Tinh Nguyen Ms Rick Warren small

 

“Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26b BHĐ)

Khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn, phản ứng tự nhiên của con người là lo lắng. Nhưng thay vì lo lắng Chúa muốn bạn thờ phượng Ngài. Một cách để thờ phượng Chúa là nhận biết Chúa là ai và những quyền năng mà Ngài có.

Trong 2 Sử ký, vua Giê-hô-sa-phát và dân Y-sơ-ra-ên đã phải đối diện với một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ba nước liên minh lại tiến đánh dân Y-sơ-ra-ên.

Dù sợ hãi, nhưng điều đầu tiên vua Giô-sa-phát làm là kêu gọi dân sự nhóm họp lại để cầu nguyện. Vua đứng trước dân sự và cầu nguyện lớn tiếng. Bài cầu nguyện của vua Giô-sa-phát là khuôn mẫu tuyệt vời cho chúng ta cách cầu nguyện khi thấy căng thẳng hoặc trong hoàn cảnh nguy kịch.

Trước hết, khi bị căng thẳng, cầu nguyện và nhắc mình về những thuộc tính của Chúa. Tập trung vào sức mạnh, thuộc tính, quyền năng siêu việt của Chúa. Đối với những vấn nạn bạn đang phải đương đầu, không có gì là quá khó với Ngài.

Trong Ma-thi-ơ 19:26b, Chúa Jêsus phán, “Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” Vua Giê-hô-sa-phát biết rõ điều này. Vua nhắc nhở chính mình khi cầu nguyện rằng, “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con! Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là Đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi.” (2Sử 20:6 BHĐ). Quân thù đang tiến đến tấn công. Vua Giê-hô-sa-phát đã chọn không nhìn vào quân thù nhưng hướng lòng mình hướng về Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Vua nhắc lại cho mình rằng Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào.

Sau khi nhớ đến những thuộc tánh của Chúa, hãy nhớ lại những việc phi thường mà Đức Chúa Trời đã làm. Nhớ đến những điều quyền năng Chúa đã làm cho người khác và cho chính mình. Nhớ lại những điều nầy sẽ giúp bạn tin quyết rằng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục can thiệp, giải quyết những khó khăn bạn đang gặp phải.

Khi vua Giê-hô-sa-phát cầu nguyện, “Lạy Đức Cha Trời chúng con! Chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ nầy khỏi dân Y-sơ-ra-ên của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ngài, làm sản nghiệp đời đời sao?” (2Sử 20:7 BHĐ). Vua nhớ đến việc lãnh tụ Môi-se dẫn dắt dân sự ra khỏi Ai Cập vào miền Đất Hứa. Vua Giê-hô-sa-phát nhắc nhở mình rằng Chúa đã đuổi kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ như thế nào thì Ngài cũng sẽ làm điều này nữa lại cho mình. Hiện nay bạn đang lo lắng điều gì? Thay vì lo sợ hãy dành thời gian cầu nguyện nhớ lại những thuộc tánh của Đức Chúa Trời và những việc đầy quyền năng Ngài đã làm như thế nào. Hãy tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, tin rằng Ngài có thể giải quyết bất cứ khó khăn nào mà bạn đang gặp phải.

Suy Gẫm & Thảo Luận

1.Làm thế nào biết rõ hơn những thuộc tánh của Đức Chúa Trời và những việc phi thường Ngài đã làm?

2.Hãy ghi xuống những thuộc tánh của Chúa và những điều Chúa đã làm?

3.Bạn đang lo lắng gì? Những thuộc tánh của Chúa mà bạn đã ghi xuống đã giúp bạn như thế nào trong việc tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những điều mà mình lo lắng?


Instead of Worry, Remember What God Has Done

BY RICK WARREN —

“With God everything is possible.”

(Matthew 19:26 NLT)

When you’re facing tough times, worry is a natural human response. But, instead of worrying, God wants you to worship. One way you can worship God is by believing who he is and what he can do.

In the book of 2 Chronicles, King Jehoshaphat and Israel found themselves in a tough spot. Three enemy nations were on their way to make war against them.

Though he was afraid, the king’s first response was to gather his people to pray. He stood before the whole nation and prayed aloud. His prayer is a great model to show you how to pray when you feel stressed out and overwhelmed.

First, when you pray during a stressful time, remind yourself of who God is. Focus on his strength, character, and power. God can handle anything, including whatever you’re facing right now.

In Matthew 19:26, Jesus says, “With God everything is possible” (NLT).

King Jehoshaphat knew this is true. He reminded himself of it as he prayed, “Are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you” (2 Chronicles 20:6 NIV).

The king’s enemy was coming against him. But he chose to take his eyes off the problem and instead put his eyes on God’s strength and power. He reminded himself of who God is. After you remember who God is, remind yourself of what he has done. Remember when God has helped other people and when he has helped you. Recalling those things will give you confidence that God will handle whatever you are facing.

When King Jehoshaphat prays, “Did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel?” (2 Chronicles 20:7 NIV), he’s remembering when Moses led the Israelites out of Egypt to the Promised Land.

Jehoshaphat reminded himself of when God had helped Israel drive out enemies before. That gave him confidence that God will do it again.

What are you worrying about today? Instead of worrying, spend some time in prayer, remembering who God is and what he has done. Believe he can handle whatever you’re facing.

Talk It Over

  • How can you learn more about who God is and what he has done?
  • Make a list, either in your head or on paper, of God’s character and what he has done.
  • What are you worrying about today? How does your list help you believe that God can handle your worries?