’s asking you to stand strong, in quiet confidence in him. He’s asking you not to be afraid or discouraged.

If you run from your enemies—from your problems—those things never will get better. God wants you to face your enemies, while trusting him to deliver you from them.

Whatever you’re fighting today, trust God to win the battle for you.

 

Talk It Over

  • What battle are you trying to fight on your own? What do you think will happen if you stop fighting and trust God to do the work?
  • Why can you trust God to fight for you? What has he already accomplished for you?
  • What does quiet confidence look like? What can you remember when you feel afraid or discouraged?